Kutsealane tunnustamine

Meie eesmärk on kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamisega soodustada Eesti inimeste akadeemilist ja tööalast liikuvust. Vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus, s.t. õigust töötada, pakkuda teenuseid või luua oma ettevõte teises Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigis (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits).

Kvalifikatsiooni tunnustamine ei pruugi olla automaatne

Teises riigis töötamiseks peab päritoluriigi kvalifikatsioon olema tunnustatud ka vastuvõtva riigi poolt. Sageli ei ole kvalifikatsiooni tunnustamine automaatne, kuna haridussüsteemid ja tööturu traditsioonid on riigiti väga erinevad. Siiski on tunnustamise üks põhimõtetest, et kui inimesel on õigus ühes riigis töötada teatud kutsealal, siis peab teine riik tunnustamisel sellega ka arvestama, isegi kui kvalifikatsiooninõuded on riigiti erinevad.

Õigus töötada reguleeritud kutsealal

Euroopas on liikmesriigiti erinevad kutsealad seadustega reguleeritud – riiklikult võib olla kehtestatud teatud hariduse või töökogemuse nõue. Reguleeritud kutse puhul vajab välisriigi kvalifikatsioon enne vaba juurdepääsu tööturule vastuvõtva riigi pädeva organi heakskiitu. Mitte-reguleeritud kutsealade puhul on juurdepääs teise riigi tööturule vaba, ning tööle võtmise otsustab tööandja.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks on Euroopa Liidus vastu võetud direktiiv 2005/36. Arsti, õe, ämmaemanda, proviisori, hambaarsti, loomaarsti ja arhitekti kutseid nimetatakse sektoraalseteks kutseteks ning teisi reguleeritud kutseid üldsüsteemi kutseteks. Reguleeritud kutsete kohta informatsiooni paremaks pakkumiseks on kõigis riikides loodud kontaktpunktid. Reguleeritud kutse – või ametialal töötamiseks teises riigis tuleb esmalt kontakteeruda vastava riigi kontaktpunktiga, kes annab informatsiooni reguleeritud kutsete, pädevate asutuste, taotlusprotseduuri, vajalike dokumentide jms kohta.

Kutsealast tunnustamist Eestis koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. Üldsüsteemi kutsealade tunnustamist reguleerivad välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ja sektoraalsete kutsealade tunnustamist valdkondlikud seadused (tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravimiseadus, veterinaarkorralduse seadus, ehitusseadustik).

Pädeva organi nõudmisel hindab Eesti ENIC/NARIC Keskus ka välisriigi haridust tõendava dokumendi vastavust Eesti haridustasemele.

TRANSPORT (Transportation professions)

Liikluse reguleerija Authorised traffic controller
Mootorsõidukijuhi eksamineerija Examiner of drivers of power-driven vehicles
Mootorsõidukijuhi õpetaja Driving instructor
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers
Ohutusnõunik autovedudel ja siseveeteede vedudel Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road or inland waterway
Trammijuht Tram driver
Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija Inspector of the roadworthiness of trolleybuses
Eriveeremi juht Driver of special railway vehicle
Vedurijuht Locomotive driver
Vedurijuhi abi Assistant locomotive driver
Raudtee-ehituse eest vastutav spetsialist Specialist in charge of construction work on railways
Raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutav töötaja Person responsible for railway safety or railway traffic
Veokorraldaja (ühistransport) Transport manager (public transport)
Veokorraldaja (autoveod) Transport manager (road transport)

MERENDUS (Maritime activities and related professions)

Rannakalur Coastal fisherman

HARIDUS JA KOOLITUS (Education and Training related professions)

Õpetaja Teacher
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja Directors and counsellors of youth camps and project camps

SEADMETÖÖD (Equipment works)

Elektritööd
Elektripaigaldise käidutöid tegev isik Person performing electrical installation work
Elektritööd tegev isik Person performing electrical work
Elektripaigaldise auditit tegev isik Person carrying out audit of the electrical installation

Gaasitööd
Gaasitööd tegev isik Person performing gas work
Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of gas installation
Gaasipaigaldise auditit tegev isik Person carrying out audit of the gas installation
Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel

Masinatööd
Masinatööd tegev isik Person performing machine work
Masinatöö kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of machine
Masina auditit tegev isik Person carrying out audit of machine

