EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm

EMP/Norra Kõrghariduse koostööprogrammi eesmärgiks on suurendada inimkapitali ja teadmiste pagasit, toetada õpirännet ja akadeemilisi koostööprojekte ning vahendada stipendiume Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini vahel.

EMP/Norra  “Balti teaduskoostöö programm” toetab teadus- ja kõrgharidusalast koostööd. Programmi teaduspoolt juhib SA Eesti Teadusagentuur ning  kõrghariduse koostööprogrammi viib ellu Haridus- ja Noorteamet. 

Taotlusvoorud on suletud.

Toetatavad tegevused:

 • Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

LOE KOOSTÖÖPROJEKTIDE KOHTA LÄHEMALT

 • Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.

LOE ÕPIRÄNDEPROJEKTIDE KOHTA LÄHEMALT

 • Ettevalmistavad lähetused, et toetada kõrgkoole, kes soovivad osaleda õpirände-või koostööprojektides. Lähetus peab toimuma enne 10. mai 2021. 

LOE ETTEVALMISTAVATE LÄHETUSTE KOHTA LÄHEMALT

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Carmen Raudsepp
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 730 0121
carmen.raudsepp@harno.ee

Programmiga seotud küsimused palume saata: eeagrants@harno.ee

Koostööprojektid


Koostööprojektid tugevdavad institutsionaalset ühistel huvidel põhinevat koostööd Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide vahel. Projektides osalevad õppejõud ja töötajad tõstavad oma erialast kompetentsi ning tudengid omandavad rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi, mis tugevdab nende konkurentsivõimet tööturul nii Eestis kui ka välismaal.

Projektid võivad panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalsed väljundid on kohustuslikud), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks, panustades kõrghariduse ja tööturu sidustamisele, õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamisse või tudengite lühiajalise õpirände võimaldamisse.

Koostööprojektile toetuse taotlemine

Koostööprojektid põhinevad vähemalt kahe kõrgkooli osalusel – üks Eestist ja teine Islandilt, Norrast või Liechtensteinist. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgkoolid. Juhul, kui samas projektis soovib osaleda kolm või enam riiki, peab projekti põhipartneriks igas riigis olema alati kõrgkool. Iga partnerriigi kõrgkool võib projekti kaasata veel teisi partnereid, näiteks ettevõtteid või teisi kõrgharidusega seotud või projekti teemast huvitatud asutusi või organisatsioone.

Projekti koordinaator on Eesti kõrgkool, kes haldab projekti eelarvet, vastutab toetuse korrektse kasutamise eest ja maksab Islandi, Liechtensteini või Norra partneritele nende osa toetusest.

Koostööprojektile eraldatav toetus on minimaalselt 10 000 eurot ja maksimaalselt 150 000 eurot, sõltuvalt projekti keerukusest ja kestusest. Koostööprojektide kestus saab olla minimaalselt 12 ja maksimaalselt 24 kuud. Projektitegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 30.04.2024

Õpirändeprojektid

Õpirändeprojektid toetavad Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet ning muude asutuste ekspertide õpirännet Eestisse.

Õpirände eesmärgiks on suurendada Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra kõrgkoolide vahelist koostööd ja toetada kõrgkooli töötajate ametialast arengut, mis peab olema kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia ja arengukavaga.

Õpiränne peab tõstma kõrgkoolide töötajate erialast võimekust ja kompetentsi, et teha uuendusi ning parandada õpetamise ja koolitamise kvaliteeti. 

Toetatakse kahte tüüpi õpirännet:

 • Kõrgkoolide  õppejõudude  (mõlemas suunas) või muude asutuste spetsialistide (suunaga Eestisse)  lähetused partnerkõrgkooli õpetamiseks
 • Kõrgkoolide töötajate lähetused partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja)

Õpirändeprojekti toetuse taotlemine

Õpirändeprojekti toetus on maksimaalselt 150 000 eurot ning see koosneb osalejate reisi- ja elamistoetusest ning õpirände korraldustoetusest.


Õpirändeprojektide kestus saab olla maksimaalselt 12 kuud.
 

Ettevalmistavad lähetused

EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames on võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks.

See võimalus on mõeldud Eesti kõrgkoolide töötajatele, kes soovivad osaleda õpirände- või koostööprojektides, et leida Norrast, Islandilt või Liechtensteinist sobivaid partnerasutusi ning stipendiumiprogrammi tegevustes osalemiseks taotlusi ette valmistada.

