Keelekümbluskoolitused

Keelekümbluskoolitused on mõeldud üldhariduskoolide õpetajatele, et toetada erineva keeletasemega, sealhulgas eesti keelest erineva kodukeelega laste koosõpetamist, eestikeelses õppes. Koolitusel mõtestatakse lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) ning keelekümbluse põhimõtteid klassi, kooliastme ja asutuse tasandil. Samuti käsitletakse heade õpetamistavade levikut haridusasutuses.

Õpetajad saavad osaleda nii üleriigilistel kui ka piirkondlikel koolitustel. Koolitused pakuvad täiendõppe võimalusi kokku kaheksal õppekaval. Kuuel õppekaval korraldatakse mitmekeelse õppe büroo eestvedamisel üleriigilisi koolitusi peamiselt Tallinnas ning kahel õppekaval nii Jõhvis, Narvas, Pärnus, Tallinnas ja Tartus.

Üleriigiliste metoodikakoolituste sari avatakse enne õppeaasta algust augustis, et anda keelekümblusklassis alustavatele õpetajatele lõimitud aine- ja keeleõppe, keelekümbluse metoodika rakendamiseks esmased põhimõtted ja metoodilised töövõtted. Õppeaasta vältel avatakse registreerimisvõimalused järk-järgult ka teistele õppekavadele.

Meie korraldatud koolitustel on õpetajatele osalemine tasuta, transpordikulud katab osaleja. Koolitustingimustega saab tutvuda täienduskoolituste infosüsteemis Juhan

Koolituste õppekavad

"LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale" 

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
 • Maht: 36 tundi (neli ühepäevast sessiooni:16 tundi seminari, 8 tundi tunnivaatlusi, 8 tundi nõustamist ja 4 tundi iseseisvat tööd).

Toimumisajad ja -kohad:

I poolaasta

 • Narva Vanalinna Riigikool, Kraavi 2, Narva.
  Koolituspäevad: 9.02 (veebis), 18.02, 10.03 ja 25.03.2021.
  Kontakt: Krista Juhkov, oppeala@gmail.com.
  Registreeru SIIN
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium, Vormsi 3, Tallinn.
  Koolituspäevad: 05.04, 19.04, 20.04 ja 11.05.2021
  Kontakt: Anna Sele, anna.sele@laanemere.tln.edu.ee.
  Registreeru SIIN
 • Tartu Aleksander Puškini Kool, Uus 54, Tartu.
  Koolituspäevad: 26.02 (veebis), 23.03, 16.04, 07.05. 2021.
  Kontakt: tatjana_kodas@apkool.tartu.ee
  Registreeru SIIN

II poolaasta (registreerumine avatakse hiljemalt 1 kuu enne koolituse algust)

 • Tallinna Läänemere Gümnaasium, Vormsi 3, Tallinn.
  Koolituspäevad: 25.08, 24.09, 25.10 ja 26.10.2021
  Kontakt: Anna Sele, anna.sele@laanemere.tln.edu.ee.
 • Narva Vanalinna Riigikool, Kraavi 2, Narva.
  Koolituspäevad: 23.09, 7.10, 20.10, 9.11.2021.
  Kontakt: Krista Juhkov, oppeala@gmail.com.
 • Mustamäe Humanitaargümnaasium, H. Tammsaare tee 145, Tallinn.
  Koolituspäevad:12.10, 03.11, 18.11, 19.11.2021.
  Kontakt: Merike Kõrven Merike.Korven@mhum.edu.ee.

"Lõiming kooli õppekava rakendamisel" 

Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Koolituse käigus valmivad rühmatööde tulemusena erinevaid õppeaineid lõimivad töökavad.

 • Sihtrühm: kooli(de) klassipõhised aineõpetajate töörühmad (4–6 liiget). Soovituslik eelnev osalemine põhikoolitustel „LAK-õppe, keelekümbluse ABC“.
 • Maht: 27 tundi (2+1 päeva), 1 kodutöö (4 tundi).

Toimumisajad ja -kohad:

I poolaasta

 • Tallinna Pae Gümnaasium, Pae 5, Tallinn.
  Koolituspäevad: 11.–12.03, 26.03.2021
  Kontakt: Natalia Presnetsova n.voronova@pae.tln.edu.ee.
  Registreeru SIIN
 • Jõhvi Vene Põhikool, Narva mnt 16, Jõhvi.
  Koolituspäevad: 19.–20.04, 14.06.2021
  Kontakt: Margit Pinna-Valge margitpinna@gmail.com.
  Registreeru SIIN

II poolaasta (registreerumine avatakse hiljemalt 1 kuu enne koolituse algust)

