Koolitused õppejuhile

Nüüdisaegse õpikäsituse valguses on muutunud oluliselt nägemus õppejuhi täidetavast rollist ja ülesannetest. Õppejuhid on juhtkonna liikmed, õppeasutuste juhtide nö paremad käed, kes hoiavad toimimas igapäevase õppe- ja õpitegevuse. Nende arengu toetamiseks viime ellu programmi “Õppimist eestvedav juhtimine”.

Õppejuhtide arenguprogramm

2021. aastaks on grupp komplekteeritud.

Arenguprogrammi eesmärk on arendada õppejuhtide juhtimiskompetentse ja kujundada hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Programmi läbimine annab õppejuhtidele täiendavaid oskusi õppimise ja õpetamise protsesside juhtimiseks, analüüsimiseks ja teadlikuks reflekteerimiseks, aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Osalejad saavad laiema pildi hariduse suundumustest ning oskavad teadvustada ja näha oma rolli nii õppe sisuliste eestvedajate kui ka võimaluste loojatena.

Programm on mõeldud üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppealajuhatajatele, õppejuhtidele, õppedirektoritele, kelle tööülesannete hulka kuuluvad organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine jmt. Osalejatele on programm tasuta.

III lend alustas õppimist 2021. aasta jaanuaris, programmis osaleb 20 õppejuhti. Arenguprogramm kestab maini 2021. Õppetöö toimub õppesessioonidena mahus 6 EAP ning koosneb kontaktõppepäevadest ja iseseisvast tööst. Iga osaleja viib individuaalselt läbi muudatusprojekti oma koolis, mis aitab kinnistada programmi jooksul omandatud teadmisi. Muudatusprojekti käsitletakse lõputööna, mille tulemused tuleb esitada kirjalikult ja esitleda viimases moodulis.

Arenguprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse ja Tallinna Ülikooliga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo:

Keiu Tamm
Koolituskeskuse programmijuht
tel: 735 0711
keiu.tamm@harno.ee

Viimati uuendatud 26.04.2021