Riiklikud rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

Igal kevadel korraldame riiklikke rahuloluküsitlusi, mille eesmärk on mitmekesistada õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate sihtrühmade heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks haridusasutuses.

Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse haridusasutustele (sh lasteaiad, üldhariduskoolid ning kutsehariduskoolid) ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esilekutsumine oleks vajalik.

Igale küsitluses osalenud õppeasutusele, kust osales vähemalt 5 vastajat ühest sihtrühmast, koostatakse asutusepõhine tagasiside. Hiljemalt õppeaasta lõpuks on igal koolil võimalik tagasisidekeskkonnas tutvuda enda kooli personaalse tagasisidega. Õppeasutus saab objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta ning kõrvutatakse kooli hinnanguid riigi keskmiste tulemustega.

Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Kõiki küsitluses osalenud haridusasutusi julgustatakse oma tagasisidet jagama.

Rahuloluküsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

Rahuloluküsitluste ajajoon

Rahuloluküsitlused alus-, üld- ja kutsehariduses

Lasteaedades viiakse rahuloluküsitlusi läbi iga kolme aasta tagant. Andmeid kogutakse lasteaia õpetajatelt (sh abiõpetajatelt ja õpetajate abidelt) ning lapsevanematelt.

2017. aastal toimus uute alushariduse rahuloluküsitluste valimipõhine katsetamine, 2018. aastal viidi läbi esmakordne kõikne andmekogumine.

2021. aasta alushariduse rahuloluküsitlused toimuvad alates 26. aprillist kuni 23. maini.

Osalema on oodatud kõik lasteaia õpetajad (sh abiõpetajad ja õpetajate abid) ja lastevanemad.

Viited

Üldhariduskoolide õpilaste seas viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt kogutakse andmeid üle kolme aasta. 

2020. aasta juulis edastati üldhariduskoolidele rahulolu- ja koolikeskkonna tulemused spetsiaalse veebipõhise tagasisidekeskkonna kaudu. Tagasisidekeskkond loodi selleks, et anda haridusasutustele tagasisidet iga-aastaste riiklike rahuloluküsitluste tulemuste kohta. Rakendusse on koondatud kõik rahuloluküsitluste tulemused alates 2017. aastast. Igal haridusasutusel on tulemuste vaatamiseks oma veebilink.

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 28 märtsini.

Osalema on oodatud üldhariduskoolide kõik sihtgrupid:

  • 4. klassi õpilased; 
  • 8. klassi õpilased;
  • 11. klassi õpilased;
  • täiskasvanute gümnaasiumite kõik õppijad;
  • 1.-12. klassi õpetajad;
  • 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.

Viited

Kutseõppeasutustes viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal. Õppijatelt kogutakse andmeid igal aastal, õpetajatelt üle kolme aasta.

2020. aastal jäid kutseõppijate rahuloluküsitlused ära seoses eriolukorrast tingitud distantsõppega.

2021. aasta kutsehariduse rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad alates 15. märtsist kuni 25. aprillini.

Osalema on oodatud kõik kutsehariduse kõikidel haridustasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppijad ja kõik õpetajad.

Viited

Seni on rahuloluküsitlusi alushariduses ja kutsehariduses vaid korra läbi viidud, seega ei ole veel saanud nende tulemuste põhjalt ajas muutuvaid trende jälgida. Üldhariduse osas on meil praeguseks andmeid kõige rohkem, mis võimaldab juba teatud muutujate arengut ajas jälgida.

Üldiselt on jäänud tulemused 2017-2020 aastate lõikes mõõdetud latentsete tunnuste puhul üldhariduse õpilaste seas sarnaseks. 4. klasside õpilaste seas on kooliga rahulolu ajas pigem veidi langenud. Sarnast pilti võib näha ka 8. klasside õpilaste hinnangutes. Samas 11. klasside õpilaste rahulolu kooliga on vahepeal langenud ja 2020.a veidi taas tõusma hakanud. Siinkohal ehk on huvitav märkida, et kuigi 4.klasside õpilaste seas on näha ajas rahulolu mõningast langust, on nende keskmine hinnang rahulolule siiski kõige kõrgem, võrreldes teiste vanuseklassidega.

Üldhariduse eri vanuseklasside hinnanguid kooliga rahulolule aastate lõikes näeb järgmiselt jooniselt.

Liikumisvõimalusi koolis on nii 4. kui ka 8. klasside õpilased võrreldes varasemaga 2020.a hinnanud kõrgemaks. 11. klasside puhul on liikumisvõimaluste hinnang jäänud sarnaseks varasemaga. Seotus klassikaaslastega on 4. ja 8. klasside lõikes aastatega mõnevõrra langenud, samas 11. klassil vahepeal langenud, ent viimase aastaga taas veidi tõusnud. Näha on seega kohati ka vanuselisi erinevusi, kuid üldiselt ollakse koolikogemusega keskmiselt pigem rahul.

Üldhariduse õpilaste 2020.a kõigile faktortunnustele antud keskmisi hinnanguid näeb järgmiselt jooniselt. Kuna kurnatus ja küünilisus on negatiivsed faktorid, on nende puhul parem tulemus madalam skoor.

Täiskasvanute gümnaasiumi õppurite seas on hinnangud kooliga rahulolule aastatel 2017-2020 jäänud sisuliselt samaks. Olulisematest muudatustest on märgata mõningast langust enesetõhususe hinnangutes ning ka autonoomia tunnetamises viimasel aastal. Üldiselt on aga õppurid kooliga pigem rahul ning hindavad oma kooli mainet kõrgelt.

Rahuloluküsitluste taustast

2014. aastal seadis Eesti haridusvaldkond endale "Elukestva õppe strateegias" sihiks, et erinevate osapoolte rahulolu elukestva õppimise toimimisega peab kasvama. Sellest sihist tulenevalt lisati õpilaste rahulolu 2015. aastast üldhariduskoolide tegevusnäitajate hulka ning alustati riiklike rahuloluküsitluste läbiviimisega.

  • 2015. aastal toimusidki esimesed rahuloluküsitlused, tagasisidet koguti üksnes üldhariduskoolide õpilastelt.
  • 2016. aasta lõpuks töötas Tartu Ülikool välja uue haridusega rahulolu hindamise kontseptsiooni ning sellel põhinevad rahuloluküsitlused kõikidele haridustasemetele alates alusharidusest kuni täiskasvanute täiendkoolitusteni. Tutvu kontseptsiooniga
  • 2017. aastal katsetati uusi küsitlusi valimipõhiselt. Lisaks üldharidusele hakati andmeid koguma alushariduses ja kutsehariduses, sihtrühmadena lisandusid õpetajad ja lapsevanemad ning rahulolu hindamine muudeti senisest oluliselt mitmekesisemaks.

Viimati uuendatud 07.05.2021