Rahvusvaheline koostöö ja haridusturundus

Rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse uuringu PISA tulemused näitavad, et Eesti haridussüsteem on maailma parimate seas. Meil on üleminekuriikide seas ainulaadne ligi kolme aastakümne pikkune hariduse reformimise kogemus. Eesti on täna maailmas tuntud oma digitaalse võimekuse poolest kõigis eluvaldkondades – ka hariduses. See kõik on loonud kasvava huvi meie hariduse ja Eesti kui väärtusliku koostööpartneri vastu.

Harnos:

 • Tutvustame väliskülalistele Eesti haridussüsteemi, jagame Eesti kogemust, edulugusid ja tulevikuplaane. Selleks korraldame delegatsioonidele kohtumisi haridusekspertidega ning organiseerime külastusi õppeasutustesse ja ettevõtetesse.

  LOE LÄHEMALT  
 • Algatame ja viime ellu rahvusvahelisi haridusprojekte koostöös välispartneritega üle maailma. Abistame siirde- ja arenguriike nende haridussüsteemide ülesehitamisel, jagades Eesti edukaid praktikaid. Toome kodumaale uusi ideid Eesti hariduse arendamiseks ja rikastamiseks kaasaegsete teadmiste ja innovaatiliste lahendustega.
 • Osaleme partnerina haridusvaldkonnas olulistes rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

  LOE LÄHEMALT  

Education Estonia

Education Estonia nime all esitleme maailmale Eesti haridust ning siinseid hariduslahendusi. Education Estonia veebilehelt leiavad värsket sisu ning infomaterjale kõik, kes tahavad Eesti hariduse tutvustamisel kaasa lüüa.

www.educationESTONIA.ORG 

Study in Estonia

Viimase viie aastaga on välistudengite arv Eestis viiekordistunud. Veame Study in Estonia programmi, mis tutvustab maailmale Eestit kui suurepärast sihtkohta õppimiseks, et värvata Eesti ülikoolidesse välistudengeid.

www.studyinestonia.ee 

Eesti hariduse tutvustamine

Harno korraldab Eesti haridust tutvustavaid esitlusi ja õppereise, mille käigus räägime Eesti haridussüsteemist ja -uuendustest ning selgitame, mis on Eesti õpilaste väga heade PISA tulemuste taga.

Meie eesmärk on jagada inspiratsiooni ja kasulikke teadmisi, luua kontakte ja koostöövõimalusi teiste riikide haridusspetsialistidega ning aidata kaasa Eesti kui haridusriigi tuntusele maailmas.

Eesti haridusega tutvuma on oodatud kõik huvilised - riikide ja omavalitsuste esindajad, ettevõtjad ja investorid, õpetajad, koolijuhid ja haridusspetsialistid, ajakirjanikud jt. Pakume ka veebipõhiseid kohtumisi ekspertidega. 

Välisdelegatsioonide visiite koordineerib Education Estonia.

Välismaa külalised

Kontakt

Haridus- ja Noorteamet
Rahvusvahelistumise osakond
+372 735 0500
hello@educationestonia.org

Käimasolevad rahvusvahelised koostööprojektid

Projekti üldeesmärk on toetada Ukraina kõrgharidussüsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse parandamist, kaasates Eesti parimaid tavasid.

Projekti sihtrühm on ülikoolide akadeemiline personal (prioriteet okupeeritud territooriumilt evakueeritud 19 ülikooli Donetski ja Luganski oblastis ning Vinnitsas, Krõvi Rihis, Kharkovis, ja Kiievis), ministeeriumide ja ülikoolide haridusadministraatorid, Ukrainas tegutsevate rahvusvaheliste hariduse tugistruktuuride (Erasmus +, ENIC keskus, ülikoolide rahvusvahelise koostöö osakonna) esindajad, algatusrühmade liikmed (nt falce-science).

Projekt koosneb kuuest tööpaketist, kus käsitletakse: 1) sünergiad EL koostööprogrammides; 2) kõrghariduse kvaliteedistandardid; 3) kõrgkoolide e-õppe vahendeid; 4) haridusturundust ning 5) eetika juhtimissüsteemi kõrgkoolis.

Põhipartnerid: koordinaator on Haridus- ja Noorteamet, Ukraina partner on Ukraina haridus- ja teadusministeerium.

