Dora + õpirände stipendiumid

Programmi "Dora Pluss" eesmärk on suurendada Eesti kui õppimise ja teadustöö tegemise koha tuntust ja atraktiivsust ning tõsta meie kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Programmi viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil.

Programmi Dora Pluss esimene tegevus toetab noorteadlaste ja magistrantide osalemist rahvusvahelises teadmisteringluses. 

Eesti kõrgkoolide noorteadlased ja magistrandid saavad toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Stipendiumi taotlemine käib läbi kõrgkooli, kus huvilisi nõustavad Dora programmi koordinaatorid.

Toetust on võimalik maksta lähetusteks, mis lõppevad hiljemalt 31.12.2022.

Esimene tegevus jaguneb kaheks alamtegevuseks: 

Lühiajalise õpirände stipendium

Stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt).

Virtuaalsel üritusel osalemist toetatakse juhul, kui COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ja stipendiaadil on seal aktiivne roll (ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm).

Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva (kaasa arvatud), sealhulgas õpirände sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg. Õpirände kestus määratakse ürituse ametliku ajakava või individuaalses tööplaanis toodud ajakava alusel.

Lisainfo:


Carmen Raudsepp
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 730 0121
carmen.raudsepp@harno.ee

Dora Pluss programmi koordinaatorid kõrgkoolides

Lühiajalise õpirände stipendiumi juhend

Stipendiumi taotlemine

Toetust saavad taotleda inimesed, kes on õpirände toimumise ajal seotud järgmiste kõrgkoolidega: EELK Usuteaduse Instituut; Eesti EKB Liit (Kõrgem Usuteaduslik seminar); Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor; Eesti Kunstiakadeemia; Eesti Lennuakadeemia; Eesti Maaülikool; Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia; Estonian Business School; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused; Kõrgem Kunstikool Pallas; Sisekaitseakadeemia; Tallinna Tehnikakõrgkool; Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; Tallinna Ülikool; Tartu Tervishoiu Kõrgkool; Tartu Ülikool.

Kõrgkoolile saab taotluse esitada ja kõrgkool võib stipendiaadiks esitada isiku, kes on selle kõrgkooli​:

 • magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
 • integreeritud õppekava üliõpilane, kes on läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
 • arst-resident, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanem kui 35 aastat;
 • õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada (iga lapse eest arvestatakse 18 kuud pikendust). Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet.

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände stipendiaatide andmeid ametile edastada iga kuu 10. kuupäevaks (v.a juuli), kuid koolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoore korraldatakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kõigepealt esitada taotlus oma kõrgkoolile. Lisainfot kõrgkoolisiseste taotlustähtaegade ning -tingimuste kohta saate küsida oma kooli Dora Pluss programmi koordinaatorilt. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kõigepealt esitada taotlus oma kõrgkoolile. Lisainfot kõrgkoolisiseste taotlustähtaegade ning -tingimuste kohta saate küsida oma kooli Dora Pluss programmi koordinaatorilt.

Kui kõrgkool on otsustanud lühiajalist õpirännet toetada ja on meile stipendiaadi andmed edastanud, saadame stipendiaadile e-kirjaga teavituse. Pärast seda tuleb stipendiaadil meie taotlussüsteemis esitada taotlus koos lisadokumentidega:

 • üritusel osalemise korral ürituse programm või juhendaja/otsese juhi poolt allkirjaga kinnitatud individuaalne tööplaan;
 • üritusele registreerimise kinnitus või vastuvõtja ametlik kutse või kinnituskiri;
 • osavõtutasu hüvitamise taotlemisel osavõtutasu suurust tõendav dokument.

taotlussüsteemi

Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära, sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade ja osalustasu alusel. Stipendium saab olla maksimaalselt 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta sõltumata õpirände kestusest, sihtriigist või osavõtutasu suurusest.

Sõidutoetus

Õpirände sõidukulu osa on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta (ürituse või individuaalse töö toimumise kohta) ja tagasi reisimise kulude katteks. Stipendiumi sõidukulu arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise, kuid lähtekoht ja sihtkoht ei tohi olla samas riigis. Õpirände väljaspool Eestit alustamise ja lõpetamise vajadust hindab stipendiaadi esitanud kõrgkool.

Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest vahemaast. Vahemaa arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

 • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses peale õpirände toimumist.
 • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa ühikuhinna alusel  lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:
Vahemaa linnast linna, sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta
Vahemaa Hüvitatav sõidukulu eurodes
100 - 499 180
500 - 1999 275
2000 - 2999 360
3000 - 3999 530
4000 - 7999 820
8000 ja rohkem 1100

Stipendiumi periood

Stipendiumi perioodi arvestatakse ürituse ametliku toimumise aja või individuaalses tööplaanis toodud ajakava järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast üritust või individuaalset tööd. Lisapäevade rahastamise vajadust põhjendab stipendiaat lepingu sõlmimiseks esitatavas andmikus. Stipendiumi periood fikseeritakse rahastamislepingus.

Lisapäeva rahastamise taotlust ei pea täiendavalt põhjendama, kui:

 • õpirände lähte- ja sihtkoht asuvad erineval kontinendil;
 • tegevused algavad ürituse esimesel päeval kell 11.00 või varem ning lõpevad viimasel päeval kell 16.00 või hiljem (vastavalt ametlikule ajakavale).

Lisapäeva rahastamist tuleb täiendavalt selgitada tuues andmikus välja täpsemad asjaolud, kui:

 • ürituse alguse või lõpuga samal päeval reisimiseks puuduvad transpordiühendused;
 • samal päeval reisides ei ole võimalik üritusel täies mahus osaleda;
 • samal päeval reisides läheb ärkveloleku aeg ebamõistlikult pikaks;
 • samal päeval reisides ei jää piisavalt aega ettekandeks valmistumiseks;
 • muudel põhjustel, mis ei võimalda õpirände eesmärki kvaliteetselt täita.

Lisapäevade rahastamise põhjusena ei saa arvestada soodsamat sõidukulu. Lisapäevade lubamisel makstakse lisandunud päeva eest stipendiumi päevaraha osa ja lisandunud öö eest majutuskulu osa.

Majutustoetus

Õpirände stipendiumi majutustoetuse osa arvestatakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd. Stipendiumi majutuskulu osa arvestamisel kasutatakse kolme astet vastavalt allolevale tabelile:

Stipendiumi periood Majutuskulu ühe öö kohta eurodes
2 - 6 päeva 80
7 - 14 päeva 60
15 või rohkem päeva 35 eurot

Päevarahad

Stipendiumi päevaraha osa arvestatakse Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012.a. määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ § 4 lg (1) kehtestatud välislähetuse päevaraha alammäära ulatuses, mis on 32 eurot õpirände päeva kohta. Lühiajaliseks õpirändeks on võimalik päevaraha taotleda maksimaalselt 30 kalendripäeva eest. Päevaraha arvestatakse ainult stipendiumi perioodi päevade eest.

Kui kõrgkool hüvitab oma töötajast stipendiaadile välislähetuse päevaraha alammäära ja asutusesisese korraga makstava summa vahe (maksimaalselt 18 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus), siis tuleb stipendiaadil lõpparuande dokumentide hulgas ametile esitada ka lähetuskorraldus, lähetuse aruanne ning maksekorralduse koopia. Täiendava päevaraha maksmiseks ei tohi kasutada struktuurivahenditest finantseeritavaid rahastusallikaid.

Osalustasu

Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt. Pärast õpirändelt saabumist tuleb ametile esitada osavõtutasu suurust ja maksmist tõendavad dokumendid (konto väljavõte, maksekorraldus), juhul kui neid pole taotlemisel veel esitatud.

Kui ürituse osavõtutasu sisaldab üritusega seotud majutuskulu, on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda üritusele eelneva öö ning üritusele järgneva öö eest stipendiumi majutuskulu osa, mida osavõtutasu ei sisalda.

Kui osavõtutasu on makstud sularahas kohapeal, tuleb lisada arve juurde kas maksmist tõendav dokument või stipendiaadi seletuskiri, milles tuuakse sularahas maksmise põhjused ja kinnitatakse, et sama kulu muudest allikatest ei kaeta.

Virtuaalsel üritusel osalemise korral kuulub hüvitamisele vaid üritusel osalemise tasu.

Stipendiumi ettemakse saamiseks tuleb lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 4 nädalat enne ürituse algust.  Taotlussüsteemis esitatud dokumendid kontrollime üle ning vajadusel küsime täiendavat informatsiooni. Kui taotlus ning lisadokumendid vastavad nõuetele, koostame lepingu. Pärast lepingu kahepoolset allkirjastamist, teeme stipendiumi ettemakse.

