Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, integreeritud ning doktoriõppe üliõpilasel.
 • Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning jääb vahemikku 60–510 eurot kuus.
 • Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas: sügissemestril on taotluse esitamise tähtaeg 20. september 2021 ja kevadsemestril 21. veebruar 2022. NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa.

Taotlus tuleb esitada elektroonilises taotlussüsteemis. Taotluse esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

TAOTLUSSÜSTEEMI

Lisainfo

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi juhend

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi on õigus taotleda isikutel, kes on:

 • rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, integreeritud ning doktoriõppe üliõpilane;
 • Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • täis- või osakoormusega õppes (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös) õppija;
 • erivajadusega.

Stipendiumi saamiseks peab olema Sotsiaalkindlusameti otsus puude tuvastamise kohta. Stipendiumi saavad taotleda nii täiskoormusega kui osakoormusega õppivad üliõpilased. Samuti akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased, kes osalevad õppetöös.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. 2021/2022 õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2021 ja kevadsemestriks 21. veebruaril 2022.

NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotleda ei saa.

Stipendiaadid, kes taotlesid 2020. aasta sügisvoorus stipendiumi terveks õppeaastaks ei pea kevadsemestriks uuesti taotlust esitama. Stipendiaadid, kes on sügisel taotlenud stipendiumi kümneks õppekuuks ei pea kevadvoorus uuesti taotlema ka juhul, kui muutub õppekoormus või Sotsiaalkindlusameti otsus.

Stipendiumi saavad taotleda ka lisa-aastal õppijad, kes täidavad õppekava täiskoormusel. Taotlusega koos tuleb esitada kõrgkooli väljastatud tõend lisa-aastale lubamise kohta koos õppekavast puuduolevate õppeainete, sh lõputöö/lõpueksami ainepunktidega.

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlusvorm läbi elektroonilise taotlussüsteemi;
 • osakoormusega õppivad või õppekava akadeemilisel puhkusel täitvad taotlejad peavad esitama õppeainetesse registreerumise tõendi.

Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Haridus- ja Noorteamet hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Igakuised stipendiumi maksed laekuvad stipendiaadile kuu 10. kuupäevaks.

Osakoormusega ja akadeemilisel puhkusel viibivad, kuid õppetöös osalevad üliõpilased peavad esitama enne kevadsemestri algust tõendi õppeainetest koos ainepunktidega.

Stipendiaadil on kohustus ametit teavitada kui:

 • muutub õppekoormus;
 • üliõpilane eksmatrikuleeritakse;
 • üliõpilane suundub akadeemilisele puhkusele;
 • või on tekkinud muu põhjus, mis takistab õpinguid.

Kui üliõpilane vastab nii erivajadusega üliõpilase-, eriala-, tulemus-, doktorandi- ja/või asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendiumi tingimustele, on tal õigus saada mitut stipendiumi korraga.

Viimati uuendatud 17.11.2021