Noorte heaks

Projektikonkurssi "Noorte heaks" eesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd, et vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele. 2021. aastal on projektikonkursi fookus noorte vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise ja üldpädevuste arendamise.

Taotlusvoor on lõppenud.  Noorte Heaks projekte viivad ellu noortekeskused ja huvikoolid ja tegevuste elluviimise periood on kuni 31.dets. 2021.a.

Fookusest tulenevalt on projektide eesmärk:

 • toetatada noorte suuremat kaasatust alates projektiidee väljatöötamisest, et noortekeskuste ja huvikoolide tegevused vastaks rohkemate noorte vajadustele;
 • arendada olemasolevaid või töötada välja uusi lahendusi kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks;
 • edendada piirkondlikku koostööd.

Noorte vajaduste ja soovide väljaselgitamiseks on olulisel kohal noorte kaasamine juba projektiidee väljatöötamise etapis. Samuti on oluline tegevuste järgselt koos noortega saadud kogemusi ja oskusi mõtestada. Projektikonkursilt saab taotleda toetust tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajalike vahendite soetamiseks.

Lisainfo:

Tiina Sinijärv 
Noorsootöö programmide büroo peaekspert
Mob +3725231447
tiina.sinijarv@harno.ee 

Konkursiveeb

Konkursiveebis saab esitada taotlusi osalemaks Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna taotlusvoorudel. 

Sisene konkursiveebi

Taotlusi saavad esitada noortekeskused ja huvikoolid. Kõik projektitaotlused peavad vastama taotlusvooru „Noorte Heaks projektikonkurss 2021“ tingimustele ja korrale, mis on leitavad avalikust dokumendiregistrist

Projekte saab esitada kolmes kategoorias:

 • Mitteformaalõppe ja formaalhariduse koostööprojektid

Projektikategoorias peab olema huvikooli või noortekeskuse partneriteks vähemalt üks üldharidus-, kutse- või kõrgkool, kellega koostöös viiakse lähtuvalt eesmärgist ellu projekti tegevusi.  Eesmärk on tõhustada mitteformaalõppe ja formaalhariduse koostööd, luues noorele erinevaid võimalusi ja formaate oma teadmiste ja oskuste arendamiseks ning kogemuste saamiseks, sh võimalusel mitteformaalõppes omandatud oskuste ja kogemuste arvestamine formaalhariduses. Maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

 • Arendusprojektid

Projektikategoorias peab olema partneriks vähemalt üks noortevaldkonna asutus (huvikoolil teine huvikool, noortekeskusel teine noortekeskus või huvikoolil noortekeskus või noortekeskusel huvikool) ning lisaks projekti arendustegevustega seotud valdkonna ekspert (nt vaimse tervise ekspert, looduse, kunsti, muusika vms ekspert), kes toob oma professionaalsusega arendustegevustesse lisaväärtust. Partneritel ja eksperdil (edaspidi partner) on projektis sisuline roll. Eesmärk on arendada noortele suunatud olemasolevaid või välja töötada uusi lahendusi, mis lähtuvad nutika noorsootöö kontseptsioonist ning panustavad kontseptsioonis väljatoodud noortele suunatud tegevussuunda nende vajaduste ja väljakutsete lahendamiseks. Tegemist ei pea olema IKT lahendusega. Maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

 • Üldprojektid

Projektikategoorias ei ole koostöö kohustuslik. Eesmärk on mitmekesistada ja arendada noorte vajadustel põhinevaid olemasolevaid tegevusi avatud noorsootöös ja huvihariduses ning tõsta teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, sh mobiilsust. Maksimaalne toetussumma 5000 eurot.

Projektide omafinantseering on 5% taotletavast toetusest. Noorte Heaks projektikonkursile on eraldatud toetusteks 450 000 eurot ning taotluste hindamine ja toetamine toimub piirkondade kaupa, taotleja juriidilise isiku aadressi järgi.

Konkursiga toetatakse:

 • tegevuste elluviimisega seotud kulud
 • tegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite soetamise või renoveerimise kulusid;
 • vajalike isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite soetamist vms, mis on seotud Covid piirangute olukorras tegevuste elluviimisel.

konkursiga ei toetata:

 • tööjõukulusid;
 • noorte püsi- või projektlaagrite läbiviimise või arendamisega seotud projekte; 
 • noortemalevate korraldamisega seotud projekte;  
 • Erasmus+ rahvusvahelise koostöö projekte; 
 • erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekte „Noortekohtumised“  programmi mõistes;
 • noorte osaluskogude projekte osaluskogude programmi mõistes; 
 • tegevusi, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena4 ega avalda pikemaajalist mõju noortekeskuse või huvikooli arengule;
 • investeeringuid (hoonete ja rajatiste ehitamist).

Kõikides kategooriates on taotleja kohutatud taotluses kirjeldama:

 • noorte kaasatust projektiidee väljatöötamisel, elluviimisel ja tulemuste hindamisel; 
 • planeeritavaid õpiväljundeid ja kogemusi, mis põhinevad noorte vajadustel ja huvidel; 
 • noortega õpiväljundite ja kogemuste mõtestamise protsesse; 
 • planeeritavate tegevuste eesmärgipärasust;
 • soetatavate või renoveeritavate vahendite eesmärgipärasust ja olulisust;
 • projektikonkursi üld- ja alaeesmärkidega ja fookusega seotust. 

Noorte Heaks projektikonkursi taotlus tuleb esitada Harno konkursiveebi kaudu. Konkursiveebis saab tutvuda ka taotlustingimuste ja korraga ning koos selle juurde kuuluvate lisadega.

Noorte Heaks konkursi taotlustingimused ja kord 2021
Noorte Heaks eelarvevorm
Koostööleppe näidis koostöö- ja arendusprojektidele
Noorte Heaks projektide hindamisjuhend 2021

Hoorte heaks projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Projektikonkursi korraldaja on Haridus- ja Noorteamet.

Noorte Heaks projektikonkursile on eraldatud toetusteks 450 000 eurot ning taotluste hindamine ja toetamine toimub piirkondade kaupa, taotleja juriidilise isiku aadressi järgi. 

Toetussummad jagunevad piirkondade vahel järgmiselt:

 • Põhja-Eesti (Harjumaa) 117 634 eurot;
 • Lääne-Eesti (Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa) 55 755 eurot;
 • Kesk-Eesti (Rapla-, Pärnu- ja Viljandimaa 73 479 eurot;
 • Ida-Eesti (Järva-, Jõgeva- ja Tartumaa) 83 532 eurot;
 • Kirde-Eesti (Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa) 59 168 eurot;
 • Kagu-Eesti (Valga-, Võru- ja Põlvamaa) 60 432 eurot. 

Taotlusi hindavad piirkondlikud hindamiskomisjonid. Igasse hindamiskomisjoni kuulub seitse liiget:

 • Harno esindaja;
 • noorte esindaja Eesti Noorteühenduste Liidust;  
 • noorte esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidust;
 • huviala valdkonna esindusühingu esindaja;
 • huviala valdkonna esindusühingu esindaja;
 • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja;
 • Eesti Noorsootöötajate Kogu esindaja.

8. juunil 10:00 - 12:30 toimus taotlejatele virtuaalne infotund ja väike inspiratsiooni jagamine noorte kaasamise ja noortega koos kogemuste mõtestamise võimalustest ning kasust. 

Infotunni materjalid:

Viimati uuendatud 14.09.2021