Rahastaja: EV Välisministeerium arengukoostöö

Projekti kestus: 01.10.2021–30.09.2024

Harno kontakt: Ülle Must, koordinaator (ulle.must@harno.ee)

Projekt on jätkuks 2014. aastal alanud koostööle Eesti, Gruusia ja UNICEFi vahel, mille käigus abistas Eesti Gruusiat üldhariduskoolide riiklike õppekavade ja õpetajakoolituse õppekavade uuendamisel ning uuendatud õppekavade piloteerimisel koolides. Käesolevaks ajaks on Gruusias kehtestatud uuendatud riiklik õppekava põhikooli osas (1.-10. klass). Nüüd on järjekorras keskkooli osa ehk 11.–12. klassi riikliku õppekava uuendamine. Projekt kestab 2020. aasta juunist 2021. aasta juunini.

Projekti eesmärk:
Projekti üldeesmärk on aidata kaasa 11.–12. klassi riikliku õppekava uuendamisele, määratleda vastav poliitika ning gümnaasiumihariduse eesmärgid, sh need, mis seonduvad täiendõppe ja tööalase konkurentsivõimega. Sellega seoses vaadatakse üle õppeprotsessi korraldamine, kohustuslike ja valikainete jaotus, ainekavade sisud ja hindamisviisid ning koostatakse ka vajalikud juhendmaterjalid.

Planeeritavad tegevused / Harno roll:
Poliitikast lähtuv gümnaasiumihariduse poliitikadokumendi ja gümnaasiumi riikliku õppekava väljatöötamine.
Õppekava rakendamise juhendmaterjali väljatöötamine.
Õpilaste hindamise käsiraamatu väljatöötamine.
Projekti protsessi ja tulemusi jälgivad ja hindavad ühiselt UNICEF ja Eesti eksperdid (Harno) koostöös Gruusia MoESCSiga kokkulepitud kriteeriumide alusel. Eesti eksperdid pakuvad Gruusia partneritele nõustamist õppekavade väljatöötamisel ning teadmisi parimate rahvusvaheliste praktikate kohta.

Oodatavad tulemused:
On välja töötatud rahvusvaheliste parimate praktikatega kooskõlas olev gümnaasiumihariduse poliitikadokument.
On koostatud uus, kolmanda põlvkonna riiklik õppekava 11.–12. klassile, mis põhineb Eesti ja rahvusvahelistel parimatel praktikatel, toetab 21. sajandi pädevuste arengut ning on loogiline jätk Gruusia uuele põhikooli riiklikule õppekavale.
On koostatud gümnaasiumi uue riikliku õppekava rakendamise juhendmaterjal, mis võimaldab riigil investeerida õpetajate ettevalmistamisse, järelevalve- ja hindamissüsteemi kaasajastamisse
On koostatud õpilaste hindamise juhend.

Põhipartnerid: Eesti Vabariigi välisministeerium, UNICEF Georgia, Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri- ja spordiministeerium, Eesti Vabariigi haridusministeerium

Rahastaja: Eesti Vabariigi välisministeerium UNICEF Gruusia kaudu

Projekti eesmärk on reformida ja kaasajastada kutseharidussüsteemi Ukrainas, et aidata kaasa jätkusuutlikule ja kaasavale sotsiaalmajanduslikule arengule, läbi parema majandusjuhtimise, suurema mitmekesistamise ja suurenenud produktiivsuse.

Konkreetsed eesmärgid:

 • Suurendada kutsehariduse reformi tõhusust
 • Parandada kutsehariduse kvaliteeti ja atraktiivsust nii nais- kui ka meessoost õppijate jaoks ning suurendada selle vastavust tööturu vajadustele
 • Kutsehariduse võrgu optimeerimine ja infrastruktuuri kaasajastamine

Eestit esindab konsortsiumis Hariduse ja Noorteamet (Harno)

Eesmärgiks on Ukraina kutsehariduse reformide elluviimise toetamine läbi Eesti kogemuse ja nõustamise.

