Dora+ välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides

"Dora Pluss" raames toetame välismagistrantide ja –doktorantide õppimist Eestis, et aidata seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muuta siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendada pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis.

Programmi  "Dora Pluss" viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil, samuti panustab rahaliselt Eesti riik.

Dora Pluss välistudengite programmis osalevad Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Stipendiumisaajate valiku teevad kõrgkoolid ning toetuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kõrgkooli kontaktisiku poole.

Toetame programmi raames: 

 • Tasemeõppe välismagistrante 350 euroga kuus.

Loe VÄLISMAGISTRANTIDE STIPENDIUMIST lähemalt

 • Tasemeõppe välisdoktorante 1100 euroga kuus.

Loe välisdoktorantide toetusesT lähemalt

 • Külalisdoktorantide õppe-ja teadustöö visiite Eestisse.

Loe KÜLALISDOKTORANTIDE TOETUSEST lähemalt

Dora Pluss välistudengite koordinaatorid kõrgkoolides

Dora+ tasemeõppe välismagistrandid

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide välismagistrante.  Stipendiumisaajate valiku teevad kõrgkoolid ning toetuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kõrgkooli kontaktisiku poole.

Kõrgkoolid on  2020/21. õppeaasta stipendiaadid juba välja valinud, selleks õppeaastaks uusi taotlusvoore ei avata. Taotlusvoor avatakse veel vaid stipendiumiteks 2021/22. õppeaastal. Taotlusvooru täpsed kuupäevad on iga kõrgkooli otsustada. Jälgi infot kõrgkooli kodulehel!  

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee
 

Stipendiumi taotlemine

Taotlemine ja stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, ka stipendiumi maksab magistrandile kõrgkool. Kõrgkoolide koordinaatorite kontaktandmed leiad siit

Igal õppeaastal on kõrgkoolil kindel eelarve, mille ulatuses stipendiume saab määrata.

Stipendiumi saab taotleda magistrant,

 • kes õpib tasemeõppes täiskoormusega,
 • kellel ei ole Eesti kodakondsust,
 • kelle elukohamaa ei ole Eesti,
 • kellel ei ole alalist elamisõigust/pikaajalise elaniku elamisluba Eestis ja
 • kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui ühe aasta.

Välismagistrandi stipendium on 350 eurot kuus ja see määratakse üldjuhul üheks õppeaastaks ehk kümneks kuuks. 

Välismagistrandi stipendiumi ei saa maksta välismaal õppimise ajal, kui õpingud kestavad üle 30 päeva.

Stipendiumi makstakse terve kalendrikuu ulatuses. Kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse muul põhjusel kui õppekava täielik täitmine või ta langeb osakoormusega õppesse või suundub akadeemilisele puhkusele, ei maksta talle stipendiumi kalendrikuu eest, mil tehti eksmatrikuleerimise, osakoormusega õppesse langemise või akadeemilisele puhkusele lubamise otsus. Kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse kuu keskel õppekava täieliku täitmisega seonduvalt, makstakse talle stipendiumi terve kalendrikuu eest.

Stipendiaat ei pea meile eraldi aruannet esitama, kuna õppetöö alast edasijõudmist hindab kõrgkool ning toetust makstakse ainult täiskoormusega õppivatele üliõpilastele. 

Teavitamisnõuded

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest kasu on saanud. Dora Pluss tegevusi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jm ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt (näiteks: „Artikli aluseks olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

Sobiva Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo saate alla laadida siit.

Stipendiumi saanud inimeste nimekirjad on avalikud.

Dora+ tasemeõppe välisdoktorandid

Stipendiumiga toetame Eesti kõrgkoolide tasemeõppe välisdoktorante.

Tänaseks on kõik stipendiaadid valitud ning uusi taotlusvoore ei avata.

Toetust saanud doktorantidele on stipendium määratud kogu õppeperioodiks. 

Stipendiumi on saanud Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli välisdoktorandid. 

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee
 

Stipendiumi taotlemine

Välisdoktorantide toetus koosneb doktoranditoetusest ja –stipendiumist, mis kokku on 1100 eurot kuus ning iga-aastasest sõidutoetusest, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestist.

Doktoranditoetus ja -stipendium

Doktoranditoetust makstakse  õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel ja doktorandistipendiumi haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" alusel.

Doktorandistipendiumi ei saa maksta välismaal õppimise ajal, kui see on pikem kui 30 päeva (sealhulgas ka siis, kui välismaal õpitakse Dora Pluss alategevuse 1.2 stipendiumiga), küll aga jätkatakse välismaal õppimise ajal doktoranditoetuse maksmist.  Doktoranditoetust ja -stipendiumi makstakse kokku kuni 48 kuud ning programmi raames saab neid maksta kuni 2022. aasta lõpuni. Kui doktorandi õpingute nominaalaeg jätkub pärast 31.12.2022, siis programmist Dora+ teda enam toetada ei saa.

