Taristu ja e-teenused

Arendame välja ja haldame õppetöö korraldamist ja noorsootöö tegemist toetavaid e-teenuseid. Taristuteenuste raames pakume haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele majutus-, autentimis-, domeeni- ja listiteenuseid.
 • Meie hoole all on sisseastumise süsteem SAIS, õppeinfosüsteem Tahvel, eksamite ja testide süsteem EIS, õppematerjalide portaal E-koolikott, täienduskoolituse infosüsteem Juhan, hariduse identiteedilahendus HarID, andmesalvestuse pilveteenused ja palju muud. 
 • Meie hallatav taristu koosneb seadmetest ja baastarkvarast, mis moodustavad virtuaalserverite, salvestus- ja varunduspilved.

Sisseastumine

 • Haridusportaal – Noortevaldkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturgu õppega seostavate valdkondade info. Haridusportaal toob õppijateni ka nende digitaalsed lõpudokumendid. 
 • Sisseastumise infosüsteem (SAIS) – haridusasutustesse kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem. SAISi abil saad esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse. Kasutades SAISi, on kogu sisseastumine ühes kohas - konkursside haldus, avalduste esitamine, sisseastumiseksamitele registreerumine, näha oma positsiooni konkursside pingeridades ning saada teadaandeid oma avalduste käekäigu kohta.
 • Välismaalaste vastuvõtusüsteem (VVIS) – Vahendame Eesti koolidele Dream Apply teenust, millega saavad Eesti koolidesse sisseastuda välistudengid. Juhime VVIS konsortsiumit. 

Õppetöökorraldus

 • Õppeinfosüsteem Tahvel  – Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem, mille eesmärk on muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.

 • Õpikeskkond Moodle – Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks maailmas levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi.

 • Eksamite infosüsteem EIS – Eksamite infosüsteem ehk EIS on elektrooniline keskkond ülesannete koostamiseks ja testide, sh eksamite läbiviimiseks.

 • Täiendkoolituste infosüsteem Juhan – Õppeinfosüsteem vahendab täienduskoolituste võimalusi õppijale ning on terviklik e-lahendus täiendusõppe korraldajatele.

 • Plagiaadituvastus Urkund – Urkund võimaldab kontrollida kirjalike tööde originaalsust.

 • Loengusalvestussüsteem Echo360 – Echo360 loengusalvestussüsteem võimaldab planeerida loengute salvestamist nädalat ja semestrite lõikes, loenguid salvestada ja hiljem järele vaadata. Lisaks on platvormil palju lisavõimalusi õpilaste kaasamiseks õppetöös. Eestis on Eco360 suurim kasutaja TalTech. 

 • Õpitarkvara Mathcad – Harno toel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara Mathcad.  Mathcadi litsentsi nimekirje aadress on licence.mathcad.edu.ee. 

Õppematerjalid

 • E-koolikott – E-koolikott on digitaalset õppevara koondav teenus, mis pakub tänapäevaseid ja aktuaalseid õppematerjale õpetajale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks.
 • Sisuloome – Digitaalne õppematerjalide loomine. Lehel saab kasutada erinevaid H5P malle, mille abil on võimalik koostada erinevat tüüpi õppematerjale, st luua sisu ning ülesandeid. H5P on interaktiivsete harjutuste loomise platvorm, mis võimaldab sisu ja ülesannete loomist, jagamist ja taaskasutamist. 