Peale õpirännet tuleb esitada 15 kalendripäeva jooksul stipendiumi kasutamist tõendavad dokumendid:

 • vastuvõtva asutuse või ürituse korraldaja ametlik kinnituskiri;
 • osavõtutasu arve ja maksmist tõendav dokument (esitada juhul, kui osalustasu on hüvitatud);
 • lõplik programm/ajakava (kui ei ole esitatud koos taotlusega).

Aruanne esitatakse taotluskeskkonnas taotluse juures oleva aruandevormi kaudu. Paberkandjal dokumendid tuleb taotluskeskkonnas esitada skaneeritud koopiana

taotlussüsteemi

Doktorantide õpirände stipendium

Stipendiumi abil saavad Eesti ülikoolide doktorandid osaleda välisriigi ülikooli või teadusasutuse õppetöös, koolitusel või õpingutega seotud praktikal. Samuti on võimalik  teha individuaalset tööd, töötada laboris, osaleda välitöödel või konsultatsioonidel.

Doktorant võib stipendiumi saada rohkem kui üks kord õppeaja jooksul. Iga õpirände minimaalne pikkus on 31 päeva ning kokku on võimalik stipendiumi saada maksimaalselt 10 kuu eest.

Lisainfo:

Eneli Külaots
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 7300 716
eneli.kulaots@harno.ee

Dora Pluss programmi koordinaatorid kõrgkoolides

Doktorantide õpirände stipendiumi juhend

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi saab taotleda doktorant, kes õpib õpirände ajal ühes järgnevatest Eesti ülikoolidest:

 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Estonian Business School
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikool

Taotlemine ning stipendiaatide valik toimub doktorandi koduülikoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet.

Stipendiaatide andmeid saab ülikool meile esitada 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks. Ülikoolil on õigus otsustada, millisteks taotlusvoorudeks andmeid esitatakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis. Ülikoolid teevad stipendiaatide valiku lähtuvalt toetuse juhendist, ülikooli prioriteetidest, täiendavatest lisatingimustest ja neile määratud kvoodist. Valiku aluseks olevad prioriteedid ja tingimused ning taotluste esitamise tähtajad peavad olema avalikult kättesaadavad. Ülikool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli doktorandi.

Lisainfot ülikoolisiseste taotlustähtaegade ning -tingimuste kohta saate küsida oma ülikooli Dora Pluss programmi koordinaatorilt.

Kui kõrgkool on meile stipendiaadi andmed edastanud, saadame stipendiaadile e-kirjaga teavituse. Pärast seda tuleb stipendiaadil esitada meie taotlussüsteemis taotlus koos lisadokumentidega. Lisaks taotlussüsteemis olevale taotlusvormile tuleb esitada:

 • Doktoritöö juhendaja poolt allkirjastatud tööplaan välismaal viibimise perioodiks. Tööplaanis peab olema välja toodud stipendiaadi nimi, vastuvõtva  asutuse nimi, õpirände kuupäevad ning ülevaade õpirände ajal planeeritavatest tegevustest.
 • Vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnituskiri stipendiaadi vastuvõtmise kohta stipendiumiperioodil. Kinnituskiri peab olema asutuse blanketil ning allkirjastatud vastuvõtva asutuse esindaja poolt. Õpirände periood peab olema kinnituskirjal kuupäevaliselt välja toodud.
 • Kui vastuvõttev asutus puudub ning õpirände eesmärgiks on iseseisev töö raamatukogus, siis tuleb esitada väljavõte asutuse kodulehelt, mis näitab, et doktorandil on õpirände perioodil ligipääs raamatukogu teenustele.

Lisainfot ülikoolisiseste taotlustähtaegade ning –tingimuste kohta saate küsida oma ülikooli Dora Pluss programmi koordinaatorilt. 

taotlussüsteemi

Stipendiumi suuruse arvutamisel kasutame fikseeritud sõidu- ja elamistoetuse ühikuhindu.

Elamistoetus

Stipendiumi elamistoetuse osa maksame stipendiaadi majutus- ja elamiskulude katmiseks. Stipendiumi elamistoetuse osa arvutamise aluseks on lepingu sõlmimise hetkel kehtivad ühikuhinnad ühe stipendiumipäeva kohta. Elamistoetust võib taotleda perioodiks, mis on esitatud tööplaanis kuupäevaliselt kajastatud. Õppeperioodile võib lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast õppetööd. Lisapäevade rahastamise vajadust tuleb näidata taotlussüsteemis esitatavas taotlusvormis. Lõplik stipendiumiperiood ja -summa fikseeritakse stipendiumi lepingus.

