Õpetajate järelkasv

Edendame ühiskonnas õpetajaameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu. Selleks viime ellu programme ning korraldame erinevaid inspiratsiooniseminare noortele ning ametivahetust kaaluvatele täiskasvanutele. Oma tegevuses juhindume tunnuslausest „Õpetajad loovad homse Eesti“.

Õpetajaamet on hariduspoliitika fookuses olnud aastaid. Meie eesmärk on, et õpetajaamet oleks ühiskonnas senisest rohkem väärtustatud, kujuneks atraktiivseks karjäärivalikuks selle töö jaoks sobivaimatele nende vanusest ja soost sõltumata. 

Oma tegevusega soovime juhtida tähelepanu õpetajatöö olulisusele ja selle rollile ühiskonnas, tutvustame õpetajaameti kaasaegset sisu ning põnevaid arenguid õpetaja töös. Kuna õpetaja ise on oma ameti kõige suurem mainesaadik, siis oleme õpetajatele välja töötanud programmi, mis keskendub õpetajate teadlikkuse tõstmisele ameti maine kujundamisel.

Õpetajaameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu edendamisega seotud tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

TNS Emori poolt tehtud uuringus "Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus" (2016) joonistuvad välja järgmised trendid:

 • Õpetajaameti mainekus erinevates sihtrühmades on heal tasemel, vaid õpetajate endi hinnangul on see pigem rahuldav.
 • Teistest enam on õpetajaamet atraktiivseks karjäärivalikuks tudengitele (41% pigem või kindlasti kaaluks õpetajaametit); gümnaasiuminoored, kes hetkel koolikeskkonnas viibivad, näevad end kõige vähem õpetajaametiga seotud olevat (16%).
 • Õpetajatööd peetakse väärtuslikuks, ehkki väheväärtustatud ametiks. Enamik sihtgruppe usub, et õpetajatöö on suure missioonitundega tehtav, ent ka suure töökoormusega, stressirohke amet ning see kujundab ühe olulise omadusena lisaks palgatingimustele, tööõhkkonnale ning karjäärivõimalustele ameti mainet.
 • Väga healt õpetajalt oodatakse esmajoones head suhtlemistehnikate valdamist ja inimesetundmist, alles seejärel oma aine head valdamist ja edasiandmise

Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös on valminud õpetajatööd väärtustav kommunikatsioonimaterjalide kogum. Kogumi kõige olulisem element, õpetajaameti logo kannab sõnumit „Õpetajad loovad homse Eesti“. Lisaks sisaldab materjalikogum fotopanka Eesti õpetajatest, ettekannete esitluspõhja ja õpetajaameti töökuulutuse kujunduspõhja.

Materjalid on mõeldud kasutamiseks nii õpetajatele, koolijuhtidele, ülikoolidele, hariduselu edendajatele kui ka kõigile neile, kes soovivad esile tuua õpetajate töö väärtuslikku panust ühiskonna arengusse. Kõik meie poolt elluviidavad mainetegevused kannavad ühist visuaalset keelt.

Materjalide kasutusvaldkond on väga lai: näiteks logo saab paigutada nii kooli kodulehele kui ka erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse. PowerPoint esitluspõhja võib kasutada haridusteemalistes ettekannetes – olgu selleks ülesastumine konverentsil või esinemine valdkondlikul seminaril, aga ka koosolekutel, infopäevadel või majasisestel koolitustel. Pildipangast leiab seitsme õpetaja (Jaak-Albert Metsoja, Eerik Säre, Reesi Kuslapi, Leesi Peedumäe, Kätlin Kallase, Juhan Kolki ja Ilona Sääliku) eripalgelised fotod.

 • Kõik materjalid on vabalt kasutatavad ja kättesaadavad www.õpetaja.eu leheküljel.

Bakalaureuse või rakenduskõrghariduse TUDENG!

Kui saaksid olla iseenda unistuste õpetaja, siis milline Sa oleksid? Ehk on Sul ka nägemus maailma parimast koolist?

Õpetajaamet on hea võimalus ennast teostada, olla positiivne eeskuju, arvamusliider ja protsesside mõjutaja nii kogukonna kui ka riigi tasandil. Selleks, et Sina saaksid avastada õpetajaameti võimalusi, ettekujutuse selle töö rõõmudest, muredest ja väljakutsetest, on ellu kutsutud programm „Hariduse tulevikutegijad”.

Kellele on programm mõeldud?

Programm on mõeldud kõikide erialade bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele, kes ei ole õpetajakoolituse tudengid, kuid kes on valmis kaaluma õpetajaametit kui üht võimalikku karjäärivalikut. Osaleja peab olema saavutanud positiivselt eristuvaid tulemusi õppe-, huvi ja/või ühiskondlikus tegevuses ning eelneva aasta õpingute keskmine hinne on vähemalt 3,8.