Peamised tegevused:

 • Koostöös Ukraina partneritega arendatakse Ukraina hariduse infosüsteemi (EMIS) kutsehariduse osa sh koolitused, koolitusmaterjalid
 • Eesti eksperdid nõustavad ja viivad läbi koolitusi Ukraina riikliku kutseõppeasutuste võrgu optimeerimisel, muudatuste juhtimist toetatakse programmi 7 pilootpiirkonnas
 • nõustatakse 3-5 riikliku tähtsusega kutsehariduse õppekava arendamist “ blended learning“ metoodikat arvesse võttes
 • Osaletakse programmi kommunikatsiooni plaani ellu viimisel

Programmi periood: 1.04.2020-31.03.2023

Programmi partnerid: Programmi viib ellu juhtpartnerina Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  Teisteks partneriteks on Soome Haridusamet (EDUFI) ja Poola Solidaarsusfond (PSF)

Projekti finantseerib Euroopa Liit ja 4 liikmesriiki: Saksamaa, Poola, Soome ja Eesti. Eesti projekti kaasrahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Euroopa Komisjon andis 2017. aastal Slovakkiale soovituse parandada enda riigi hariduse kvaliteeti, hariduse võrdsust ja kättesaadavust. Praeguseks puudub Slovakkia valitsusel, õpetajatel, koolidel, vanematel ja õpilastel kvantitatiivseid tõendeid õppe kvaliteedi ja süstemaatilise protsessi kohta, et jälgida mil määral on õpilased omandanud riiklikkus õppekavas sätestatud õpitulemused. Tänaseni on Slovakkia põhi- ja keskhariduse kvaliteedi järelevalve tagatud sisemiste ja väliste hindamiste kaudu. Iga kool teostab enesehindamist, samas kui välised institutsioonid – nagu Riiklik Koolinspektsioon ja Riiklik Sertifitseeritud Hariduse Mõõtmise Instituut (NUCEM) – viivad läbi üleriigilisi teste ja eksameid.

Praegune Slovakkia õpetamis- ja õppesüsteem põhineb kokkuvõtlikul hindamisel, mis rõhutab õpilaste põhiteadmiste omandamist ning teatud tasemete saavutamist. See süsteem ei sisalda kujundavat hindamist ega anna võimalust jälgida tulemuslikkuse pikaajalist arengut.

Projekti üldine eesmärk on parandada Slovakkia haridussüsteemi kvaliteeti ja efektiivsust, et suurendada riigi konkurentsivõimet, jätkusuutlikku kasvu ja töökohtade loomist.

Projekti otsene eesmärk on toetada Slovakkias õpilaste uue hindamissüsteemi kavandamist ja katsetamist koolides, kasutades selleks kriteeriumipõhise testi põhimõtteid. Selle arendamiseks võetakse arvesse nii Eesti kui ka Saksamaa häid testide arendamise praktikaid.

Projekt saavutab oma eesmärgid läbi projekti partnerriikide ekspertiiside ja parimate praktikate pakkumise järgmistes valdkondades:

 1. kriteeriumpõhiste testide teoreetiliste raamistike väljatöötamises;
 2. testide ja taustaküsimustike väljatöötamises;
 3. kriteeriumpõhise hindamissüsteemi rakendamises Slovakkias;
 4. kohapealse uuringu planeerimises ja rakendamises;
 5. kriteeriumpõhiste hindamistulemuste esitamises erinevatele sidusrühmadele.

Harno roll antud projektis on jagada oma praktilisi kogemusi Eesti välishindamissüsteemi kavandamisest ja rakendamisest, eksami ettevalmistamise ja arendusprotsessi ning testimise kohta.

Projekti periood: 2018 – 2021

Projekti partnerid on Stuttgarti Ülikool (Saksamaa), Harno (Eesti) ning Riiklik Kooliinspektsioon ja Riiklik Sertifitseeritud Hariduse Mõõtmise Instituut (Slovakkiast NUCEM ehk National Institute for Certified Educational Measurements).

Projekti toetab Euroopa Liit struktuurireformi toetusprogrammi kaudu (Structural Reform Support Program ehk SRSP).

OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuringu PISA 2015 tulemused näitavad, et Eesti haridussüsteem on maailma parimate seas. Eesti õpilased on Euroopas esimesel kohal ning maailmas Singapuri ja Jaapani järel kolmandal kohal. Tänu sellele on järjest kasvanud rahvusvaheliste delegatsioonide arv, kes soovivad Eesti haridusvaldkonnaga tutvuda.

Me saame jagada oma kasulikke teadmisi, et inspireerida ja toetada teisi riike nende hariduse arendamisel. Selleks oleme loonud projekti „Eesti hariduse parimate praktikate tutvustamine arenguriikidele“, millega pakume arengumaade haridusvaldkonnas töötavatele spetsialistidele ja ametnikele võimalust õppida Eesti haridusvaldkonna parimatest praktikatest.

