Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.
 • Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus.
 • Stipendiumi on võimalik taotleda kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.
 • Stipendiumi võib taotleda: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober. Taotluse esitamise võimalus avaneb elektroonilises taotlussüsteemis üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.


taotlussüsteemi

Lisainfo:

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Dokumendid ja viited

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi juhend

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi võib taotleda järgmistele tingimustele vastav rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane:

 • asendushooldusel viibinud või eeskostja peres elanud;
 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • õpib täiskoormusega õppes;
 • kõrgkooli immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse omandamist või jätkab õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuseõppe lõpetamist;
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi saavad taotleda üliõpilased akadeemilisel puhkusel viibimise ajal või osakoormusega õppides järgnevatel juhtudel, kui üliõpilane:

 • omandab kõrgharidust osakoormusega õpetajakoolituse õppekava järgi ning talle on määratud erialastipendium;
 • on keskmise, raske või sügava puudega ning täidab õppekava;
 • on alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja ning täidab õppekava;
 • on seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega akadeemilisel puhkusel ning täidab õppekava.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas, esitamise võimalus avaneb üks kuu enne väljakuulutatud tähtaega, mis on 25. oktoobril.

Taotleda saab alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul, kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist).

Esmakordsel stipendiumi taotlemisel tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:

 • ametiasutuse kinnitus/tõend asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta;
 • viimast haridust tõendava dokumendi koopia (sh diplomi esileht koos hinnetelehega).

Allkirjastatud taotlus ühes lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt välja kuulutatud tähtajaks.

Dokumentide esitamine:

 • Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja lisadokumendid tuleb edastada elektroonilise taotluskeskkonna kaudu.
 • Ametiasutuse kinnitus asendushooldusel viibimise või eestkostja peres elamise/viibimise kohta tuleb esitada allkirjastatult kas digitaalselt või paberkandjal.
 • Paberkandjal allkirjastatud taotlusvorm ja/või ametiasutuse kinnitus asendushooldusel viibimise või eestkostja peres elamise/viibimise kohta tuleb hiljemalt väljakuulutatud tähtajaks postitada aadressile: Stipendiumite ja toetuste büroo, Rahvusvahelistumise osakond, Haridus-ja Noorteamet, Tõnismägi 11, 10119 Tallinn

Stipendium määratakse üliõpilasele üks kord õppeaastas kümneks õppekuuks (september – juuni). Stipendiumi määratakse ja makstakse Haridus-ja Noorteameti peadirektori käskkirja alusel. Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb amet ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. 

Stipendiumi makstakse kalendrikuu eest. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis selle kalendrikuu eest stipendiumi ei maksta. Stipendiumi ei maksta üliõpilastele akadeemilisel puhkusel viibimise ajal, välja arvatud juhul, kui tegemist on määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“. § 3 lõikes 4 nimetatud ja õppekava täitva isikuga.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses nr 37  „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Amet maksab määratud stipendiumi üliõpilase taotluses toodud arveldusarvele järgnevalt:

 • täiskoormusega õppivale üliõpilase makstakse stipendium välja iga kuu 10. kuupäevaks, välja arvatud septembri- ja oktoobrikuu stipendiumid, mis makstakse välja novembris;
 • akadeemilisel puhkusel viibiva ja õppekava täitvale üliõpilasele makstakse stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide (EAP) hulgale.

Stipendiumi maksmine lõpetatakse järgnevast täiskuust, kui ilmneb üliõpilase mittevastavus stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi maksmine peatatakse kui üliõpilane läheb akadeemilisel puhkusel või toimub eksmatrikuleerimine.

Viimati uuendatud 17.09.2021