Harno tutvustus, struktuur ja tegevus

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega.

Meie missioon

Harno eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaareks!

Meie tegevus

Harno tegevused ulatuvad algharidusest kõrghariduseni, õppimiseks ja õpetamiseks vajalike tööriistade pakkumisest Eesti hariduse eduloo tutvustamiseni rahvusvaheliselt. Meie 6 osakonnas ja 2 agentuuris töötab ligi 400 inimest.

Meie väärtused

  • Asjatundlikkus. Oleme oma valdkonna asjatundjad. Meie ettepanekud ja otsused on tõenduspõhised – lähtume faktidest, tugineme teadusele ja teadmistele. Vastutame oma väljaütlemiste ja tegude eest ning arvestame riigi valitsemise sihtidega. 
  • Avatus. Oleme teadmishimulised ja muutustele avatud, sh uutele tehnoloogiatele. Julgeme katsetada, eksida ja eksimusi tunnistada. Oleme avatud edasiviivale kriitikale ja arvestame sellega. Jagame, mida, miks ja kuidas teeme.
  • Hoolivus. Peame lugu igaühest, kellega suhtleme organisatsiooni sees või väljaspool. Väärtustame nii enda kui ka teiste tööd ja aega. Hoiame oma organisatsiooni ja säästame keskkonda. Märkame, tunneme huvi, toetame ja tunnustame.
  • Koosloome. Kuulame kõiki osapooli, oleme kohal ja mõtleme kaasa. Pühendume ühisosa ja mõjusate lahenduste leidmisele. Loome koos uusi väärtusi. Oleme tulevikku vaatavad ja ühistele eesmärkidele suunatud.
  • Usaldusväärsus. Asjatundlikkuse, avatuse, hoolivuse ja koosloomega oleme usaldusväärsed partnerid. 
lambipirn

Meie osakonnad ja tegevus

Harno juhtkonna moodustavad peadirektor ja osakonnajuhatajad.

Soodustame, arendame ja katsetame innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas.

Loome ja otsime koos partneritega võimalusi innovaatilise õppe, sh õppevara ja -korralduse ning -metoodikate kasutuselevõtuks. Uuendame ja jõustame IT õpet kõigil haridustasemetel ja noorsootöös. Nõustame omavalitsusi haridus- ja noortevaldkonna arendamisel. Toetame õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut. Korraldame täienduskoolitusi ja õpisündmusi. Arendame koolijuhtide juhtimiskompetentsi, nt pakume coachingu teenust. Anname välja toetavat kirjandust ja materjale. Kujundame õpetajaameti mainet ühiskonnas.

Rakendab noortepoliitika elluviimist ning korraldab ja arendab Eesti noorsootööteenuseid ning suunab valdkonna arengut.

Haldame ja arendame noorteinfo teenust ja veebilehte www.teeviit.ee. Tegeleme noortevaldkonna seire ja mõju hindamise ning KOV noorsootöö kvaliteedisüsteemi arendamise ja rakendamisega. Käivitame ja viime ellu noortevaldkonna programme ja tegevusi, mis, toetavad noorte osalust ja omaalgatust, noortelaagreid ja malevaid ning nutikat noorsootööd, vähendavad noorte tõrjutusriski ning aitavad leida lahendusi NEET staatuses noortele. Korraldame noorsootöötajate kutse andmist ja väärtustamist ning teenuseid Kloogaranna noortelaagris.

Koordineerime rahvusvahelist koostööd.

Tutvustame Eesti haridust maailmas (Education Estonia, Study in Estonia). Vahetame välisriikidega haridusalaseid teadmisi ja kogemusi, osaledes koostööprojektides ja -võrgustikes. 

Koordineerime stipendiumiprogramme õpinguteks välismaal, samuti stipendiumiprogramme õppimiseks ja teadustööks Eesti kõrgkoolides. Viime ellu Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi. 

Eesti ENIC/NARIC keskuses tegeleme välisriikides omandatud kvalifikatsioonide (kraadide, diplomite, tunnistuste jm) hindamise ja tunnustamisega Eestis ning välisriikidele informatsiooni andmisega Eesti haridussüsteemis antud kvalifikatsioonide tunnustamiseks.

 

Korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja –vahendeid.

Eesti keele tasemeeksamid ja kodakondsuseksamid. Riigieksamid, rahvusvahelised keeleeksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd. Rahvusvahelised ja Eesti haridusuuringud (nt PISA, TALIS, IELS, rahuloluküsitlused).

Haldame üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele (vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt) nõu, kuidas last toetada. Vajadusel anname koolivälise nõustamismeeskonnana haridussoovituse lapse haridustee korraldamiseks. Pakume haridusasutustele kriisinõustamist.

Akrediteerime ja hindame õppeasutusi.

Meie ülesandeks on kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja temaatiline hindamine ning kutseõppe ja täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamine. Hindamistulemuste põhjal koostame analüüse. Koolitame õppeasutusi ja eksperte. EKKA-l on Haridus- ja Noorteameti koosseisus iseseisvaid ülesandeid täitva üksuse staatus, mille juhtimiseks moodustatakse erinevate huvirühmade esindajatest koosnev kuratoorium.

Rakendame Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme Eestis.

Toetame õpilaste, üliõpilaste, haridustöötajate ja noortega tegelevate spetsialistide õpirännet. Kavandame ja viime ellu haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisti koolitus- ja arendustegevusi ning uuringuid koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ja teiste partneritega. Korraldame Eestis programme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Koordineerime koostööd Euroopa Komisjoni ning teiste riiklike agentuuridega. 

Pakume ametile tugiteenuseid.

Meie ülesandeks on kommunikatsioon, personal, haldus, infohaldus, finants, hanked, õigus ja klienditeenindus.