Projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. Selles saavad osaleda lasteaiad ja koolid, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas".  Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

2021. aasta konkurss lasteaedadele ja koolidele projektis osalemiseks lõppes 28. aprillil.

Lisainfo: 

Svetlana Tsarjova
tel 7350314
svetlana.tsarjova@hm.ee

2021. aasta konkursil osalemise tingimused, taotlusvorm ning üldinfo projekti kohta

Ootame konkursil osalema lasteaedu, kus ollakse motiveeritud värbama vene õppekeelega 3–7-aastaste laste rühmadesse lisaks senistele rühmameeskondadele eestikeelseid lasteaiaõpetajad. Konkursil valitakse välja kuni 50 lasteaiarühma, mis saavad riikliku toetuse eestikeelsete rühmaõpetajate tööjõukuludeks ja rühmameeskondade koolituseks alates 1. augustist 2021.

Projektis osalemise tingimused

 • Lasteaia direktor kuulutab välja konkursi ja võtab lisaks senisele rühmameeskonnale tööle eestikeelse õpetaja 3–7-aastaste laste vene õppekeelega rühma (soovitavalt 3-aastaste rühma).
 • Õpetaja peab täitma eestikeelse õpetaja keeleoskuse ja kvalifikatsiooninõuded.
 • Lasteaia direktor on projekti rakendamise eestvedaja, osaleb eestikeelse õpetaja ning tema rühmameeskonnaga Tallinna Ülikooli korraldatavatel projekti koolitustel. Need toimuvad kahepäevaste sessioonidena vähemalt neli korda õppeaastas ajavahemikus august 2021–juuni 2022. Lasteaed teeb koostööd Tallinna Ülikooliga ja võimaldab projekti tegevuste seire läbiviimist.
 • Lasteaiale eraldatakse täiendav lähetuskulu koolitusel osalemiseks ning vahendid eesti keele õppevahendite soetamiseks.
 • Lasteaia juhtkond toetab lasteaias eesti keele õppimist innustava õpi- ja kasvukeskkonna loomist ning projektis osaleva rühmameeskonna professionaalset arengut.
 • Lasteaia töökorraldusega tuleb tagada, et eestikeelne õpetaja saab eesti keele õpet rühmas tulemuslikult läbi viia ning ei täida samal ajal asendusõpetaja vm mitte asjasse puutuvaid töökohustusi.
 • Keelekümblusprogrammiga juba liitunud rühmad käesoleva keeleõppe projektiga liituda ei saa.
 • Lasteaed teavitab esimesel võimalusel kõikidest projekti tegevuste läbiviimist takistavatest asjaoludest, projektis osaleva õpetaja töölepingu lõpetamisest või peatamisest, projektis osaleva õpetaja vahetumisest jms Haridus- ja Noorteameti kontaktisikut keeleope@harno.ee

Nõuded eestikeelse õpetaja keeleoskusele ja kvalifikatsioonile

 • Kandideeriv õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või C1 tasemel.
 • Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele või
  • omandab kandideerija kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna või Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või
  • vastab kandideerija kvalifikatsioon haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib ta käesoleva projekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.
 • Kasuks tulevad lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamise, meeskonnatöö ja lapsevanematega koostöö edendamise kogemused.

Projektis osaleva õpetaja töökorraldus, kohustused, tasu ja hüvitised

 • Eestikeelne õpetaja asub projektis osalevas lasteaiarühmas tööle täistööajaga. Tema töö hõlmab laste eesti keele oskuse hindamist ja arengu toetamist, koostöist õppe- ja kasvatustegevuste kavandamist, analüüsimist ja elluviimist, eesti keele omandamist toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamist, lapsevanematega suhtlemist ning koolitusel osalemisega seotud ülesannete täitmist.
 • Eestikeelne õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.
 • Õpetaja kohustub projektiga liitudes osalema Tallinna Ülikooli korraldataval koolitusel ja täitma koolitusega seotud ülesandeid.
 • Tööle asumise aeg on 01.08.2021.
 • Õpetaja asub tööle tähtajatu töölepinguga. Kvalifikatsiooni omandava õpetajaga sõlmib lasteaed tähtajalise töölepingu.
 • 2021. aastaks eraldatakse eestikeelse õpetaja töötasu, õppevahendite ja koolitusel osalemise toetus lasteaia pidajale viieks kuuks vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestatud lasteaiaõpetaja töötasu alammäärale. 2022. aastaks sõlmitakse lasteaia pidajaga uus leping.