Millal, kus ja kuidas?

Programmi kestab augustist kuni detsembrini 2021. Tegevuste käigus külastatakse mitmeid koole Eestimaa erinevais paigus, et näha, kuidas toimub tänapäevane õppetöö.

Programmi jooksul ei pea asuma õpetajaametisse!

Programm koosneb viiest moodulist: 

 • I moodul (30.-31.08.2021)

Mooduli käigus saad teada missugune on õpetaja roll tänapäeval, milline on kaasaegne kool, millised on kaasaegsed trendid ja teadmised õppimisest ja õpetamisest, mis on haridusinnovatsiooni tuum ning millistel tasanditel on võimalik sekkumist luua.

 • II moodul (26.-27.09)

Mooduli käigus saad teada kuidas iseenda ja teiste õppimist ja arengut toetada ning kuidas anda tagasisidet kolleegidele, õpilastele ja lapsevanematele, mis on koostöine õppimine ja õpetamine ning kuidas ennetada ja lahendada konflikte.

 • III moodul (24.-25.10.2021)

Mooduli käigus saad teada, milline on õpetajatöö eetika, kuidas disainida õppimist ja tundi, kuidas võtta vastu tagasisidet ja seda tõlgendada, kuidas ennetada läbipõlemist.

 • IV moodul (16.-18.11.2021)

Külastame erinevaid koole Eestis ja tutvume Eesti haridussüsteemiga.

 • V moodul (15.-16.12.2021)

Mooduli käigus saad teada, millised on õpetajate olemasolevad koostöövõrgustikud ja milleks on need mõeldud ning millised on sinu õpetajaks õppimise võimalused. Tunni andmise refleksioon ja lõpuprojekti tutvustus.

30. september 2020 toimus õpilaste inspiratsiooniseminar „Loo oma unistuste koolitund!“. Seminari saab järele vaadata SIIN.

Inspiratsiooniseminaril kohtud muusikaettevõtja ja saatejuhi Reigo Ahvenaga, kes jagab nippe ja kogemusi, kuidas haarata publiku tähelepanu ja valmistada ette eriti põnev koolitund! Oma kogemusi ägeda koolitunni üles ehitamiseks jagab ka Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Eerik Säre! Päeva modereerib inspiratsioonikõneleja ja koolitaja Harald Lepisk

12. novembril 2020 toimus karjääripöörajatele mõeldud inspiratsiooniseminar "Aita luua homne Eesti". Seminari saab järele vaadata SIIN

Kellele on seminar kasulik?

Sinule, kes Sa tunned huvi õpetajaameti vastu, oled 35-50- aastane magistrikraadiga oma ala asjatundja ja oma tegevustes edukas, ning kaalud karjääripööret. Kui Sul on plaan magistrikraad lähiaastatel omandada, siis oled samuti oodatud!

Inspiratsiooniseminaril kohtud tippjuhtidega koolidest ning inspireerivate õpetajatega, kes on karjääris teinud pöörde ning asunud tööle õpetajana. Saad teada, milline on kaasaegne kool kui töökeskkond, milline on tänapäevane vaade õpetajaametile ning millised põnevad arengud õpetajate töös ees ootavad. Seminari lõpuks oled kursis kõige kaasaegsematest käsitlustest, kuidas inimene õpib ja milline on tänapäeval õpetaja roll õppimise toetamisel. Keskendume ka Sinu tugevuste avastamisele ja karjääritee planeerimisele.

Seminari modereerib Harald Lepisk. Koolitajatena löövad kaasa Tauri Tallermaa ja Tiina Saar-Veelmaa. Inspireerivaid kogemusi jagavad koolijuhid Henrik Salum (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Marjeta Venno (Tartu Erakool ProTERA)  ning karjääripöörde teinud õpetajad Jaak-Albert Metsoja (Tartu Rahvusvaheline Kool) ja Svetlana Udras (Lasnamäe Gümnaasium).

Tule "Jah! Õpetajaks" programmi!

Kas Sina usud, et õpetajad loovad homse Eesti? Oled ehk kaalunud järgmise karjäärivalikuna õpetajaametit? Kui oled positiivsete hoiakutega, valmis noori toetama ning neid oma eeskujuga inspireerima, siis oled oodatud kandideerima inspiratsiooniprogrammi  "Jah! Õpetajaks!"

Programm toob kokku, innustab ja julgustab inimesi, kes kaaluvad oma järgmise karjäärivalikuna õpetajaametit. Nelja mooduli raames antakse ülevaade, mida õppimine ja õpetamine tänapäeval endast kujutavad, ning millised on paindlikud võimalused õpetajana tööle asumiseks.

