Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus tegeleb välismaal saadud kvalifikatsioonide (kraadid, diplomid, tunnistused jne) õige ja õiglase tunnustamisega Eestis. Samuti anname infot välisriikidele, et Eestis omandatud kvalifikatsioonid saaksid mujal maailmas vääriliselt tunnustatud. Meie eesmärk on soodustada Eesti inimeste akadeemilist ja tööalast liikuvust.

Eesti ENIC/NARIC Keskuse peamised ülesanded on:

1. Välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine

 • Kvalifikatsioonidele vastavuse määramine Eesti haridussüsteemis ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine.
 • Välisriigi haridussüsteemide ja kõrgkoolide kohta käiva informatsiooni andmine.
 • Eesti haridussüsteemi kirjeldamine ja vastava informatsiooni edastamine välisriikidele.
 • Välisriigi õppeasutustele ja tööandjatele informatsiooni andmine Eesti haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni tunnustamise lihtsustamiseks.

2. Välisriigi kvalifikatsiooni hindamine

Keskus hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse:

 • Õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides.
 • Töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel.

3. Kõrgharidusalase teabe andmine

Keskusest saab teavet:

 • Välisriigi haridussüsteemidest ja kõrgkoolide ning nende õppekavade tunnustamisest.
 • Välisriigi akadeemiliste kraadide, diplomite ja teiste kvalifikatsioonide võrdlusest Eesti haridussüsteemi kvalifikatsioonidega.
 • Tunnustamist reguleerivatest rahvusvahelistest ja siseriiklikest õigusaktidest.
 • Eesti haridussüsteemist ja kvalifikatsioonidest, sh varasemas süsteemis antud kvalifikatsioonide vastavusest.
 • Eestis reguleeritud kutsealadest, pädevatest asutustest, kutsealase tunnustamise taotlemise korrast.

ENIC-NARIC

Eesti ENIC/NARIC Keskus kuulub rahvusvahelistesse koostöövõrkudesse ENIC ja NARIC:

 • Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrk ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility)
 • Euroopa Liidu koostöövõrk NARIC (National Academic Recognition Information Centres)

Viited

Kontaktid

Eesti ENIC/NARIC Keskus
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
Vastuvõtuajad: E, K, R 9.00—12.00 ja T, N 14.00—17.00 

Eesti ENC/NARIC Keskuse on osalenud järgmistes rahvusvahelistes projektides eksperdi, nõustaja või projektipartnerina.

OCTRA (2020-2022)

Projekti teemaks on analüüsida kõrgkoolide kursusekataloogides sisalduvat teavet, mis on vajalik kvalifikatsioonide hindamiseks tunnustamise eesmärgil. Projekti koordineerib Läti ENIC/NARIC ning partneriteks on Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Poola ja Venemaa keskused.

Projektist lähemalt

I-AR (2020-2022)

Projekti eesmärgiks on kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise rakendamine ja poliitikakujundamine nii Euroopa kui riikide tasandil. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC ning partneriteks on Ukraina, Belgia (Flandria), Leedu, Poola, Norra, Austria, Itaalia ja Prantsusmaa keskused.

Projektist lähemalt

DigiNet (2020-2022)

Projekti eesmärgiks on välja arendada tunnustamisalaste digiteerimisplaanide valmislahendusi ja luua raamistik parimate praktikate vahetamiseks ENIC ja NARIC koostöövõrkudes. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC ning partneriteks on Itaalia, Eesti, Saksamaa, Poola, Rootsi, Prantsusmaa ja Kanada keskused.

Projektist lähemalt

RecoASIA (2019-2022)

Regionaalne tunnustamisalane koostöö Aasia maades. Projekti eesmärk on arendada tunnustamisalast koostööd Aasia regioonis, pakkudes Euroopa kogemust tunnustamisalases koostöös, tunnustamise riiklikes keskustes, kui ka tunnustamisalasest tegevusest ülikoolides. Projekt hõlmab koostööd ja nõustamist viies Aasia riigis – Kambodža, Mongoolia, Sri Lanka, Tai ja Vietnam. Koos Itaalia ENIC/NARIC Keskuse, Itaalia ülikooli Unievrsita degli Studi dell’Aquila ja Tartu Ülikooliga ollakse projekti Euroopa partneriks.

Projektist lähemalt

TPG-LRC (2018-2020)

Temaatiline ekspertgrupp Lissaboni tunnustamise konventsiooni rakendamiseks Euroopa Kõrgharidusruumis. Projekti eesmärk on kaardistada Lissaboni konventsiooni rakendamisega seotud tõrked, ning pakkuda lahendusi nende kõrvaldamiseks. Projektis ollakse projekti partnerina, projekti koordineerivad Itaalia, Prantsusmaa ja Albaania ENIC keskused.

Projektist lähemalt

I-Comply (2019-2021)

Lissaboni tunnustamise konventsiooni rakendamise praktikad Euroopa Kõrgharidusruumis. Projekti eesmärk on analüüsida Lissaboni tunnustamise konventsiooni põhimõtete täitmist erinevates Euroopa riikides. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC.

Projektist lähemalt

DigiRec (2018-2020)

Õppurite digiandmete kasutamine tunnustamisel. Projekti eesmärgiks on kaardistada kasutatavaid elektroonilisi kvalifikatsioonide andmebaase, ning teha soovitusi nende kasutamiseks kvalifikatsioonide hindamisel. Projekti tulemusel valmib juhis, milles antakse ülevaade üliõpilasandmete digitaalsete lahenduste ja kvalifikatsioonide hindamise protsessi digitaliseerimise hetkeolukorrast ning antakse soovitusi digilahenduste kasutamiseks kvalifikatsioonide hindamisel. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC. Projektis ollakse koos Kanada, Itaalia, Poola, Prantsusmaa ja Rootsi keskustega.