Surveseadmetööd
Surveseadmetööd tegev isik Person performing pressure equipment work
Surveseadme kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of pressure equipment
Surveseadme auditit tegev isik Person carrying out audit of the pressure equipment
Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment

Tõsteseadmetööd
Tõsteseadmetööd tegev isik Person performing lifting equipment work
Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of lifting equipment
Tõsteseadme auditit tegev isik Person carrying out audit of lifting equipment

ARHITEKTUUR JA EHITUS (Architects and construction related professions)

Planeerija Spatial planner

Pädev isik järgmistel tegevusaladel:
Avalikult kasutatavate teede korrashoid Maintenance of public roads
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine Construction works subject to building permit requirement
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement NB! Selle ala „pädev isik“ peab omama arhitekti kvalifikatsiooni
Omanikujärelevalve tegemine Performance of owner supervision
Energiamärgise andmine Issuing of energy performance certificates
Energiaauditi tegemine Performance of energy audits
Ehitusuuringud Performance of site investigations
Ehitusprojekti ekspertiis Performance of expert assessment of building design documentation
Ehitise audit Auditing of construction works
Liiklusohutuse audit Performance of road safety audits
Liikluskorralduse projektide tegemine Preparation of design documentation concerning traffic arrangements
Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine Construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectors

ÕIGUSERIALAD (Legal professions)

Pankrotihaldur Bankruptcy trustee
Patendivolinik Patent agent
Vandeadvokaat Sworn advocate
Vandetõlk Sworn translator

AUDIITORID (Auditors)

Siseaudiitor Internal auditor
Vandeaudiitor Sworn auditor

SOTSIAALHOOLDUS JA TERAAPIA (Social care and therapy related professions)

Asenduskodu kasvataja Substitute home educator
Erihoolekandeteenust osutav isik Person providing rehabilitation services
Lapsehoidja Childcarer
Ohvriabiteenust osutav isik Person providing victim support services
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist Specialist in a rehabilitation team

TERVISHOID (Healthcare professions)

Arst Doctor
Farmatseut Assistant pharmacist
Hambaarst Dental practitioner
Proviisor Pharmacist
Kahjuritõrje tegevuse juhtimise ja korraldamise vastutav spetsialist Specialist responsible for pest control management and organisation
Õde Nurse responsible for general care
Ämmaemand Midwife

TURISM, MEELELAHUTUS JA SPORT (Tourism, leisure and sports related professions)

Treener Coach

LÕHKEMATERJALIDE JA PÜROTEHNILISTE TOODETE KÄITLEMISEGA SEOTUD KUTSED (Professions related to the handling of explosives and pyrotechnic articles)

Lõhkaja Blaster
Lõhkematerjali käitlemise korraldaja Person responsible for organising the handling of explosive substances
Lõhkemeister Senior blaster
Vastutav spetsialist Specialist in charge in a mining enterprise
Pürotehnik Pyrotechnician
Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products

KESKKOND (Environment related professions)

Geodeetiliste tööde tegija Person performing geodetic works
Hüdrogeoloogiliste tööde tegija Hydrogeologist
Keskkonnamõju hindamise juhtekspert Leading expert in environmental impact assessment
Kvalifitseeritud kiirgusekspert Radiation expert
Maa hindaja Land valuator
Maakorraldustööde tegija Person performing land readjustment work
Metsakorraldaja Forest surveyor
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik Person responsible for handling hazardous waste

TULEOHUTUS JA TURVALISUS (Fire safety and security related professions)

Korstnapühkija Chimney sweep
Pottsepp Stove-maker
Tuletööd tegev isik Person performing work involving open flame
Turvatöötaja Private security agent
Vabatahtlik päästja Voluntary rescuer
Valvetöötaja Guard
Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid) Specialist in charge of designing, installing and inspecting of fire alarm systems

MUUD (Other professions)

Veterinaararst Veterinary surgeon

Eesti Advokatuur
Rävala pst 3
10143 Tallinn
Tel: (+372) 662 0665
Faks: (+372) 662 0677
advokatuur@advokatuur.ee
http://www.advokatuur.ee

Vandeadvokaat/ Sworn Advocate – Advokatuuriseadus

Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 5a
15192 Tallinn
Tel: (+372)  735 0399
kutse@entk.ee
http://www.entk.ee

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja/ Director and counsellor of youth camps and project camps – Noorsootöö seadus