Konkursil osalemiseks ootame 28. aprilliks 2021. a lasteaia direktorilt digitaalselt allkirjastatud taotlust. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile keeleope@harno.ee märgusõnaga „Varane keeleõpe lasteaias“.

Konkursikomisjon teeb otsuse ja teavitab sellest lasteaedu hiljemalt 4. mail 2021. Pärast seda värbab lasteaed projekti tingimustele vastavad õpetajad ja esitab Haridus- ja Noorteametile tööle võetava(te) õpetaja(te) andmed (CV, sh kvalifikatsioonile vastavus, eesti keele tase) hiljemalt 13. juuniks 2021 aadressile keeleope@harno.ee.

Lisainfo: Svetlana Tsarjova, svetlana.tsarjova@hm.ee, tel 7350314

Taustinfo pilootprojekti kohta

Alates 2018. aastast on pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ liitunud üheksast kohaliku omavalitsuse üksusest 40 lasteaeda ja nende 103 rühma eestikeelsed õpetajad ning meeskonnad.

Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

Pilootprojekt on suunatud eesti keele õppe ja teaduspõhise varajase keeleõppesüsteemi loomisele lasteaias. Alushariduse seaduse eelnõus on kavandatud sätestada eesti õppekeele kohustus alates 3. eluaastast seega peab varajane eesti keeleõpe jõudma 2025. aastaks kõikidesse vene õppekeelega lasteaedadesse.

Projekti loomise ning elluviimise aluseks on teaduspõhine lähenemine koolieelikute keelelise arengu toetamisele, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja. Euroopa alushariduse keeleõppe portfoolio materjal

Projekti koolitusel osalevad eestikeelsed õpetajad koos rühma meeskonna (venekeelsed õpetajad) ja lasteaia direktoriga. Toetades eestikeelse õpetaja professionaalset arengut rühmameeskonna liikmena aidatakse lasteaialastele projekti raames luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ning kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

Projekt toetab koostöist õppimist ̶ eesti keele õpe toimub mängu kaudu vene- ja eestikeelse õpetaja koostöös ning hõlmab kogu õppe- ja kasvatustegevust, sealhulgas muusika-, liikumis- ning kunstitegevusi ja igapäevast suhtlemist ning toiminguid. Projekt pöörab tähelepanu meeskonnakultuuri kujundamisele ja panustab koostööle lapsevanematega.

Pilootprojekti raames viib Tallinna Ülikool läbi rakendusuuringu, mille tulemustest lähtuvalt koostatakse edasine kava lasteaedade eesti keele õppe täienduskoolituse ja õppematerjalide koostamiseks.

Ootame konkursil osalema koole, kus ollakse valmis värbama kvalifikatsiooninõutele vastavaid eestikeelseid õpetajaid, et rakendada 1. klassis muukeelsetele õpilastele eestikeelset õpet. Projektis osalemiseks otsitakse õpetajat klassi, kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega õpilast. Eelistatud on koolid, kus soovitakse alustada vähemalt kahe 1. klassiga.

