Koolitused haridusvõrgustikele

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamiseks koostöövõrgustike kaudu, oleme loonud erinevaid arenguprogramme ja õpisündmusi, mis aitavad suurendada võrgustike tegevusvõimekust ning toetavad koostööd võrgustike sees ja võrgustike vahel. Samuti oleme taotlusvoorude kaudu toetanud haridusühenduste-vaheliste koostööprojektide elluviimist.

Haridusvõrgustikel on oluline roll haridusasutuse meeskonna arendamisel, õppekavade rakendamisel ja uuenenud õpikäsituse juurutamisel õppeprotsessi. Haridusühenduste toimimist, koostööd oluliste partneritega, ühenduse eesmärke ja tulevikku aitab mõtestada Haridusühenduste juhtmeeskondade arenguprogramm.

Uuringud näitavad, et ühine õppimine on tõhus täiendusõppe vorm ja aitab tegevuspraktikaid ühtlustada. Seetõttu oleme loonud ka erinevaid programme õppeasutuste siseste professionaalsete õpikogukondade juhtimisvõimekuse tõstmiseks, et õpikogukondade eestvedajad saaksid juurde teadmisi ja oskusi selle mõtteviisi levitamiseks. Loe lähemalt: õpetajakoolitused.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamist koostöövõrgustike kaudu toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:

Kristi Päeva
Koolituskeskuse peapetsialist
Tel. 735 0789
kristi.päeva@harno.ee 

Programmid

Haridusühenduste juhtmeeskondade arenguprogrammi teemad keskenduvad ühenduse tegevusvõimekuse parendamisele: ühenduse juhtimisele, rollile ja mõjule haridussüsteemis. 

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Arenguprogrammi sihtrühma kuuluvad haridusvaldkonna üleriigiliste haridusühenduste (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja/või haridusasutuste juhte ühendavate ameti-, eriala-, aineliitude ja/või ühenduste) nii juhatuse liikmed kui ka aktiivsed tegevliikmed (haridusasutuse juhid ja õpetajad), kellel on tahe ja valmisolek panustada senisest aktiivsemalt ühenduse arengusse.

Programmi ootame ühenduste meeskondi.

Arenguprogrammi teemad:

Juhi arengu toetamine: organisatsiooni arendamine, strateegiline juhtimine, jagatud visioon ja liikmeskonna kaasamine eesmärgiseadesse; ühenduse mõju ja tulemuste hindamine ning monitoorimine; ühenduse sisedemokraatia, liikmeskonna motiveerimine ja juhi võimestav käitumine; rahvusvahelised kogemused haridusühenduste juhtimisel; juhi tööriistakast (coaching, liikmete personaalsed õpirajad jne); enda juhtimiskogemuse mõtestamine teiste riikide haridusühenduste juhtimispraktikate taustal, kaasavate juhtimispraktikate kujundamine ja personaalse arenguplaani loomine;

Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine: kolmanda sektori ja kodanikuühenduste roll haridusuuenduste algatamisel; haridusühenduse jagatud visiooni elluviimist toetavad arendustegevused ja -projektid; projektide algatamine ja tulemuslikkuse analüüs, rahastusallikate kaardistamine; ressursside juhtimine; sise- ja väliskommunikatsioon haridusühendustes; juht kui kõneisik ja jagatud visiooni kujundamine; infotehnoloogiliste vahendite kasutamine ühenduses koostöiseks juhtimiseks; juhtimine muutuvas töökeskkonnas.

Koostöö ja partnerlus: Koostöö ja kaasatus võrgustikutöös; võrgustike toimimise dünaamika, võrgustikutöö etapid ja väljakutsed pidevalt arenevates võrgustikes; võrgustiku toimimise analüüs, liikmeskonna kaasatus ja rollide jaotus; kolmanda sektori organisatsioonide huvikaitse ja aktiivsus ja võimalused osaleda poliitika kujundamises ( nt strateegiate kujundamisel, regulatsioonide kujundamisel jne).

Arenguprogrammi jooksul tegelevad meeskonnad läbivalt ühenduse muudatusprojektiga. Projektikavandi koostamise aluseks on esindatava haridusühenduse aktuaalne probleem või arenguvajadus (nt kommunikatsiooniplaani koostamine, kodulehe arendamine, rahvusvahelise koostöö algatamine, arengukava koostamine jne), mille lahendamisega ja elluviimisega hiljem ühenduses tegelema hakatakse. Selles protsessis toetavad osalejaid kogu programmi vältel väga head mentorid erinevatest organisatsioonidest.

Arenguprogramm koosneb viiest moodulist ja õppereisist välisriiki (juhul kui epideemiline olukord lubab).

Koolitaja:

Tallinna Ülikool (Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari jt)

Osalemiseks palume:

  • Täita osalemisavaldus,  milles tuleb põhjendada ühenduse soovi ja vajadust arenguprogrammis osalemiseks ning kirjeldada muudatusprojekti kavandit, mis lähtub ühenduse aktuaalsest probleemist ja/või arenguvajadusest. NB! Ühenduse meeskond võib esitada avalduse ja ühise muudatusprojekti koos.
  • Saata koos dokumentidega esindatava ühenduse juhtkonna kinnitus teie osalemiseks ja võimalusel ühenduse arengukava.

Programmide elluviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“.

Viimati uuendatud 02.09.2021