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkond
Munga 18
50088 Tartu
Tel: (+372) 735 0247
Fax: (+372) 730 1080
annike.soodla@hm.ee
http://www.hm.ee

Õpetaja/ Teacher  – Koolieelse lasteasutuse seadusPõhikooli- ja gümnaasiumiseadusKutseõppeasutuse seadus

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 620 8100
Faks: (+372) 620 8109
info@just.ee
http://www.just.ee

Pankrotihaldur/ Bankruptcy trustee – Pankrotiseadus

Patendivolinik/ Patent agent – Patendivoliniku seadus

Vandetõlk/ Sworn Translator – Vandetõlgi seadus

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Tel: (+372) 680 7438
Faks: (+372) 680 7427
info@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee

Kvalifitseeritud kiirgusekspert/ Radiation expert – Kiirgusseadus

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik/ Person responsible for handling hazardous waste – Jäätmeseadus

Keskkonnaministeerium
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Tel: (+372) 626 2802
Faks: (+372) 626 2801
keskkonnaministeerium@envir.ee
http://www.envir.ee

Keskkonnamõju hindamise juhtekspert/ Leading expert in environmental impact assessment – Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Hüdrogeoloogiliste tööde tegija/ Hydrogeologist – Veeseadus

Metsakorraldaja/ Forest surveyor – Metsaseadus

Maa-amet
Mustamäe tee 51
10621 Tallinn
Tel: (+372) 665 0600
Faks: (+372) 665 0604
maaamet@maaamet.ee
http://www.maaamet.ee

Maakorraldustööde tegija/ Person performing land readjustment work – Maakatastriseadus

Maa hindaja/ Land valuator – Maa hindamise seadus

Geodeetiliste tööde tegija/ Person performing geodetic works – Ruumiandmete seadus

Maaeluministeerium
Lai tn 39/41
15056 Tallinn
Tel: (+372) 625 6101
Faks: (+372) 625 6200
pm@agri.ee
http://www.agri.ee

Rannakalur/ Coastal fisherman – Kalapüügiseadus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 625 6342
Faks: (+372) 631 3660
info@mkm.ee
http://www.mkm.ee

Veokorraldaja (ühistransport)/ Transport manager (public transport) – Ühistranspordiseadus

Veokorraldaja (autoveod)/ Transport manager (road transport) – Autoveoseadus

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Tel: (+372) 612 3300
ppa@politsei.ee
http://www.politsei.ee

Turvatöötaja/ Private security agent ; Valvetöötaja/ Guard – Turvaseadus

Päästeamet
Raua 2
10124 Tallinn
Tel: (+372) 628 2000
Faks: (+372) 628 2099
rescue@rescue.ee
http://www.rescue.ee

Korstnapühkija/ Chimney sweep; Pottsepp/ Stove-maker; Tuletööd tegev isik/ Person performing work involving open flame; Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid)/ Specialist in charge of fire alarm systems – Tuleohutuse seadus

Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise ja paigaldamise pädev isik/ Competent person in construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectors – Ehitusseadustik

Vabatahtlik päästja/ Voluntary rescuer – Päästeseadus

Põllumajandus- ja Toiduamet
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Tel: (+372) 605 1710
pta@pta.agri.ee
https://pta.agri.ee

Veterinaararst/ Veterinary surgeon – Veterinaarkorralduse seadus

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 611 3558
Faks: (+372) 611 3664
info@fin.ee
http://www.fin.ee

Siseaudiitor/ Internal auditor; Vandeaudiitor/ Sworn Auditor – Audiitortegevuse seadus

Planeerija/ Spatial planner – Planeerimisseadus

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
15092 Tallinn
Tel: (+372) 612 1360
Faks: (+372) 640 8155
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist/ Specialist in a rehabilitation team; Erihoolekandeteenust osutav isik/ Person providing rehabilitation services – Sotsiaalhoolekande seadus

Ohvriabiteenust osutav isik/ Person providing victim support services – Ohvriabi seadus

Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 626 9301
Faks: (+372) 699 2209
info@sm.ee
http://www.sm.ee

Asenduskodu kasvataja/ Substitute home educator; Lapsehoidja/ Childcarer – Sotsiaalhoolekande seadus

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje)/ Responsible specialist (pest control) – Biotsiidiseadus

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Sõjakooli 10
11316 Tallinn
Liisa Roos
Tel: (+372) 603 1561
liisa@spordiinfo.ee