Haridusasutuse tööd toetavad teenused

 • Identiteedilahendus HarID – Sinu elukestev ligipääs hariduse e-teenustele! HarID aitab ühe kasutajaga sisse logida mitmesse rakendusse, luua konto ka alaealisele, kellel ei ole ID-kaarti ning hallata oma asutuse töötajate kasutajaõigusi.
 • Dokumendihaldussüsteem EKIS – Eesti koolide haldamise infosüsteem on Webdesktopi platvormil põhinev tasuta haridusasutuste dokumendihaldussüsteem, mis võimaldab asutustel täita kõiki vajalikke dokumendihalduse nõudeid. EKIS kasutab dokumendivahetuse protokolli DHX ja on liidestatud õppeinfosüsteemiga Tahvel. EKISt kasutab üle 400 haridusasutuse.
 • Dokumendihaldussüsteem Pinal – Microsoft SharePointi tarkvaral põhinev elektrooniline dokumendihaldussüsteem. Pinali eesmärgiks on tagada igapäevaselt HTM ja hallatavate asutuste dokumendihalduse toimimine, sh asutuse dokumentide loomine, haldamine, menetlemine, allkirjastamine, edastamine ja arhiveerimine. Aastaks 2024 on Pinal juurutatud kogu HTMi haldusalas, sh riigikoolides.
 • Koolide veebilehe platvorm – Haridusasutuste veebiplatvormil saavad koolid luua turvalisi ja ühtse ülesehitusega veebilehti.
 • Konkursiveeb  – Konkursiveebis saab esitada taotlusi Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ee) ja IT Akadeemia ning e-kursuse Kvaliteedimärk (https://konkursiveeb.edu.ee/) taotlusvoorudel osalemiseks. Lisaks on Harnol palju erinevaid stipendiumeid, mille haldamiseks on kasutusel stipendiumite taotlemise süsteem.  
 • Asutuse olukorra hindamise keskkond Digipeegel – Digipeegel annab võimaluse kaardistada koolil digiküpsust ja juhtida digi-innovatsiooni eesmärkide seadmise kaudu.
 • 360 hindamiskeskkond – Kompetentsimudel võimaldab igal õpetajal analüüsida õpetajatöö tervikprotsessi ja selgitada välja oma professionaalse arengu vajadused. Mudeli abil saab kindlaks määrata õpetaja tugevad ja arendamist vajavad küljed ning teadvustada, milliseid hoiakuid ja käitumisviise temalt oodatakse. Kompetentsimudelit saab kasutada üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes. Kasutamine on vabatahtlik ja rakendamise eesmärgi (värbamine, arendus vms) valib iga asutus oma vajaduste järgi.
 • Majandus- ja müügitarkvara Erply – HTM hallatavate asutuste müügiprotsessi toetav, sh koolilõuna toetust arvestav SAPiga liidestatud teenus.
 • Eesti Teadusinfosüsteem ETIS – Riigi teadus- ja arendustegevuse teavet koondav infoallikas ja teenuste portaal.
 • Riigikoolide siseveeb Kummut – Sharepoint-põhine juhtimistasandi töövahend teabe jagamiseks ja koosloomeks HTMi ja riigikoolide vahel.

Teenuste hinnakiri

Infosüsteemide majutus, haldus ja hooldus

Majutame rohkem kui 30 hariduse ja teaduse infosüsteemi, pakume tehnilist tuge infosüsteemide tooteomanikele ja arendajatele. Majutatud on ka hulk väiksemaid veebilehti ja tugiteenuseid.

Lisainfo: http://www.eenet.ee/EENet/teenused

Virtuaalne privaatserver ehk VIPS

Virtuaalprivaatserver asendab füüsilist serverit. Kui on vaja uut serverit, saab poodimineku asemel tellida virtuaalse serveri Harnolt.

Virtuaalsel privaatserveril on samad omadused nagu füüsilisel serveril, kuid see asub "pilves".

Asutus ei pea enam tegelema riistvara uuendamise ja tõrgetega ega lahendama katkematu toite, jahutuse ja serveri võrguühenduskiiruse küsimusi.

Teenuse tellimine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/VIPS.html

TAAT

TAAT ehk Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu võimaldab nö koduasutuses saadud elektroonilise identiteediga kasutada ka teiste pakutavaid haridus- ja teadusteenuseid.

Teenusega liitumine ja kasutusjuhendid: https://taat.edu.ee/main/

ETAIS

ETAIS ehk Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur on riikliku tähtsusega teadusarvutuste taristu.

Lisainfo: https://etais.ee/

Domeeniteenus

Domeeniteenustest pakume .ee domeenide registripidajateenust, .edu.ee, .lib.ee, .org.ee ja vil.ee alla domeeninimede registreerimist, nimeserveriteenust ja tsooni haldamist.

Teenuse tellimine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/domeeniteenus.html

Sertifikaatide teenus

GÉANT Associationi sertifikaatide teenuse kaudu pakume hüpikakendevabu sertifikaate.

Teenuse tellimine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/tcs.html

Postiloendid (listid)

Haridus-, teadus-, kultuuriasutused saavad tellida postiloendeid ehk liste.

Teenuse tellimine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/listid.html

Kasutajatugi

Kõigile majutatud infosüsteemidele ja osutatavatele teenustele pakume kasutajatuge.

Kontaktid on toodud iga infosüsteemi juures ning koondatud ka Harno kasutajatoe veebilehele.

Viimati uuendatud 07.09.2021