Osaledes saad aimu, milliseid rolle õpetaja tänapäeval täidab ning mida õpetajalt oodatakse. Vaatame otsa õpetajaametiga seonduvatele hirmudele ja kummutame müüte. Programmi raames on võimalik minna ka õpetajale töövarjuks ning näha, milline on tema igapäev. Saad teada, kuidas tundi kavandada ning läbi viia. Teeme selgeks, milline on sinule sobiv tee õpetajaametisse sisenemiseks, ning valmistame sinu isiklik järgmiste sammudega tegevusplaan.

Õpetajana töötamine annab sulle igapäevaselt võimaluse teha olulist ja suure mõjuga tööd!

Keda ootame osalema?

 • magistrikraadiga valdkonna spetsialist (kraad võib olla omandamisel), kes plaanib teha karjääripööret. Oodatud on ka need, kes on kunagi õpetajaks õppinud, pole selles ametis töötanud või on vahepeal valinud teise karjääritee ning kaalub nüüd õpetajaametisse naasmist;
 • inspireerib ja on valmis olema noortele eeskujuks;
 • soovib end arendada ja teha meeskonnatööd;
 • valmis osalema programmi kõikides moodulites.

Aeg

Programm koosneb neljast moodulist.

 • I moodul (21.–22.01.2022) 

Minu isiklik motivatsioon. Õpetajaameti maine. Õpetaja kompetentsid, rollid ja tema töö mõju.

Nüüdisaegne õpikäsitus ja ennastjuhtiv õppija. 

 • II moodul (18.–19.02.2022)

Kuidas tulla toime hirmudega? 

Enesekehtestamine, enesejuhtimine, toimetulek stressiga.

 • III moodul (18.–19.03.2022)

Refleksioon. Kuidas toimuvad erinevad grupiprotsessid? Õpistrateegiad.

Tunni kavandamine. Arendav tagasiside.

 • IV moodul (22.–23.04.2022)

Õpetajaks õppimise erinevad võimalused. Karjääri planeerimine ja isikliku tegevuskava koostamine.

Registreerimine

Programmis osalemiseks saada motivatsioonikiri ja CV e-posti aadressil kadri.ratas@harno.ee
Kandideerimisavaldusi ootame 2. detsembrini 2021.

"Jah! Õpetajaks!" programmi võetakse vastu 15 osalejat. 

Osalemine on tasuta.
Inspiratsiooniprogrammi "Jah! Õpetajaks!" rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Hea särasilmne õpetaja, kandideeri programmi!

Igal täiskasvanul on oma koolikogemus, mis mõjutab tema suhet kooli ja laiemalt kogu haridusvaldkonnaga. Elu koolis on aga pidevas muutumises. Selleks, et ühiskond näeks õpetajaametit läbi õpetajate silmade ning mõistaks, missugused on praegused õppimise ja õpetamise suunad, on oluline, et õpetajad ise oma töö sisu nähtavaks teeksid. Programm „Õpetaja – hariduse kõneisik” ongi ellu kutsutud hariduselus toimuva ühiskonnale vahendamise toetamiseks.

Programmi käigus saad teada, kuidas kujuneb ameti maine ning kuidas luua endale unikaalne persoonibränd. Kuuled ja näed, milline on suurepärane avalik esineja. Et olla ise esinejana osavam, saad professionaalide käe all harjutada, kuidas sõnumeid mõjusalt kirja panna ja levitada ning intervjuusid anda.

Keda programmi ootame?

Programmi sihtrühmaks on üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad, kellel on vähemalt kolm aastat õpetajatöö kogemust, kes fännavad oma tööd ning kes lähtuvad oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest.

Programmi ühte õppegruppi valitakse kuni 16 õpetajat.

Programm koosneb viiest moodulist:

 • I moodul (17.-18. juuni)
  Teemad: maine, kuvand ja bränd; kommunikatsiooni ABC; sotsiaalmeedia.

 • II moodul (24.-25. august)
  Teema: persoonibränd.

 • III moodul (2.-3. oktoober)
  Teemad: argumenteerimisoskus, liftikõne ja loo jutustamine põhitõed.

 • IV moodul (26.-27. oktoober)
  Teemad: avalik esinemine; videotreening; kriisikommunikatsioon.

 • V moodul (27.-28. november)
  Teemad: toimetulek negatiivse tagasisidega; erinevad meediumid.
   

Pildil "Õpetaja - hariduse kõneisiku" programmi IV lennu vilistlased

Lisainfo

Kadri Ratas
Haridus- ja Noorteamet
Koolituskeskuse projektijuht
Tel 5347 7248 

kadri.ratas@harno.ee

Viimati uuendatud 16.11.2021