Treener/ Coach – Spordiseadus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a
10142 Tallinn
Tel: (+372) 667 2000
Faks: (+372) 667 2001
info@ttja.ee
http://www.ttja.ee

Ohutusnõunik/ Safety advisor – Kemikaaliseadus

Pädev isik järgmistel tegevusaladel: Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine/ Construction works subject to building permit requirement; Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine/ Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement; Omanikujärelevalve tegemine/ Performance of owner supervision; Energiamärgise andmine/ Issuing of energy performance certificates; Energiaauditi tegemine/ Performance of energy audits; Ehitusuuringud/ Performance of site investigations; Ehitusprojekti ekspertiis/ Performance of expert assessment of building design documentation; Ehitise audit/ Auditing of construction works – Ehitusseadustik

Vedurijuht/ Locomotive driver; Vedurijuhiabi/ Assistant locomotive driver; Eriveeremi juht/ Driver of special railway vehicle – Raudteeseadus

Lõhkaja/ Blaster; Lõhkemeister/ Senior blaster; Lõhkematerjali käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of explosive substances; Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products; Pürotehnik/ Pyrotechnician – Lõhkematerjaliseadus

Vastutav spetsialist/ Specialist in charge in a mining enterprise – Kaevandamisseadus

Elektripaigaldise käidutöid tegev isik/ Person performing electrical installation work; Elektritööd tegev isik/ Person performing electrical work; Elektripaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the electrical installation; Tõsteseadmetööd tegev isik/ Person performing lifting equipment work; Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of lifting equipment; Tõsteseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of lifting equipment; Gaasitööd tegev isik/ Person performing gas work; Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of gas installation; Gaasipaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the gas installation; Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel; Surveseadmetööd tegev isik/ Person performing pressure equipment work; Surveseadme kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of pressure equipment; Surveseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the pressure equipment; Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment; Masinatööd tegev isik/ Person performing machine work; Masinatöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of machine; Masina auditit tegev isik/ Person carrying out audit of machine – Seadme ohutuse seadus

Terviseamet
Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Liina Saar
Tel: (+372) 650 9858
liina.saar@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Arst/ Doctor; Hambaarst/ Dental practitioner; Õde/ Nurse responsible for general care; Ämmaemand/ Midwife – Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Farmatseut/ Assistant pharmacist; Proviisor/ Pharmacist – Ravimiseadus

Terviseamet
Kemikaaliohutuse osakond
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Tel: (+372) 7943 554
riina.lahne@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje tegevuse juhtimine/korraldamine)/ Responsible specialist (pest control management/organisation) – Biotsiidiseadus

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
Tel: (+372) 620 1200
info@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee

Liikluse reguleerija/ Authorised traffic controller; Mootorsõidukijuhi õpetaja/ Driving instructor; Mootorsõidukijuhi eksamineerija/ Examiner of drivers of power-driven vehicles; Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers; Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of the roadworthiness of trolleybuses; Trammijuht/ Tram driver – Liiklusseadus

Ohutusnõunik autovedudel ja siseveeteede vedudel/ Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road or inland waterway – Kemikaaliseadus

Pädev isik teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal/ Competent person in the field of road building and in the area of activity of road safety audits – Ehitusseadustik

Tegevusjuhend

 Euroopa Komisjon ja liikmesriikide kutsekvalifikatsiooni tunnustamise koordinaatorid on koostanud pädevatele asutustele tegevusjuhendi (Code of Conduct) seoses direktiiviga 2005/36/EÜ kutsealase tunnustamise kohta.

Tegevusjuhend ei ole õiguslikult siduv akt, vaid see annab ülevaate parimatest tavadest, aktsepteeritavatest ja mitteaktsepteeritavatest tegevustest.

Sektoraalsed kutsed

Mõnede kutsekvalifikatsioonide puhul – näiteks arstid, hambaarstid, õed, ämmaemandad, loomaarstid, proviisorid, arhitektid, on Euroopa Liidus reguleeritud eraldi direktiividega. Selle kohaselt on ühe liikmesriigi vastava ettevalmistusega kodanikul juurdepääs teise riigi tööturule üldjuhul pärast isiku kandmist kutse registrisse. Kuna eelnevalt on ühtlustatud kõigi riikide vastava valdkonna õppekavade struktuur ja sisu, on tunnustamine teise riigi poolt automaatne.