Delegatsiooni peaksid kuuluma eri haridusvaldkondade eksperdid, näiteks:

 • riikliku haridusvaldkonna (haridusministeeriumi ja allasutuste) esindajad;
 • kohaliku omavalitsuste ja/või linnavalituste esindajad, kes vastutavad hariduspoliitika rakendamise ja loomise eest;
 • kõikide haridusastmete spetsialistid (koolijuhid, õpetajad) või poliitikaloojad;
 • ajakirjanik, kes kajastab haridustemaatikat;
 • teised relevantsed isikud, organisatsioonide esindajad, keda sihtriik ise vajalikuks peab.

Nädalase visiidi jooksul antakse võimalus õppida ja kogeda Eesti hariduse parimaid praktikaid:

 • külastades erinevaid haridusasutusi, haridusega tegelevaid institutsioone ja Haridus- ja Teadusministeeriumi;
 • kohtudes ja vahetades teadmisi erinevate ekspertidega ja asjaomaste osapooltega;
 • antakse ülevaade: haridusreformidest, Eesti üliõpilaste heade PISA tulemuste peamistest teguritest, elukestva õppe strateegiast, digitaalsetest võimalustest hariduses ning teistest teemadest, mis võivad külalistele huvi pakkuda;
 • võimaldatakse luua kontakte kohalike haridusasutustega ning teiste organisatsioonidega edasise võimaliku koostöö arendamiseks.

Projekti periood: 15.09.2018-28.02.2021

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Erasmus+ projekt „Minu teekond – minu mobiilsus“ on nelja riigi Malta, Eesti, Saksamaa ja Belgia koostööprojekt.

Projekti eesmärgiks on osalevate riikide kutseõppe parimate praktikate vahendamine. Projekti käigus toimuvatel õppevisiitidel osaleb kokku üle 300 kutseõpetaja ja koolijuhi projekti partnerriikidest. Peamiseks sihtrühmaks on Malta koolijuhid, kes uuenduste läbiviimiseks tutvuvad aastatepikkuse kogemusega kutseõppeasutustega Eestis, Saksamaal ja Belgias.

Projekti prioriteedid:

 • Partnerriikide kutseõppega tutvumine,
 • kutseoskuste omandamise propageerimine,
 • koolide toetamine väljalangemisega seotud probleemide lahendamisel.

Projekti planeeritud tegevused

Seitsmeteistkümne õppekülastuse/koolituse organiseerimine partnerriikide gruppidele Eestis, Maltal, Saksamaal  ja Belgias. Projekti juhtgrupi tegevused partnerriikides. 

Harno roll projektis on koostöös kutseõppeasutustega jagada parimaid praktikaid Eesti kutseharidusest, korraldada Eesti kutseõpetajate osalemine projektis. Eestis viiakse projekti perioodil läbi kuus õppevisiiti, kokku 120 osalejat.

Projekti periood: 1.09.2018 – 31.08.2021

Projekti partnerid: Malta (Haridusinstituut), Belgia (EL projektide koordineerimiskeskus), Saksamaa (BBS Cuxhaven) ja Eesti (Harno).

Projekti rahastab Erasmus+

Vaata ülevaadet Tallinna Teeninduskooli esindajate õppereisist Saksamaale 2019. aasta märtsis.

Projekti üldeesmärk on parandada Moldovas kutsehariduse ja -koolituse süsteemi kvaliteeti ja tõhusust, kasutades twinning-põhimõtet. Twinning projektid koondavad Euroopa Liidu liikmesriikide ja abisaaja riikide avaliku sektori teadmisi, eesmärgiga saavutada vastastikuste tegevuste kaudu konkreetseid tulemusi.

Projekti eesmärgid on:

 1. kutsehariduse ja elukestva õppe kvaliteedi tagamise mehhanismide parandamine kõigil haridustasemetel;
 2. aidata kaasa kutsehariduse pakkujate ja erasektori vahelise koostöö suurendamisele.

Projekti tegevused: Twinning koosneb enamasti aruteludest, seminaridest, töökohapõhistest koolitustest ja konsultatsioonidest, toetamaks abisaajat tema arengus. Kõik projekti partnerid on kaasatud kõikidesse tegevustesse meeskonnana, et maksimeerida twinningu meetodi kasutamist.

