Koolitused haridusjuhile

Haridusasutuse juhil on väga suur roll õppe- ja õpikeskkonna ning organisatsioonikultuuri kujundamisel. Pakume haridusasutuste juhtidele nende töös vajalike kompetentside arendamiseks mitmeid õpivõimalusi.

Eesti haridussüsteem vajab juhte, kes soodustavad kõikide õpilaste ning oma meeskonna õppimist ja arengut. Selleks on vaja luua tugev õpetamis- ning õppimiskultuur, seada ambitsioonikad eesmärgid ja toetada nii õpetajaid kui õppijaid nende saavutamisel. Pakume haridusjuhi kompetentside arendamiseks koolitusprogramme:

 • Alustavate koolijuhtide arenguprogramm

 • Koolijuhtide järelkasvuprogramm

 • Eduka kommunikatsiooni juhtimine

 • Haridusinnovatsiooni meistriklass

 • Muudatuste labor

 • Personalijuhtimine haridusasutuses

Lisainfo:

Annika Link  (Alustavate juhtide programm; koolijuhtide järelkasvuprogramm; eduka kommunikatsiooni juhtimine; muudatuste labor; personalijuhtimine haridusasutuses)
Koolituskeskuse peaspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
tel 735 0724
Annika.Link@harno.ee

Keiu Tamm (Haridusinnovatsiooni meistriklass)
Koolituskeskuse programmijuht
Haridus- ja Noorteamet
tel 735 0711
Keiu.Tamm@harno.ee

Koolitusprogrammmid

Kandideerimine alustavate koolijuhtide arenguprogrammi VII lendu avatakse juunis 2021.

Arenguprogramm aitab üldhariduskooli või kutseõppeasutuse juhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevusi.

Programmi käigus:

 • süvendatakse arusaamist juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisparadigmadest;
 • arendatakse koolijuhi kui nn esiõppija rolliks vajalikke kriitilisi oskusi;
 • õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool toimiks kõigi jaoks paremini.

Programmis arvestame osalejate individuaalsete arenguvajadustega, tegevused seostame osalejate reaalsete ülesannetega töökohal. Programmi käigus kasutame erinevaid tegevusi ning õppemeetodeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika. Osalejatel on võimalus programmi jooksul ning vajadusel ka pärast selle lõpetamist kasutada kogenud koolijuhist mentori tuge. 

Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium. Seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteameti koolituskeskusega programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Kandideerimine koolijuhtide järelkasvuprogrammi IV lendu kuulutatakse välja kevadel 2021. 

Programm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes pole varem koolijuhina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma selle rolli 1-2 aasta pärast. Osalemise eeldusteks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.

Programmi läbimine annab teadmised koolijuhi rollist ning selleks tööks vajalikest oskustest, võrgustiku mõttekaaslastest ja valdkonna ekspertidest nii Eestist kui välismaalt. Programm kestab kümme kuud. Õppetöö toimub õppesessioonidena ning koosneb kontaktõppepäevadest ja iseseisvast tööst (nt töövarjutamine, kootsing, koolijuhtimisülesanded). Teooria ja praktika sidumiseks kasutame erinevaid tegevusi ja õppemeetodeid.

Osalejatelt ootame valmidust pühenduda kooli kui iga õppija arengut ja ühiskonna muutuvatele vajadustele vastava keskkonna arendamisele. Igal osalejal on võimalus ja vastutus anda oma panus programmi õppeprotsessi.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium. Seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteameti koolituskeskusega programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Koolitusgrupid on praegu täitunud, registreeruda saab ootenimekirja.

Haridusasutuse omapära ja eduloo tutvustamine eeldab sihikindlat eesmärgistatud tegevust. Osava kommunikatsiooniga käivad kaasas nii organisatsiooni usaldusväärsus, hea maine kui ka lojaalsed poolehoidjad.

Koolituse sihtrühmaks on haridusasutuste juhid. Arendatakse järgmisi oskusi: ladus eneseväljendus, kriisiolukordade edukas juhtimine ja neist võidukalt väljumine, haridusasutuse brändi edendamine ja turundamine.

Kokku toimub nii baas- kui meistritasemel kaheksa koolitust (neist kolm on läbi viidud, üks toimumas). Ootame osalema kuni 123 haridusasutuse juhti üle kogu Eesti.

Koolitus

Toimumispaik

Toimumisaeg

Toimumisinfo

Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuste juhtidele “Eduka kommunikatsiooni baaskursus”

Tartu

Esimene kontaktpäev 05.03.2021

Teine kontaktpäev 19.03.2021

https://koolitus.edu.ee/training/4286

 

Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuste juhtidele “Eduka kommunikatsiooni baaskursus”

Tallinn

Esimene kontaktpäev 01.04.2021

 

Teine kontaktpäev 16.04.2021

https://koolitus.edu.ee/training/4285

 

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele “Eduka kommunikatsiooni meistrikursus”

Tallinn

Esimene kontaktpäev 30.04.2021

Teine kontaktpäev 14.05.2021

Kolmas kontaktpäev 27.05.2021 või 28.05.2021

https://koolitus.edu.ee/training/4315

 

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele “Eduka kommunikatsiooni baaskursus”

Tallinn

Esimene kontaktpäev 04.06.2021

Teine kontaktpäev 18.06.2021

https://koolitus.edu.ee/training/4314

 

Koolitust "Eduka kommunikatsiooni juhtimine" viiakse ellu programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Meistriklassi rühm on praegu komplekteeritud.

Meistriklass on loodud eesmärgiga toetada haridusasutuste juhtide isiksuslikku arengut innovatsiooni juhtimisel. See hõlmab visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.