Kuna direktiividega reguleeritud kutsealade õppekavade sisu Eestis ühtlustati 1997.aastal (õe õppekava 1996.aastal), siis toimub Eesti kodanike kutsekvalifikatsioonide tunnustamine samadel alustel teiste Euroopa Liidu kodanikega nende kvalifikatsioonide puhul, mille omandamiseks on õpinguid alustatud pärast õppekavade vastavusse viimist direktiivis kehtestatuga.

Eestis reguleeritud kutse- ja ametialad ning vastavad pädevad asutused leiate siit.

Sektoraalsed kutsed Euroopa Liidus:

 • hambaarst
 • loomaarst
 • proviisor
 • õde
 • ämmaemand
 • arst
 • arhitekt

Üldsüsteemi kutsed

Üldsüsteemi kutsed on kõik teised reguleeritud kutsealad, mis ei ole sektoraalsed.

Direktiivi põhimõte on vastastikune usaldus diplomite, tunnistuste ja õppekavade osas. Kodanik, kes on piisavalt kvalifitseeritud töötamaks ühes riigis, võib põhimõtteliselt töötada samal erialal ka teises riigis, isegi kui läbitud õppekava erineb mõningal määral sisu ja/või kestuse poolest.

Kui õppekava sisu ja kestus päritolu- ja välisriigis erineb olulisel määral, on võimalik rakendada nn kompensatsioonimehhanisme. Näiteks võidakse piisava erialase töökogemuse põhjal (kaks aastat viimase kümne aasta jooksul) juurdepääs kutsealasele tegevusele siiski anda. Samuti võidakse rakendada kohanemisperioodi (kuni kolmeaastane juhendamisel praktikaperiood) või nõuda sobivustesti sooritamist.

Pädeva organi langetatud positiivne otsus tagab küll juurdepääsu ametikohale või kutsealasele tegevusele vastavas riigis, kuid ei taga töökohta – juurdepääsuõiguse saamisele järgneb traditsiooniline töö otsimise protsess, kus lõpliku otsuse isiku tööle võtmise kohta langetab tööandja.

Täpsema informatsiooni kutsealase tunnustamise taotlemise ning vajalike dokumentide kohta leiate siit.

Teises liikmesriigis võib teenuseid osutada nii ajutiselt kui püsivalt (nn asutamine). Mis on vahe asutamise ja ajutise teenuse osutamise vahel?

Asutamine: Asun teisse riiki elama alaliselt ja soovin uues riigis oma kutsealal tegutseda
Ajutise teenuse osutamine: Soovin vastuvõtvas riigis teenuseid osutada ajutiselt
Juhul, kui soovite järgnevatel kutsealadel ajutist teenust osutada, on pädeval asutusel (s.t. Terviseametil) õigus teie kutsekvalifikatsiooni kontrollida enne teenuse esmast osutamist (alus: direktiiv 2005/35/EÜ, art.7(4)):

Arsti erialad, mis ei kuulu automaatsele tunnustamisele (s.t. Eesti eriala ei esine direktiivi Lisas V):

 • töötervishoiu eriarst
 • kliinilise immunoloogia eriarst
 • kliinilise mikrobioloogia eriarst

Tervishoiu kutse, mis samuti ei kuulu automaatsele tunnustamisele:

 • farmatseut

Üldiselt on Eestis konkreetsele kutse-, eri- või ametialasele tegevusele suunatud haridus reguleeritud, seda eeskätt sektoraalsete tervishoiu kutsealade ja farmatseutide puhul. Teised tervishoiutöötajad ja kliinilised spetsialistid nagu füsioterapeudid, optometristid, logopeedid ja radioloogiatehnikud, saavad oma erialase ettevalmistuse kõrgharidustaseme õppes, mille õppekavad vastavad Kutsekojas kinnitatud kutsestandarditele. Vastavalt kutseseadusele peab nii kutseõppe kui kõrgharidustaseme õppe õppekava vastama kutseala kutsestandardile, kui selle kutsetegevuse kohta on Kutsekoja poolt kinnitatud kutsestandard.

Abi saamiseks võib pöörduda:

Kui teie kutseala on sihtkoha riigis reguleeritud ja peate taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, saate seda teha Euroopa kutsekaarti kasutades. Euroopa kutsekaart on elektrooniline menetlus.

