Muu kodukeelega laps

Eesti koolides ja lasteaedades õpib arvestatav hulk lapsi, kelle kodukeel erineb õppekeelest, ning muu kodukeelega lapsi lisandub meie haridussüsteemi aina juurde. Anname nii haridusasutustele ja -töötajatele kui ka lastele ja peredele nõu, kuidas uue olukorraga paremini toime tulla.

Juhised, nõuanded, materjalid ja kogemuslood

Juhend õppe korraldamiseks

Samm-sammult juhendid õppe korraldamiseks uussisserändaja kooli saabumisel, täiendava rahastamise selgitus, individuaalse õppekava, tutvumisvestluse jms näidised.

Käsiraamat "Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis"

Tartu Ülikooli Narva kolledži koostatud parimate praktikate kogumik õpetajale ja koolijuhile.

Juhendid keeleõppe korraldamiseks

Juhtnööre keeleõppe korraldamise kohta ja metoodilisi näpunäiteid sihtkeeles õpetamiseks.

Mitmekeelsus ja mitmekeelse lapse toetamine õppeprotsessis

Infot mitmekeelsusest, sellest, kuidas toetada muu kodukeelega last õppeprotsessis, ja lapse õppimist mõjutavatest tingimustest.

Ülevaade õppevarast

Ülevaateid sisserändajatele sobivast õppevarast, linke kodulehtedele ja veebikeskkondadele.

Käsiraamat "Avatud algus" ja õppevideod

Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse materjal, mis on abiks mitmekultuurilises lasteaias töötajale.

Juhendid, näited ja uurimustööde ülevaated

Harno kogutud näiteid parimatest praktikatest, juhtnöörid keeleõppe korraldamiseks ja ülevaated temaatilistest uurimustöödest.

Artiklid ja kogemused

Artikleid, kogemuslugusid ja käsitlusi lapse toetamiseks.

Ülevaade õppevarast

Sobivat õppevara lapsele ja õpetajale, linke töölehtedele ja veebikeskkondadele.

Õppevarakeskkond "Rääkimine hõbe, kuulamine kuld"

Eesti keele kuulamismaterjal lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel.
 

Metoodikakeskused

Koolieelsed lasteasutused, kus õpetatakse muu kodukeelega lapsi, võivad pöörduda metoodilise abi (koolitusvõimalused, viited värskematele materjalidele, eesti keele kui teise keele õpetamine) saamiseks piirkondlikesse eesti keele kui teise keele metoodikakeskustesse . 

Lasteaiad, kus õpetatakse muu kodukeelega lapsi, võivad pöörduda metoodilise abi saamiseks piirkondlikku eesti keele kui teise keele metoodikakeskusesse.

Metoodikakeskustena tegutsevad lasteaiad on:

Metoodikakeskused on abiks eesti ja vene õppekeelega lasteaedadele, kus õpetatakse eesti keelt teise keelena või eesti keelest erineva kodukeelega lapsi. Õpetajatele pakutakse temaatilist nõustamist, korraldatakse koolitusi, praktilisi töötube ja õppekäike. Samuti saab keskustest laenutada metoodilist kirjandust ning õppematerjale. Lisainfot metoodikakeskustes pakutava kohta leiab metoodikakeskustena tegutsevate lasteaedade kodulehekülgedelt.

Teabevihik „Tere tulemast Eesti kooli!“

Teave peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis. Vihik on kättesaadav eesti, inglise, vene ja araabia keeles. Materjal annab lihtsas ja selges sõnastuses ülevaate Eesti haridussüsteemist ja koolielust ning jagab soovitusi, kuidas aidata lapsel uues keskkonnas kohaneda.

Infovoldik „Lasteaiad Eestis“

Teave peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad käima Eesti lasteaias. Voldik on kättesaadav eesti, vene, inglise ja araabia keeles.

Video Eesti lasteaedadest

Ingliskeelne tutvustav video igapäevastest kommetest Eesti lasteaedades.

Veel lugemist lapsevanematele

Lapsevanematele mõeldud lugemist Eesti koolielu ja -tavade kohta, ülevaade meie alusharidusest, näpunäiteid kakskeelseks kasvamise toetamisest ja soovitusi iseõppijaile.

Info kultuurierinevustest

Info kultuurilist kohanemist mõjutavast käitumisest, kultuurierinevustest, stereotüüpidest ja kultuurišokist.

Kogemused ja nõuanded

Kogemusi ja nõuandeid erineva kultuuri- ja usulise taustaga lastega töötamiseks.

Õppevara

Õppevara kultuuridevahelise õppimise ja mitmekultuurilisuse kohta.

Nõuandeid lapse emakeele hoidmiseks võõrsil

Nõuandeid, kuidas lapse emakeelt võõrsil viibides hoida, tema kõne arengut toetada ja tal mitmekeelseks kasvada aidata, leiad.

Veebileht Eestlased välismaal

Kasulikku ja vajalikku infot Eestist äraolijatele koondav Haridus- ja Teadusministeeriumi veebileht, mis annab nõu, kuidas säilitada eesti keelt, informeerib keele- ja kultuuriõppest välismaal, pakub teavet tagasipöördujatele.

Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakool

Üleilmakool pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida e-kursustel. Õppetöö toimub Harno Moodle’i keskkonnas. Selline õppevorm aitab lapse eesti keelt säilitada ja arendada eriti kirjutamisoskust, millest välismaal elades sageli puudu jääb.

Harno veebileht „Muu kodukeelega laps” koondab informatsiooni Eesti koolides ja lasteaedades õppivate muukeelsete või mujalt saabunud laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta.

Kui vajad nõu või abi hiljuti Eestisse elama asunud lapse või roma päritolu lapse õppetöö teemal, kuid ei leidnud seda meie lehelt, siis on abiks ka:

Harno Rajaleidja keskused

Pakume õppenõustamist õpetajatele, vanematele ja teistele lapsi ümbritsevatele täiskasvanutele, et toetada nende toimetulekut lapsele ea- ja võimetekohase arendus- ning õppetegevuse tagamisel.

Integratsiooni Sihtasutus

Pakub lapsevanematele teabe jagamiseks ja kohanemisprotsessi toetamiseks nõustamisteenust Tallinnas (Eesti keele maja, Rävala 5) ja Narvas (Eesti keele maja, Linda 2). Nõustamine aitab lapsevanemal tekkinud küsimusi liigitada ja sobiva infoallika või asutuse poole suunata eesti, vene ja inglise keeles. Nõu saab küsida ka tasuta telefonil 800 9999 või saates e-kirja aadressil info@integratsiooniinfo.ee. Integratsiooni Sihtasutus nõustab ka nõustab ka tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse naasta, samuti neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. 

Siseministeeriumi kohanemisprogramm

Alla viie aasta Eestis elanud välismaalaste kohanemist toetab Siseministeeriumi kohanemisprogramm. Lastel on võimalik osaleda kohanemisprogrammi laste ja noorte moodulis.

Haridus- ja Teadusministeerium

Koduleht annab üldist informatsiooni hariduskorralduse kohta Eestis. 

Viimati uuendatud 11.08.2021