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendiumi toel ei ole võimalik minna riiki, millele ei ole  elamistoetuse ühikuhinda määratud.

Sõidutoetus

Stipendiumi sõidutoetuse osa on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks stipendiumi sõidutoetuse osa taotleda ei saa. Sõidutoetuse arvestamisel lähtume eeldusest, et õpiränne algab ja lõppeb samas linnas. Toetame nii Eestist kui välismaalt algavaid reise, kuid lähte- ja sihtkoht ei tohi olla samas riigis. Õpirände väljaspool Eestit alustamise ja lõpetamise vajadust hindab stipendiaadi esitanud ülikool.

Stipendiumi sõidutoetuse osa suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest kaugusest ja see sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sealhulgas transporti lennujaama ja lennujaamast sihtkohta. Vahemaa arvestamisel kasutame Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitame kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses. Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on 100 km või enam, arvestame stipendiumi sõidutoetuse osa vastavalt kehtivatele ühikuhindadele.

Hiljemalt neli nädalat enne õpirände algust vaatame taotlussüsteemis esitatud dokumendid üle ning vajadusel küsime täiendavat informatsiooni. Kui taotlus ning lisadokumendid vastavad nõuetele, koostame lepingu. Pärast lepingu kahepoolset allkirjastamist, teeme (esimese) ettemakse.

Stipendiumi maksame välja kolme kuu kaupa. Esimene osamakse, mis sisaldab stipendiumi elamistoetuse osa kolme esimese õppekuu eest ning sõidutoetuse osa, kanname üle hiljemalt kaks nädalat enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.

Iga järgnev kolme kuu elamistoetust sisaldav osamakse tehakse pärast seda, kui stipendiaat on esitanud vastuvõtja kinnituskirja seal eelneval kolmel kuul õppimise kohta. Kinnituskirja palume saata  e-posti teel aadressile eneli.kulaots@harno.ee.

Vahearuandlus

Stipendium makstakse välja kolme kuu kaupa.

Kui õpiränne kestab neli kuud või kauem, tuleb iga kolme kuu järel esitada vastuvõtja kinnituskiri seal eelneval kolmel kuul õppimise kohta.

Kui õpiränne kestab seitse kuud või kauem, tuleb kuue kuu möödumisel lisaks kinnituskirjale esitada koduülikooli  juhendaja  allkirjastatud täpsustatud tööplaan stipendiumiperioodil  tehtud tööde kohta (juhul, kui taotlusega esitati esialgne tööplaan).

Vahearuandluse dokumendid palume saata e-posti teel aadressile eneli.kulaots@harno.ee.

Lõpparuanne

Pärast õpirände lõppu peab stipendiaat 15 kalendripäeva jooksul esitama lõpparuande. Aruande vorm on kättesaadav taotlussüsteemis pärast lepingu sõlmimist. Aruandega tuleb esitada:

 • Vastuvõtva asutuse ametlik kinnituskiri, millel on välismaal õppimise periood kuupäevaliselt välja toodud. Kinnituskiri ei või kanda õpirände viimasest tööpäevast varasemat kuupäeva. Kui kinnituskirjal olev periood on lühem kui lepingus, tuleb päevarahade vahe tagasi maksta. Kui õpirände lõplik pikkus on lühem kui 31 päeva, tuleb kogu stipendium tagasi maksta.
 • Juhul, kui taotlusega esitati esialgne tööplaan, tuleb aruandega esitada lõplik tööplaan. Tööplaan peab olema allkirjastatud koduülikooli doktoritöö juhendaja poolt. Kui vastuvõttev asutus stipendiumilepingu järgi puudub, tuleb õpirände perioodi kohta esitada detailne tööde päevik, mis on allkirjastatud stipendiaadi ja koduülikooli doktoritöö juhendaja poolt.
 • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on alla 100 km, tuleb esitada sõidupilet või selle arve (juhul kui piletile ei ole kulu märgitud) või kütusetšekk (juhul kui isikliku sõiduauto kasutamine on eelnevalt kokku lepitud). Laevapileti, lennupileti ja kütusetšeki juurde tuleb esitada ka maksekorraldus, mis näitab, et stipendiaat on kulu ise teinud.
 • Kui vastuvõttev asutus stipendiumilepingu järgi puudub, tuleb esitada pardakaardid, mille alusel fikseerime sihtriigis oldud perioodi pikkuse.

taotlussüsteemi

Dora Pluss koordinaatorid kõrgkoolides

Viimati uuendatud 16.11.2021