Praegu saab Euroopa kutsekaardi menetlust kasutada ainult juhul, kui olete:

 • üldõde
 • proviisor
 • füsioterapeut
 • mägigiid
 • kinnisvaramaakler

Üldõde ja proviisor on Eestis nn. reguleeritud kutsed, mille pädev asutus on Terviseamet. Teised nimetatud kutsed pole Eestis reguleeritud kutsed – pädeva asutusena tegeleb EL kutsekvalifikatsiooni tunnustamise direktiivi 2005/36/EÜ Eesti koordinaator ning abikeskus Haridus- ja Teadusministeerium. Kui soovite taotleda Euroopa kutsekaarti, leiate juhised portaalist Teie Euroopa.

Abi saamiseks pöörduge vastava pädeva asutuse poole:

Reguleeritud kutsete kohta informatsiooni paremaks pakkumiseks on kõigis Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikides loodud välisriigi abikeskused. Eestis pöörduge abi saamiseks vastava asutuse poole:

Reguleeritud kutse – või ametialal töötamiseks teises riigis tuleb esmalt kontakteeruda vastava riigi infokeskusega, kes annab informatsiooni reguleeritud kutsete, pädevate asutuste, taotlusprotseduuri, vajalike dokumentide jms kohta.

Lisainfot kutsealase tunnustamise kohta saab ka Euroopa kesksetest infoportaalidest:

Infomaterjal kutsealase tunnustamise kohta Euroopa Liidus:

1. Olen Euroopa Liidu/Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooni/Šveitsi kodanik, ning soovin töötada Eestis reguleeritud kutsealal. Kelle poole pean pöörduma?

Luba tuleb taotleda otse Eesti pädevalt asutuselt.

2. Mul on Eesti kvalifikatsioon Eestis reguleeritud kutsealal, ning soovin töötada Euroopa Liidu liikmesriigis, kus see kutse on samuti reguleeritud.

Kontakteeruda tuleb Eesti vastava pädeva asutusega:

 • et tõendada et omate õigust tegutseda reguleeritud kutsealal Eestis
 • et teil on nõutav haridus ning koolitus
 • et olemas on nõutud töökogemus

Neid dokumente nõuab vastuvõtva riigi pädev asutus.Võtke ühendust vastava riigi kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunktiga.

3. Mul on haridus kutsealal, mis ei ole Eestis reguleeritud, kuid soovin töötada teises EL riigis, kus vastav kutse on reguleeritud. Kelle poole pean pöörduma?

Esmalt tuleb kontakteeruda vastava riigi kontaktpunktiga (vt eelmine vastus), kust saate informatsiooni vastava pädeva asutuse kohta.  Välisriigi pädev asutus võib teilt nõuda tunnistusi töökogemuse ning nõutava hariduse olemasolu kohta.

Tunnustamise taotlemine

Igaühel, kes tuleb Eestisse, et töötada reguleeritud kutsealal, tuleb pöörduda vastava valdkonna kutsealast tegevust tunnustava pädeva asutuse poole. Pädeva asutuse ülesanne on võrrelda taotleja kutsekvalifikatsiooni Eestis reguleeritud ametikohal töötamiseks nõutava kutsekvalifikatsiooniga ning otsustada, kas taotlejal on õigus töötada sellel ametikohal Eestis.

Järgnev informatsioon puudutab üldsüsteemi kutseidSektoraalsete kutsete (arst, õde, ämmaemand, hambaarst, arhitekt, loomaarst, proviisor) puhul kontakteeruge otse vastava pädeva asutusega.

Tunnustamise taotlemiseks vajalik teave

Taotleja esitab pädevale organile avalduse koos järgmiste dokumentidega:

 • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • riigilõivu tasumist tõendava kviitungi koopia;
 • välisriigis omandatud kutskvalifikatsiooni tõendav dokumendi (diplom, tunnistus, sertifikaat, pädevuskinnitus) või selle kinnitatud ärakiri;
 • lisadokumendid pädeva asutuse nõudel, milleks võivad olla: tõendid nõutavas mahus praktika või töökogemuse kohta; tõend praktiseerimisõiguse kohta antud erialal koduriigis; tõend tervisliku seisundi kohta vm.

Vajaduse korral on pädeval organil õigus taotlejalt nõuda võõrkeelsete dokumentide tõlkeid.