Projektis osalemise tingimused

 • Projektis osalemiseks otsib kool kvalifikatsiooninõuetele vastavat(id) õpetajat(id), kes valdab(vad) eesti keelt emakeelena või C1 tasemel.
 • Projektis osalemiseks moodustab kool meeskonna, kuhu kuuluvad eestikeelne projektiõpetaja, klassiõpetaja ja juhtkonna liige/koordinaator.
 • Kool võimaldab meeskonna osalemist koolitusel „Klassiõpetaja mitmekeelses klassis“, mida korraldab Tallinna Ülikool. Koolitus toimub kahepäevaste sessioonidena vähemalt neli korda õppeaastas ajavahemikus august 2021–juuni 2022.
 • Projektis ja koolitusel osalemisega kaasnevad õpetajale ülesanded, millega tegelemine nõuab aega. Kool võimaldab nende  täitmist ja arvestab seda kontakttundide kokkuleppimisel. Koostöise õppetöö planeerimise võimaldamiseks on oluline tunniplaanis tagada projektis osaleva klassi õpetajatele kohtumisteks vajalik ühine aeg.
 • Projektis osalev kool töötab välja oma koolile sobiva mudeli (eestikeelsete ainete osakaal õppetöös, emakeeleõppe korraldus, õpilaste rühmadesse jagamise võimalused, keeleõpet toetav lisategevus (nt pikapäevarühm, huvitegevus) jmt). Kool teeb koostööd Tallinna Ülikooliga ja võimaldab projekti tegevuste seire läbiviimist.
 • Kool tagab õpilastele, kes seda soovivad, emakeeleõpet vähemalt kaks tundi nädalas vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 19.08.2010 nr 116.
 • Pilootprojektis osalevas klassis on eesti keele tundide maht vähemalt neli tundi nädalas ja vähemalt 50% õppetööst toimub eesti keeles. A-võõrkeele tunde, kui need toimuvad, ja õpilase emakeele tunde ei arvestata eestikeelsete tundidena.
 • Klass saab korraga osaleda ühes keeleõppeprogrammis. Keelekümblusklassid ei saa käesoleva keeleõppe projektiga liituda, küll aga saavad liituda keelekümblusprogrammiga liitunud kooli tavaklassid. Samale klassile saab korraga taotleda ühte toetust.
 • Kool teavitab esimesel võimalusel kõikidest projekti tegevuste läbiviimist takistavatest asjaoludest, projektis osaleva õpetaja töölepingu lõpetamisest või peatamisest ning projektis osaleva õpetaja vahetumisest Haridus- ja Noorteameti kontaktisikut keeleope@harno.ee.

Projektis osaleva õpetaja töökorraldus, kohustused, tasu ja hüvitised

 • Eestikeelne õpetaja asub täistööajaga tööle projektis osaleva klassi juures. Tööaja sisse on kavandatud kõik õpetaja töö- ja projektitegevustega seotud ülesanded: kontakttunnid, sh tandemõpetamine, rühmatunnid; tundide ettevalmistus; õpilastele tagasiside andmine; koostöö, sh koostöine õppetöö planeerimine; projekti piloteerimise ja koolitusega seotud ülesannete täitmine.
 • Õpetaja asub tööle tähtajatu töölepinguga. Kvalifikatsiooni omandava õpetajaga sõlmib kool tähtajalise töölepingu.
 • Tööle asumise aeg on 16.08.2021.
 • Õpetaja kohustub projektiga liitudes osalema Tallinna Ülikooli korraldataval koolitusel ja täitma koolituse ja piloteerimisega seotud ülesandeid. 
 • Õpetaja tööjõukuludeks eraldatakse riiklikku toetust kooli pidajale arvestusega 1540€ x 1,338 x 4,5 kuud. 2022. aastaks sõlmitakse kooli pidajaga uus leping.
 • Oma elukohast erineva omavalitsuse koolis tööle asumise korral saab õpetaja taotleda sõidu- ja eluasemekulude toetust. Toetuste kogusumma eraldatakse lepinguga kooli pidajale. 
 • Transpordikulude toetust saab vajaduspõhiselt taotleda õpetaja, kes töötab elukohast kaugemal kui 50 km. Toetus katab ühe korra nädalas elukohast töökohta ja tagasi sõitmise.
 • Eluasemekulude toetust (kuni 250 eurot kuus) saab taotleda õpetaja, kes asub tööle alalisest elukohast erineva kohaliku omavalitsuse koolis ja vajab seetõttu täiendavat elukohta või elukoha vahetust.

Konkursil osalemiseks ootame 28. aprilliks 2021. a kooli direktorilt digitaalselt allkirjastatud taotlust. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile keeleope@harno.ee märgusõnaga „Varane keeleõpe koolis“ .

Konkursikomisjon teeb otsuse ja teavitab sellest koolile hiljemalt 4. mail 2021. Pärast seda värbab kool projekti tingimustele vastavad õpetajad ja esitab Haridus- ja Noorteametile tööle võetava(te) õpetaja(te) andmed (CV, sh kvalifikatsioonile vastavus, eesti keele tase) hiljemalt 13. juuniks 2021 aadressile keeleope@harno.ee

Lisainfo: Svetlana Tsarjova, svetlana.tsarjova@hm.ee, tel 7350314

Taustinfo pilootprojekti kohta

Varajase keeleõppe pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid  I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projekti raames piloteeritakse erinevaid keeleõppemudeleid, eestikeelse õpetaja arengut toetades aidatakse asutustes luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ja kaasaegne õpikeskkond.

2020. a alanud pilootprojektis osaleb 15 kooli ja 20 õpetajat.

Viimati uuendatud 15.09.2021