Doktoranditoetust ja -stipendiumi makstakse sarnaselt riigieelarvelistele õppetoetustele ja stipendiumitele terve kalendrikuu ulatuses. Kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse muul põhjusel kui õppekava täielik täitmine või ta langeb osakoormusega õppesse või suundub akadeemilisele puhkusele, ei maksta talle stipendiumi kalendrikuu eest, mil tehti eksmatrikuleerimise, osakoormusega õppesse langemise või akadeemilisele puhkusele lubamise otsus. Kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse kuu keskel õppekava täieliku täitmisega seonduvalt, makstakse talle stipendiumi terve kalendrikuu eest.

Sõidutoetus

Sõidutoetust makstakse sõiduks doktorandi elukoha ja kõrgkooli asukoha vahel üks kord õppeaastas ning kokku maksimaalselt neljal korral õpingute nominaalaja jooksul. Sihtkoha (doktorandi elukoha) määratleb doktorant linna täpsusega ning seda on võimalik muuta üks kord õpingute jooksu esitades sellekohase avalduse kõrgkoolile.

Vahemaa arvestamisel kasutame Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitame kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses. Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on 100 km või enam, arvestame stipendiumi sõidutoetuse osa vastavalt kehtivatele ühikuhindadele.

Vahemaa linnast linna, sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta
Vahemaa Hüvitatav sõidukulu eurodes
100 - 499 180
500 - 1999 275
2000 - 2999 360
3000 - 3999 530
4000 - 7999 820
8000 ja rohkem 1100

Kasutamata sõidukulu ei saa kasutada järgnevatel õppeaastatel, samuti ei saa järgnevate õppeaastate sõidukulu kasutada ette.

Stipendiaat ei pea meile eraldi aruannet esitama,  kuna doktorandi õppe- ja teadustöö alast edasijõudmist hindab kõrgkool atesteerimise käigus. Toetust makstakse ainult täiskoormusega õppivatele üliõpilastele. 

Teavitamisnõuded

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest kasu on saanud. Dora Pluss tegevusi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jm ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt (näiteks: „Artikli aluseks olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

Sobiva Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo saate alla laadida siit.

Stipendiumi saanud inimeste nimekirjad on avalikud.

Dora+ külalisdoktorandid

Ootame Eestisse külalisdoktorante õppe-ja teadustöö eesmärgil üheks kuni kümneks kuuks.

Külalisdoktorante võtavad vastu Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

Taotlemine ja stipendiaatide valik toimub vastuvõtvas kõrgkoolis, ka stipendiumi maksab stipendiaadile kõrgkool. Kõrgkoolide koordinaatorite kontaktandmed leiad siit.

Igal õppeaastal on kõrgkoolil kindel eelarve, mille ulatuses stipendiume saab määrata. Õppe- ja teadustöö alased visiidid Eestisse peavad toimuma hiljemalt 31.12.2022.

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi saab taotleda doktorant,

 • kes on stipendiumi määramise hetkel välisriigi tunnustatud õppeasutuse doktoriõppe üliõpilane,
 • kelle elukohamaa ei ole Eesti ja
 • kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui ühe aasta, va doktorandid, kes on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe.

Külalisdoktorandi siinseks juhendajaks peab olema eelneva doktorandi juhendamise kogemusega õppejõud/teadustöötaja või rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik (kunstide valdkonnas).

Kõrgkool võib seada lisatingimusi taotluste esitajatele. Sama inimene võib saada stipendiumit mitu korda, kõigi Eestis viibimiste peale kokku maksimaalselt 10 kuu ulatuses.

Stipendium koosneb elamistoetustest, mille suurus on 660 eurot kuus ja sõidutoetusest. 

Elamistoetus

Elamistoetust makstakse ainult Eestis viibimise perioodil ning Eesti ülikooli juures peab toetuse saamiseks õppima vähemalt 30 päeva. 

Sõidutoetus

Sõidutoetuse suurus sõltub Eesti ja külalisdoktorandi koduülikooli asukoha vahelisest kaugusest.  

Vahemaa arvestamisel kasutame Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitame kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses. Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on 100 km või enam, arvestame stipendiumi sõidutoetuse osa vastavalt kehtivatele ühikuhindadele.

Vahemaa linnast linna, sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta
Vahemaa Hüvitatav sõidukulu eurodes
100 - 499 180
500 - 1999 275
2000 - 2999 360
3000 - 3999 530
4000 - 7999 820
8000 ja rohkem 1100

Toetusperioodi lõppedes palume esitada aruande, kus kirjeldatakse doktorandi õppe- ja teadustööd Eestis viibimise perioodil  ning saadud tulemusi. Aruanne allkirjastavad nii juhendaja kui doktorant. Aruanne tuleb esitada vastuvõtvale kõrgkoolile.  

Teavitamisnõuded

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest kasu on saanud. Dora Pluss tegevusi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jm ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt (näiteks: „Artikli aluseks olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

Sobiva Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo saate alla laadida siit.

Stipendiumi saanud inimeste nimekirjad on avalikud.

Viimati uuendatud 17.11.2021