 • Tartu Aleksander Puškini Kool, Uus 54, Tartu.
  Koolituspäevad: 18.–19. 08, 24.09.2021.
  Kontakt: Tatjana Kodas tatjana_kodas@apkool.tartu.ee.
 • Jõhvi Vene Põhikool, Narva mnt 16, Jõhvi.
  Koolituspäevad: 25.–26.10, 28.12.2021
  Kontakt: Margit Pinna-Valge margitpinna@gmail.com.
 • Tallinna Pae Gümnaasium, Pae 5, Tallinn.
  Koolituspäevad:  4.–5.11, 19.11.2021.
  Kontakt: Natalia Presnetsova n.voronova@pae.tln.edu.ee.
 • Pärnu Tammsaare Kool, H. Tammsaare pst 30, Pärnu.
  Koolituspäevad: 11.–12.11, 10.12.2021
  Kontakt: Reet Merilaine reet.merilaine@tammsaarekool.parnu.ee

Koolituste üldinfo

Registreerimine koolitustele toimub kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist.

Täies mahus osalejate koolituse kulud (v.a transport) katab Haridus- ja Teadusministeerium Harno mitmekeelse õppe büroo vahendusel. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab kool. Koolitustega seotud täiendavat infot (sh päevakavad ja kontaktõppes või veebis toimumine) annavad koolituste kontaktisikud.

Koolitused toimuvad veebis või kontaktõppes, vastavalt Terviseameti soovitustele ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seatud korrale.

Siit leiad keelekümblusprogrammi lõimitud aine- ja keeleõpet toetavad 2021. aasta üleriigilised täienduskoolitused põhikooliõpetajatele.  

Registreerimine koolitustele algab 3. märtsil ja hilisematele koolitustele 3. mail 2021 ning toimub kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist. Täies mahus osalejate koolituse kulud (v.a transport) katab HTM Harno mitmekeelse õppe büroo vahendusel. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab kool. Koolitustega seotud täiendavat infot, (sh päevakavad ja kontaktõppes või veebis toimumine) annavad koolituste kontaktisikud. 

Koolitused toimuvad vastavalt Terviseameti soovitustele ja HTMi poolt seatud korrale veebis või kontaktõppes.  

I poolaasta 

Registreerimine koolitustele algab 3. märtsil 2021 ning toimub kuni kohtade jätkumiseni. 

LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepädevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 

 • Õppekava: LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused 
 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad. 
 • Aeg: 1. sessioon 30.–31. märtsil, 2. sessioon 27.-28. aprillil, 3. sessioon 20.-21. mail 2021
 • Maht: 56 tundi (sh neli tundi iseseisvat tööd). 
 • Koht: Tallinn (täpsem info registreerinuile). 
 • Koolitajad: Anu Parts, Anne Kloren. 

Registreerimine koolitusele SIIN II poolaasta

Registreerumine koolitustele algab hiljemalt 3. mail 2021 ning toimub kuni kohtade jätkumiseni.
 

LAK-õppe ja keelekümbluse ABC  

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 
 

 • Õppekava: LAK-õppe ja keelekümbluse ABC  (I–II kooliastme klassiõpetajatele) 
 • Sihtrühm: I–II kooliastme klassiõpetajad. 
 • Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd). 
 • Aeg: 1. sessioon 9.-11. august, 2. sessioon: 29. septembril –1. oktoobril 2021
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile). 
 • Koolitajad: Minna Sillamaa, Katri Sild, Maire Kebbinau. 

Registreerumine 1. kooliastme õpetajate koolitusele SIIN (alates 3. maist) 
 

 • Õppekava: LAK-õppe ja keelekümbluse ABC (II–III kooliastme aineõpetajale) 
 • Sihtrühm: II–III kooliastme aineõpetajad. 
 • Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd). 
 • Aeg: 1. sessioon 9.-11. august, 2. sessioon: 29. septembril –1. oktoobril 2021 
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerinuile). 
 • Koolitajad: Anu Parts, Anne Kloren. 

Registreerumine 2. ja 3. kooliastme õpetajate koolitusele SIIN (alates 3. maist). 
 

Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes 

Koolituse tulemusel kujundab õppija koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna; koostab/valib õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine; arvestab koostöises õppes grupi arengufaase; eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega; valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 

 • Õppekava: Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes 
 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad. 
 • Aeg: 1. sessioon 18.–19. augustil, 2. sessioon 27.–28 septembril, 3. sessioon 27.–28. oktoobril 2021.
 • Maht: 60 tundi (kolm sessiooni 3+2+2 päeva, seitse tundi iseseisvat tööd). 
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. ja 3. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile). 
 • Koolitajad: Anne Kloren, Anu Parts. 

Registreerumine koolitusele SIIN (alates 3. maist) 
 

Metoodikakoolituste õppekavad lasteaedadele

Dokumendid

Lisainfo:

Maire Kebbinau
Mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
tel: 7350648
Maire.Kebbinau@harno.ee

Viimati uuendatud 14.04.2021