Koolitused haridusvõrgustikele

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamiseks koostöövõrgustike kaudu, oleme loonud erinevaid arenguprogramme ja õpisündmusi, mis aitavad suurendada võrgustike tegevusvõimekust ning toetavad koostööd võrgustike sees ja võrgustike vahel. Samuti oleme taotlusvoorude kaudu toetanud haridusühenduste-vaheliste koostööprojektide elluviimist.

Haridusvõrgustikel on oluline roll haridusasutuse meeskonna arendamisel, õppekavade rakendamisel ja uuenenud õpikäsituse juurutamisel õppeprotsessi. Haridusühenduste toimimist, koostööd oluliste partneritega, ühenduse eesmärke ja tulevikku aitab mõtestada Haridusühenduste juhtide arenguprogramm.

Uuringud näitavad, et ühine õppimine on tõhus täiendusõppe vorm ja aitab tegevuspraktikaid ühtlustada. Seetõttu oleme loonud ka erinevaid programme õppeasutuste siseste professionaalsete õpikogukondade juhtimisvõimekuse tõstmiseks, et õpikogukondade eestvedajad saaksid juurde teadmisi ja oskusi selle mõtteviisi levitamiseks. Loe lähemalt: õpetajakoolitused.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamist koostöövõrgustike kaudu toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:

Kristi Päeva
Koolituskeskuse peapetsialist
Tel. 735 0789
kristi.päeva@harno.ee 

Programmid

Haridusühenduste juhtide arenguprogrammis keskendutakse haridusühenduste strateegilise juhtimise, organisatsiooni tegevusvõimekuse ning koostöö ja kaasamise parendamisele. Osaleja saab suurendada oma teadmisi ja arendada oskusi inimeste ja ressursside juhtimises, kõneisiku rolli teadvustamises ning ühenduse jätkusuutlikkuse tagamises.

Programmide elluviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“.

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Arenguprogrammi sihtrühma kuuluvad haridusvaldkonna üleriigiliste haridusühenduste (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja/või haridusasutuste juhte ühendavate ameti-, eriala-, aineliitude ja/või ühenduste) juhid.

Juhi all mõtleme haridusühenduste juhatustesse ja/või tegevmeeskonda kuuluvaid õpetajaid või haridusasutuse juhte, samuti ka aktiivseid tegevliikmeid (õpetajad, haridusasutuse juhid), kellel on tahe ja valmisolek panustada senisest aktiivsemalt ühenduse arengusse

Eeldame, et ühendused osalevad meeskonnana, ühest ühendusest kuni 3 inimest.

Arenguprogrammi teemad:

Juhi arengu toetamine: organisatsiooni arendamine, strateegiline juhtimine, jagatud visioon ja liikmeskonna kaasamine eesmärgiseadesse; ühenduse mõju ja tulemuste hindamine ning monitoorimine; ühenduse sisedemokraatia, liikmeskonna motiveerimine ja juhi võimestav käitumine; rahvusvahelised kogemused haridusühenduste juhtimisel; juhi tööriistakast (coaching, liikmete personaalsed õpirajad jne); enda juhtimiskogemuse mõtestamine teiste riikide haridusühenduste juhtimispraktikate taustal, kaasavate juhtimispraktikate kujundamine ja personaalse arenguplaani loomine;

Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine: kolmanda sektori ja kodanikuühenduste roll haridusuuenduste algatamisel; haridusühenduse jagatud visiooni elluviimist toetavad arendustegevused ja -projektid; projektide algatamine ja tulemuslikkuse analüüs, rahastusallikate kaardistamine; ressursside juhtimine; sise- ja väliskommunikatsioon haridusühendustes; juht kui kõneisik ja jagatud visiooni kujundamine; infotehnoloogiliste vahendite kasutamine ühenduses koostöiseks juhtimiseks; juhtimine muutuvas töökeskkonnas.

Koostöö ja partnerlus: Koostöö ja kaasatus võrgustikutöös; võrgustike toimimise dünaamika, võrgustikutöö etapid ja väljakutsed pidevalt arenevates võrgustikes; võrgustiku toimimise analüüs, liikmeskonna kaasatus ja rollide jaotus; kolmanda sektori organisatsioonide huvikaitse ja aktiivsus ja võimalused osaleda poliitika kujundamises ( nt strateegiate kujundamisel, regulatsioonide kujundamisel jne).

Arenguprogrammi jooksul tegelevad osalejad läbivalt iseseiseva tööga, mis tuleneb osaleja esitatud projektikavandist (vt kandideerimise info). Projektikavandi koostamise aluseks on esindatava haridusühenduse aktuaalne probleem või arenguvajadus, mille lahendamisega arenguprogrammis osaleja eestvedamisel hiljem ühenduses tegelema hakatakse. Programmi raames jätkatakse projektidega tegelemist ja edasiarendamist. Selles protsessis toetavad osalejaid mentorid.

Arenguprogramm koosneb viiest moodulist ja õppereisist välisriiki.

Koolitaja:

Tallinna Ülikool (Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Jüri Käosaar, Katrin Rääk jt)

Kandideerimiseks palume:

  • Täita kandideerimisavaldus, milles tuleb põhjendada oma soovi ja vajadust arenguprogrammis osalemiseks ning kirjeldada projektikavandit, mis lähtub ühenduse aktuaalsest probleemist ja/või arenguvajadusest.
  • Saata koos dokumentidega esindatava ühenduse juhtkonna kinnitus teie osalemiseks ja võimalusel ühenduse arengukava

Viimati uuendatud 24.05.2021