Planeeritud tulemused:

1.1 Tõhustatakse hariduse ja teaduse kvaliteedi tagamise riikliku agentuuri (ANACEC) institutsionaalset ja tegevusvõimet ning personali pädevust;

1.2. rakendatakse edasi Moldova Vabariigi riiklikku kvalifikatsiooniraamistikku;

2.1. luuakse võimalused kutsehariduse pakkujate ja erasektori vaheliseks tõhusaks koostööks;

2.2. tippkeskuste kutsehariduse õpetajad saavad pedagoogilise koolituse kaudu omakorda koolitajateks.

Projekti partnerid:

 • Juhtpartner: Omnia (Soome)
 • Teised partnerid: Sihtasutus Harno (Eesti), MOSTA – uuringute ja kõrghariduse seire- ja analüüsikeskus (Leedu);
 • Soome koostööpartnerid: FINEEC – Soome hariduse hindamise nõukogu; Espoo linn

Abisaaja:​ Moldova Vabariigi haridus-, kultuuri- ja teadusministeerium

Projekti periood:​ 01.03.2019-31.05.2021

Rahastaja:​ Euroopa Komisjon

Vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni eetikajuhtimissüsteem kõrghariduses, teadusasutustes ning kõrgharidust ja teadust rahastavates organisatsioonides

Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni (RRI) heade tavade rakendamiseks eetika juhtimissüsteem kuues erinevas konsortsiumisse kuuluvas riigis (Hispaania, Norra, Eesti, Bulgaaria, Austria, Portugal) - 2 ülikooli, 2 rahastavat organisatsiooni ja 2 teadusorganisatsioon. Töös on neli vahendit: eetikakoodeks, eetikakomitee, eetiline vihjeliin ja aruandluses kasutatavad edusammude mõõdikud.
 

Projekti kestus: 01.01.2020 - 30.06.2023

Koordinaator: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON (ES) 

Põhipartnerid: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NO), FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA  (ES), ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION (AT), APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND (BG), FONDEN TEKNOLOGIRADET  (DK), EUREC OFFICE (DE ), BIOCOM  (DE), Harno (EE), UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO (PT)

Rahastaja: EK H2020 programm

Teaduse ja innovatsiooni tipptase Euroopas: võttes kasutusele Vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni kontseptsiooni kasutusele võtmine (NewHORRIZON) 

Projekti eesmärgiks on soodustada vastutustundliku teaduse (RRI) põhimõtete levitamist  Horisont 2020 perioodil ning ka peale selle perioodi lõppemist.Projektis töötatakse välja alus selleks, et integreerida RRI põhimõtteid Euroopa ja EL riikide teadus- ja innovatsiooni süsteemi.

Projekti kestus: 01.05.2017 - 30.09. 2021

Koordinaator: INSTITUT FUER HOEHERE STUDIEN (AT)  

Põhipartnerid: AARHUS UNIVERSITET (DK), Teknologian tutkimuskeskus (FI), OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (AT), FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V (DE), WAGENINGEN UNIVERSITY (NL),  FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES  (FR), FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION  (ES), UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM  (NL), GENOK - SENTER FOR BIOSIKKERHET  (NO), EUROSCIENCE ASSOCIATION  (FR), Harno (EE), Technologicka agentura Ceske republiky (CZ), ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION (AT), Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (DE), UNIVERSITEIT LEIDEN  (NL), MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (NL),  THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES U WI* (Jamaica), COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DELROSARIO CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO (Colombia)

Rahastaja: EK H2020 programm

Rahvusvahelised koostöövõrgustikud

CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) on Euroopa hariduse arendamise ja uurimise asutuste konsortsium, mis loodi 1990. aastal. Koostöövõrgustiku eesmärk on tihendada Euroopa haridussüsteemide vahelist koostööd ja teadmiste vahetamist. Alates 2019. aastast on Eesti CIDREE liige.

CIDREE missioon on:

 • Aidata kaasa liikmesorganisatsioonide töö kvaliteedile läbi koostöö ja kõrgetasemeliste teadmiste ning kogemuste vahendamise.
 • Kujundada CIDREEst mõjukas ja aktiivne võrgustik, mis toetab enda liikmete individuaalseid ja ühiseid huvisid.
 • Esindada liikmete huve teistes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning võrgustikes.