Kogu eelarve on 20 000 eurot ning lähetusi rahastatakse jooksvalt kuni eelarvevahendite lõppemiseni.

Ettevalmistava lähetuse toetuse taotlemine

Ettevalmistavaks lähetuseks on võimalik ühe inimese kohta taotleda maksimaalselt kuni 1000 eurot, ülejäänu peab kandma kõrgharidusasutus. Ettevalmistav lähetus võib kesta kuni 5 päeva, reisiaeg kaasa arvatud. Lähetus saab toimuda kuni viimase taotlusvooru taotlustähtajani, mis on eeldatavasti 2021. aasta aprillis.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm (allpool) ning saata e-posti teel aadressile eeagrants@harno.ee. Kui taotlus saab kirjaliku positiivse rahastusotsuse, siis rahastab saatev kõrgharidusasutus esmalt lähetuse ning organiseerib reisi ja majutuse.

Lähetuselt naastes esitab osaleja tegevuste sisulise kirjelduse ja kulude hüvitamise vormi või arve ning reisidokumendid, mille põhjal hüvitatakse programmist kõrgkoolile reisi- ja majutuskulud ning päevarahad. 

 • Reisikulud sisaldavad kõiki reisiga seotud kulutusi (v.a. parkimiskulu) kõikide transpordivahenditega alguspunktist kuni sihtkohani (ja vastupidi) ja reisikindlustust.
 • Elamiskulud koosnevad päevarahast ja majutuskulust. 
 • Toetatakse maksimaalselt kahe sama asutuse töötaja osalemist ühel ja samal lähetusel.

Programmi üldinfo

 • Programmi operaator: Haridus- ja teadusministeerium
 • Programmi elluviija: Haridus- ja Noorteamet
 • Programmi partner: Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enchancement  in Higher Education (DIKU), Liechtensteinis  National Agency for International Educational Affairs (AIBA)
 • Programmi maksumus: 1,3 mln eurot, millest 85% on Norra toetus ja 15% Eesti riigi panus
 • Programmperioodi lõpp: 30.04.2024

  2020. aastal toetatud projektid

  Toetusesaaja

  Projekti nimi

  Toetuse summa

  Partnerid

  Eesti Lennuakadeemia

  Simulation Based Learning in Aviation

  82 580 €

  UIT-The Arctic University of Norway

  Tallinna Tehnikakõrgkool

  Electronic workbook of cross border assignments from Estonian and Icelandic companies (E-CBA)

  95 004 €

  University of Akureyri

  Tallinna Ülikool

  Competent Child Protection Worker: Enhancing Child’s Right for the Participation in Child Protection Assessment (COMPENCA)

  116 535 €

  Oslo Metropolitan University, Norwegian Social Research

  Tartu Ülikool

  Estonian and Norwegian local sheep wool- research and study materials for textile students in higher education

  128 657 €

  TTK University f Applied Sciences, University of South-Eastern Norway, FIE Rannar Lehis (brand: Muru Minimill), Selbu Spinneri AS

  2019. aastal toetatud projektid

  Toetusesaaja

  Projekti nimi

  Toetuse summa

  Partnerid

  Estonian Business School

  Creative Industries Learning Module (CCILM)

  136 168 €

  BI Norwegian Business School, University of Iceland, Creativity Lab OÜ, MTÜ Loov Eesti/ Creative Estonia

  Tartu Ülikool

  Teacher training programme and web-based materials pool for teachers of Swedish as the general language in Estonia and on Iceland

  53 622 €

  University of Iceland

  Tartu Ülikool

  Development of curricula via international collaboration

  62 516 €

  University of Iceland

  Tartu Ülikool

  Hybrid curriculum in patient safety: integration of academic master’s education and continuous professional education in Estonia and in Norway

  107 492 €

  Western Norway University of Applied Sciences

  Eeldefineeritud projektid

  Kõrghariduse koostööprogrammi raames rahastatakse ka kahte eelnevalt kindlaks määratud Tartu Ülikooli projekti:

  1. Norra keele ja kirjanduse õpetamise toetamine Tartu Ülikoolis (Visiting lectureship of Norwegian language and literature at Tartu University)
  2. Kaasava hariduse õppekava õppekvaliteedi arendamine koostöös Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooliga (Development and Enchancing the Teaching Quality of Inclusive Education Curriculum)

  Toetuse kasutamise tingimused ja kulusid tõendavad dokumendid.

  Ühikuhindade tõendamiseks soovitame kasutada järgmisi dokumentide vorme:

  Viimati uuendatud 14.09.2021