Haridusinnovatsiooni meistriklassi on oodatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid. Kui soovid arendada end kui loovat katsetajat, oskuslikku meeskondade kaasajat ja ressursside leidjat ning uudishimuliku hoiakuga muutuste loojat, siis on meistriklass just Sulle! Osalejalt ootame valmidust pühenduda intensiivsele enesearengule, töötada teistega koos ning soovi luua maailma parimat arengukeskkonda, mis toetab igat õppijat nii täna kui ka homme.

Meistriklassi läbimine pakub võrgustiku mõttekaaslastest, inspiratsioonirännakud Hollandisse ja Taani ning mitmeid põnevaid kohtumisi uuendajatega erinevatest valdkondadest nii Eestist kui välismaalt. Programm koosneb kontaktõppepäevadest ning iseseisvast tööst. Iga osaleja loob meistriklassi vältel ka arendusprojekti, mis lähtub küsimusest “Kuidas luua maailma parimat kooli oma kogukonnale?

Arenguprogramm kestab kuus kuud. Meistriklassis on kaasteelisteks ja juhendajateks Piret Jeedas ja Triin Noorkõiv.

Haridusinnovatsiooni meistriklassi 2019-2020 video:

Remote video URL

Haridusinnovatsiooni meistriklassi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium. Seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteameti koolituskeskusega programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Registreerumisinfo ja toimumisajad https://koolitus.edu.ee/calendar. Koolitusgrupp on praegu täitunud, registreeruda saab ootenimekirja.

Haridusasutused seisavad alatasa silmitsi mitmete lahendamist vajavate katsumustega. Muudatuste teadlik juhtimine aitab keeruliste protsessidega edukalt hakkama saada nii, et organisatsioon kui tervik toimib üha paremini.

Koolitusele „Muudatuste labor“ ootame ühest haridusasutusest osalema kuni nelja arendus- ja muudatusprojektidega tegelevat haridusasutuse juhtkonda kuuluvat isikut. Oma meeskonnaga osalemine aitab käivitada kõige olulisemad ja põletavamad muudatused, mis elluviimist vajavad ning koos saavutate suurema tõenäosusega edu.

Koolituse käigus kavandame iga osalejaga vähemalt ühe vajaliku muudatusprojekti ning arendame seda edasi eesmärgiga lahendada haridusasutusele olulist probleemkohta või sisu/vormi muudatusküsimust.  Seega on iga osaleja jaoks saadav kasu lisaks teadmistele ja kogemustele ka praktiline ning kasutamisvalmis muudatusprojekt koos tegevuskavaga selle elluviimiseks.

Kokku saab programmis osaleda kuni 80 inimest.

Koolitust "Muudatuste labor" viiakse ellu programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Registreerumisinfo ja toimumisajad https://koolitus.edu.ee/calendar. Koolitusgrupid on praegu täitunud. Lasteaedade juhid ja õppealajuhatajad saavad registreeruda ootenimekirja SIIN ja SIIN.

Koolituste eesmärk on toetada haridusasutuste juhtide arengut kaasaegse personalijuhtimise kasutamiseks õppe- ja õpikeskkonna ning organisatsioonikultuuri kujundamisel. Koolituste õppekavad lähtuvad haridusasutuse juhi kompetentsimudelist. Koolitusele ootame osalema koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhte ning õppealajuhatajaid.

Koolitused „Personalijuhtimine haridusasutuses – heast meeskonnajuhist uuendusmeelseks liidriks“ toimuvad perioodil september 2020 – detsember 2021 nii Tallinnas kui Tartus ning kolmel oskustasemel:

 • personalijuhtimine haridusasutuses I – hea meeskonna juht,

 • personalijuhtimine haridusasutuses II – tulemuslik liider,

 • personalijuhtimine haridusasutuses III – uuendusmeelne liider.

Koolitusi viiakse läbi liikudes hea meeskonnajuhi oskustasemelt uuendusmeelse liidri suunas. Koolituste toimumisajad lähtuvad oskustaseme järkjärgulisest tõusust.

Erineval tasemel koolituste fookused on kompetentsidest lähtuvalt seatud järgnevalt:

 • “Personalijuhtimine haridusasutuses I – hea meeskonna juht” keskendub eelkõige meeskonna juhtimisele, käsitletakse ka tulemuspõhist juhtimist. Personalijuhtimise teoreetilised teadmised seotakse praktilise juhtimiskogemusega. Põhitähelepanu on tervikul, õiguspärasel ning haridusasutuse pedagoogilisest kontseptsioonist lähtuval personalijuhtimisel.

 • “Personalijuhtimine haridusasutuses II – tulemuslik liider” keskendub eelkõige tulemuspõhisele juhtimisele , käsitletakse ka meeskonna juhtimist. Tulemuseks on haridusasutuse pedagoogilisest kontseptsioonist lähtuva personalipoliitika kujundamine ja rakendamine, sh personalivajaduse planeerimisel, töötajate hindamisel ja tagasisidestamisel ning professionaalse arengu toetamisel.

 • “Personalijuhtimine haridusasutuses III – uuendusmeelne liider” keskendub eelkõige innovatsiooni juhtimise arendamisele personalijuhtimise kontekstis, käsitletakse ka meeskonna juhtimist. Tulemuseks on tööandjabrändi ja talendijuhtimise kujundamine haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamiseks.

Koolitust "Personalijuhtimine haridusasutuses – heast meeskonnajuhist uuendusmeelseks liidriks" viiakse ellu programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Viimati uuendatud 06.04.2021