CIDREE liikmeteks on organisatsioonid, mis tegelevad oma riigis hariduse edendamisega. Enamik CIDREE liikmeid mängivad oma riigis võtmerolli riiklike õppekavade reformimisel ja arendamisel. Mõned neist arendavad ka riiklikke kvalifikatsiooni-, hindamis- ja/või eksamiprogramme. Teised liikmed jälgivad riiklikke hindamis- ja eksamiprotsesse. Peaaegu kõigi valitsusasutuste peamine ülesanne on anda ministeeriumidele poliitilisi nõuandeid, üldjuhul koos juhiste ja nõuannete pakkumisega poliitika rakendamiseks koolides. Paljudel liikmesorganisatsioonidel on võtmeroll õpetajakoolituse ja õpetajate täiendõppe alal. Mõned liikmed tegelevad peamiselt uuringutega, mõnikord koos õppekavade väljatöötamise ja ülevaatamisega.

CIDREE korraldab õppereise ja ekspertide kohtumisi vahetamaks teadmisi ja kogemusi, aga ka rahvusvahelisi koostööprojekte hariduse uurimise ja arendustöö alal. Projektide algatajaks on liikmesorganisatsioonid ise.

Iga-aastane CIDREE üldkogu (The Annual General Assembly) kinnitab strateegilise tegevusplaani ja vajadusel uued liikmed. Üldkogu valib ka juhatuse, määrab liikmemaksu ja teeb poliitilisi otsuseid. Juhatus esitab üldkogule arutamist ja kokkuleppeid vajavad teemad. Juhatuse rolliks on ka otsuste täideviimine ja CIDREE huvide eest seismine üldkogu kohtumiste vahelisel ajal. Kõik liikmesorganisatsioonid on kaasatud riiklike koordinaatorite kohtumistele (National Coordinators Meeting), kus määratakse ära konkreetsed koostöövajadused. Igat organisatsiooni esindab neil kohtumistel riiklik koordinaator.

Kõik liikmed peavad tasuma aastamaksu, mis katab koostööprojektide ja muude tegevuste rahastamise kulud.

Rohkem infot

UNESCO UNEVOC (International Centre for Technical and Vocational Education and Training) on rahvusvaheline kutsehariduse keskus, mille eesmärgiks on kutsehariduse edendamine. Keskus, mis asub Saksamaal, Bonnis, on loodud UNESCO peakonverentsi poolt 1999 aastal.

Keskus aitab ÜRO liikmesriikidel välja töötada kutsehariduse ning oskuste arendamise põhimõtted ja tavad, mis on vastavuses tööturu vajadustega, et saavutada:

 • Võimalused elukestvaks õppeks.
 • Võimalus kõigile juurdepääsuks kutseharidusele.
 • Tõhusad ja asjakohased kutsehariduse õppekavad.

UNEVOC on rahvusvahelise kutsehariduse võrgustiku looja ja eestvedaja. Läbi võrgustikutöö:

 • Jagatakse innovaatilisi praktikaid.
 • Arendatakse normdokumente ja standardeid.
 • Koondatakse ekspertarvamus.
 • Jagatakse teadmisi.
 • Tugevdatakse partnerlust erinevate riikide vahel.

Rohkem infot

Akadeemilise Koostöö Assotsiatsioon (The Academic Cooperation Association, ACA) on rahvusvaheline mõttekoda kõrghariduse rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Selle liikmed on riiklikul tasandil tegutsevad organisatsioonid, mis edendavad ja rahastavad kõrghariduse rahvusvahelistumist.

ACA-l on kahekordne missioon. Esiteks on see platvorm oma liikmetele vastastikuseks õppimiseks ja heade tavade vahetamiseks, ühisprojektide ja muude ühistegevuste jaoks ning liikmete huvide kaitsmiseks Euroopa institutsioonide ja riikide valitsuste ees.

Teiseks on see kõrghariduse rahvusvahelistumise ja innovatsiooni küsimustega tegelev mõttekoda. Selles ülesandes tegeleb ACA kõrghariduse rahvusvahelistumise uurimisega, koostades uuringuid ja hinnanguid. Samuti tegutseb assotsiatsioon avaliku sektori ja eraklientide konsultandina ning korraldab igal aastal päris palju rahvusvahelisi seminare ja konverentse.

ACA asutati 1993. aastal valitsusvälise organisatsioonina (AISBL / VZW) vastavalt Belgia seadustele. Praegune liikmeskond koosneb 15 liikmest Euroopas ja lisaks kolmest liikmest USAs, Ladina-Ameerikas ja Aasias.