Pädev asutus võtab tunnustamisotsuse vastu nelja kuu jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest alates. Otsus vormistatakse kirjalikult haldusaktina, kus põhjendatakse otsust ning selgitatakse vaidlustamise korda.

Tunnustamisotsus võib tähendada:

 • õigust töötada reguleeritud ametikohal, kui kutse on reguleeritud ka vastavas välisriigis, ning õppekavade sisu ei erine üksteisest olulisel määral;
 • õigust töötada reguleeritud ametikohal pärast lisanõudmiste täitmist, kui õppekava erineb olulisel määral kas sisu või kestuse poolest. Sellisel juhul peab taotleja näitama, et omab nõuatavas mahus töökogemust, et korvata õppekava puudujäägid; või sooritama sobivustesti või läbima kohanemisperioodi. Pärast tingimuste täitmist omab taotleja juurdepääsu soovitud kutsele;
 • õigust töötada reguleeritud ametikohal ei ole. Taotleja ei oma erialast ettevalmistust soovitud valdkonnas, või on õpe toimunud tasemel, mis ei võimalda kompensatsioonimehhanismide rakendamist.
 • Taotlejal on õigus pöörduda otsuse vaidlustamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kui koordineeriva asutuse või halduskohtu poole.

Tervishoiutöötajate (arst, hambaarst, õde, ämmaemand, proviisor) kutsekvalifikatsioonid on Euroopa Liidus reguleeritud eraldi direktiiviga, mille kohaselt on ühe liikmesriigi vastava ettevalmistusega kodanikul juurdepääs teise riigi tööturule üldjuhul pärast isiku kandmist kutse registrisse. Kuna eelnevalt on ühtlustatud kõigi riikide vastava valdkonna õppekavade struktuur ja sisu, on tunnustamine teise riigi poolt automaatne.

Tervishoiutöötajate kutsekvalifikatsioonide tunnustamise pädev asutus on Terviseasmet. Ameti kodulehelt leiate info registreerimise vormi, riigilõivu jms kohta (Haridus omandatud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis)
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajate-registreerimine

Sama teave inglise keeles:
https://www.terviseamet.ee/en/healthcare/registration-of-health-care-professionals

Lisainfo nendele tervishoiutöötajatele, kelle kutsekvalifikatsioon on saadud väljapool Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi: https://www.terviseamet.ee/en/information-doctors-dentists-nurses-and-midwives-whose-education-has-been-acquired-outside-european

Terviseamet on ka pädev väljastama kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi (Certificate of Current Professional Status) Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele, kes soovivad oma erialal töötada mõnes Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis:
https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/tervishoiutootajale/kutsekvalifikatsiooni-tunnustamine

Ehitusala spetsialistid (pädev isik/arhitekt, ehitusinsener)
Pädev asutus on Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet
Rohkem informatsiooni leiate riigiportaalist (teenuste kasutamiseks vajalik id-kaart):
https://www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/ehitus/ehitusettevotja-majandustegevusteade/#vaelisriigisomandatudkutsekvalifikatsioon3

Teede ehituse spetsialistid (pädev isik/insener teedeehituses ja selle alamerialadel)
Pädev asutus on Transpordiamet

Veterinaararsti pädev asutus on Põllumajandus- ja Toiduamet
Rohkem informatsiooni leiate riigiportaalist (teenuste kasutamiseks vajalik id-kaart):

Õpetaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta leiab teavet Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt (eesti ja inglise keeles)

Kutsealast tunnustamist puudutav üldinformatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (eesti ja inglise keeles):

Kas minu kutseala on reguleeritud? vt Eestis reguleeritud kutsed

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt tuleb taotlejal tasuda taotluse eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Vastavalt riigilõivuseaduse § 342, tasutakse kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 32 eurot.

Teatud kutsete puhul tasutakse riigilõivu järgmiselt:

 • Tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest 195 eurot
 • Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest 195 eurot
 • Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest 70 eurot

Riigilõivu tasumisest vabastamine
Välisriigi advokaat on vabastatud riigilõivu tasumisest välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest.

Enne riigilõivu tasumist võtke kindlasti ühendust pädeva asutusega.

Rahandusministeeriumi pangakontod
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Lisainformatsiooni riigilõivu tasumise kohta leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiloivud-ning-muud-riigiasutustele-ja-riigi-asutatud-sihtasutustele-maksmisele-kuuluvad-summad

Viimati uuendatud 16.11.2021