Projektist lähemalt

FraudSCAN (2018-2020)

Võltsitud haridusdokumentide näidiste kogumine ja andmebaasi loomine NARIC keskuste jaoks
Projekti ülesandeks on koguda ja skanneerida võltsitud haridust tõendavad dokumendid ENIC/NARIC keskuste poolt kasutatava andmebaasi jaoks. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on Belgia (Flandria), Taani, Hollandi, Eesti ja Rootsi keskused.

Projektist lähemalt

QUATREC (2018-2020)

Kvalifikatsioonide võrdlemine nende usaldusväärseks ja automaatseks tunnustamiseks. Projekti eesmärk on võrrelda erinevaid bakalaureuse- ja magistriõppekavu peamiselt õpiväljunditest lähtuvalt, et demonstreerida kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise võimalikkust Euroopa regioonis. Projektis ollakse partner koos Läti, Armeenia, Suurbritannia ja Bulgaariaga.

Projektist lähemalt

ISOBAQ (2016-2018)

Euroopa regiooni riikide varasemate haridussüsteemide kvalifikatsioonide andmete kogumine ja andmebaasi loomine. Projekti raames kogutakse Bologna-eelsete kvalifikatsioonide tunnustamise alaseid õigusakte ja dokumente ning koostatakse vastav andmebaas. Projekti koordineerib Bulgaaria, projektis ollakse partner koos Rumeenia, Läti, Leedu, Poola, Horvaatia ja Armeenia keskustega.

Projektist lähemalt

FRAUDOC (2016-2018)

Diplomiveskite ja võltsingute tuvastamise juhendmaterjali koostamine välisriigi kvalifikatsioonide hindajatele. Projekti ülesandeks on koguda teavet diplomiveskite ja võltsdiplomite kohta ning koostada koostöövõrgustikele juhendmaterjalid. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on Belgia (Flandria), Taani, Portugali, Eesti ja Rootsi keskused.

Projektist lähemalt

SCAN-D2 (2016-2017)

Haridusdokumentide näidiste kogumine ja vastava andmebaasi loomine. Projekti eesmärgiks on täiendada Euroopa kõrgkoolide diplomite näidiste andmebaasi. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on 24 ENIC ja NARIC võrgustiku riiki.

Projektist lähemalt

AURBELL (2014-2016)

Eesti, Läti ja Leedu kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise võimalikkuse uuringud ja analüüs. Projekti eesmärgiks on analüüsida kolme Balti riigi kõrgharidussüsteemide sarnasusi ja leida võimalusi kõrghariduskvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks. Projekti tulemusel valmis kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkuleppe kavand.

Projektist lähemalt

Põhja- ja Baltimaade automaatse tunnustamise töörühm

Projekti eesmärk on koostada kõrghariduskvalifikatsioonide lühikirjeldused peamiste indikaatoritega (tase, profiil, maht, õpiväljundid, õpingute jätkamise õigus, kraadide täisnimetused), et võrrelda, kas Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidel on võimalik kõrghariduskvalifikatsioone automaatselt tunnustada. Projektis osalevad kõik Põhja- ja Baltimaad, töörühma juhivad Taani ja Rootsi ENIC/NARIC keskused.

Põhja- ja Baltimaade vastuvõtujuhend

Projektist lähemalt

Siit leiad Eesti ENIC/NARIC Keskuse aastaaruanded.

Gunnar Vaht
Juhataja
Tel: 697 9215
E-post: gunnar.vaht@harno.ee 

Aleksandr Graf
Välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
(Ukraina, Valgevene, USA, Kanada, Austraalia ja Okeaania, Nigeeria, Türgi, Bangladesh)
Tel: 626 8976
E-post: aleksandr.graf@harno.ee

Aleksandra Dolgopolova
Välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
(Euroopa, EB)
Tel: 626 8979
E-post: aleksandra.dolgopolova@harno.ee

Marina Klementjeva
Välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
(Venemaa, Moldova, Taga-Kaukaasia, Kesk-Aasia)
Tel: 697 9214
E-post: marina.klementjeva@harno.ee

Ulvi Maamees
Välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
(Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika, IB)
Tel: 699 9393
E-post: ulvi.maamees@harno.ee

Margit Brückel
Infospetsialist
Tel: 697 9216
E-post: margit.bruckel@harno.ee

Akadeemiline tunnustamine

Akadeemiline tunnustamine on protsess, mille tulemusena antakse välisriigi haridusdokumendi omanikule õigus juurdepääsuks õpingutele hariduse järgmisel tasemel, kõrghariduse järgmisel astmel või tehakse ettepanek õppeperioodide tunnustamiseks samal haridusastmel.

Loe edasi

Kutsealane tunnustamine

Meie eesmärk on kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamisega soodustada Eesti inimeste akadeemilist ja tööalast liikuvust. Vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus, s.t. õigust töötada, pakkuda teenuseid või luua oma ettevõte teises Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigis (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits).

Loe edasi

Eesti haridussüsteem

Eesti ENIC/NARIC Keskuse ülesandeks on anda teavet Eesti haridussüsteemi, kvalifikatsioonide ning kõrgkoolide kohta, mis on oluline Eesti kvalifikatsioonide tunnustamiseks teistes riikides. Anname teavet nii Eesti kehtiva kõrgharidusastmete süsteemi ja kvalifikatsioonide kui varasemate Eesti haridussüsteemide kohta.

Loe edasi

Viimati uuendatud 12.01.2022