Nordplus Põhja- ja Baltimaade vaheline õpiränne

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplusil on viis allprogrammi:

 • Nordplus juunior toetab õpetajate ja õpilaste õpirännet, koolidevahelisi arendusprojekte ning uute võrgustike loomist või olemasolevate võrgustike vahelist koostööd.
 • Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel ning Põhjamaade keelte, kultuuride ja igapäevaelu tutvustamine.
 • Nordplus täiskasvanuhariduse programm toetab Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti, viia ellu häid uuenduslikke ideid ning arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna. Toetust saab taotleda õpirände- ja koostööprojektideks.
 • Nordplus kõrgharidusprogrammiga saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.
 • Nordplus horisontaalprogrammiga saab taotleda toetust eri valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustike jaoks. Programm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Lisainfo:

Regina Rähn
Noorteprogrammide keskuse koordinaator
Haridus-ja Noorteamet
+372 5073512
regina.rahn@harno.ee

Dokumendid ja viited

Juhendraamat
2021. aasta taotlusvooru kutse
Nordplus 2021 programme tutvustav ettekanne

Rohkem infot Nordplus programmi kohta leiad ametlikult kodulehelt

Nordplus programmi uudiseid jagame jooksvalt ka Erasmuse uudiskirjas

Allpogrammid

Programmiga saab taotleda toetust õpirände korraldamiseks, arendusprojektide läbiviimiseks ning uute võrgustike loomiseks või olemasolevate võrgustike koostöö laiendamiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd;
 • edendada hariduse kvaliteeti;
 • toetada haridusuuendust ja loovust;
 • toetada hea kogemuse levitamist;
 • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
 • edendada Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist;
 • toetada koostööd koolide ja tööelu vahel.

Sihtgrupp: õpilased, õpetajad ja muu pedagoogiline töötajaskond.

Osalevad: koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riiklikult tunnustatud spordi- ja muusikakoolid ning muud üldharidusmaastikul tegutsevad asutused ja organisatsioonid, viimased aga ainult partnerina.

Õpiränne saab toimuda vähemalt 2 osaleva riigi vahel ning selle liigid on:

 • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega taotluste ettevalmistamiseks, mille kestus on kuni 5 päeva koos reisiajaga ja toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele õppeasutusest (vastuvõtja kulusid ei kaeta);
 • õpilaste gruppide vahetus, mille kestus on 1-3 nädalat ja igast partnerkoolist võib osaleda kuni 30 õpilast, kusjuures vahetused võivad toimuda 1-3 aasta jooksul;
 • õpilaste individuaalne akadeemiline õpiränne, mille kestus on 1 nädal kuni aasta;
 • õpilaste õpiränne töökogemuste omandamiseks, mille kestus on 1 nädal kuni 1 aasta ning ränded peavad toimuva 1-3 aastase perioodi jooksul (taotluse esitab kool);
 • õpetajate vahetus/töövarjuks olemine/õppelähetused, kestusega 1 nädal kuni aasta.

Arendusprojektid: koostöö vähemalt 3 riigi kooli/asutuse vahel ühishuvi pakkuval teemal kestusega kuni 3 aastat, omafinantseeringuga 25%.

Võrgustikud: võrgustiku loomine, olemasoleva võrgustiku koostöö arendamine või võrgustiku  laiendamine vähemalt 3 riigi kooli/asutuse vahel kestusega kuni 3 aastat. Omafinantseering 25%.

Eelnevalt tuleb kindlasti läbi lugeda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamat.

Programmi raames toetatakse projekte ja võrgustike, kus osaleb vähemalt 3 riiki ning mis kestavad kuni 3 aastat. Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel.

Osalemisõigus on koolieelsetel lasteasutustel, koolidel, ülikoolidel, uuringute keskustel, keeltekoolidel ja muudel keelõppega tegelevatel organisatsioonidel, firmadel, kultuuriinstituutidel, jms.

Projektide/võrgustike näidistemaatika:

 • metoodikate ja õppematerjalide väljatöötamine;
 • põhjamaade keeltega seotud õppekava arendus;
 • teavitustöö laiemale elanikkonnale;
 • uuringud;
 • konverentside, seminaride, festivalide korraldamine.

Eelnevalt tuleb kindlasti läbi lugeda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamat.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas;
 • tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti;
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused ja isikud:

 • asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus), näiteks koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, kodanikeühendused, liidud, seltsid jms;
 • täiskasvanute koolitajad;
 • täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid);
 • täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Programmi raames saab taotleda toetust õpirände- ja koostööprojektideks.

 • Õpirändeprojektid ehk õppevisiidid ja – lähetused, kus osalevad vähemalt 2 erinevat asutust 2 erinevast riigist ning mis kestavad kuni 1 aasta. Õpirände liigid on:

1) ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega Nordplus Adult projektitaotluste ettevalmistamiseks; 

2) täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses;

3) õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika.

 • Koostööprojektid, kus osalevad vähemalt 3 erinevat asutust 3 erinevast riigist ning mille käigus tegeletakse mingi kindla kõikidele osapooltele huvi pakkuva teemaga täiskasvanuhariduses ja kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste planeerimiseks (projektid võivad kesta 1-3 aastat). Koostööprojektide liigid on:

1) temaatiline koostöövõrgustik ehk vähemalt 3 asutuse projekt eesmärgiga luua tööalaste sidemete tugevdamise ja ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemise hõlbustamiseks koostöövõrgustik;

2) arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;

3) uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid „teadmisi” täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

Programmi raames saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Nordplus kõrgharidusprogrammi eesmärgid on:

 • luua osalevate riikide kõrgkoolide vahelisi vahelisi võrgustikke kogemuste vahetamiseks, levitamiseks ja uuenduslike tulemuste saavutamiseks;
 • aidata kaasa kõrgkoolide ning teiste kõrgharidusega seotud asutuste  vahelisele koostööle;
 • edendada koostööd kõrgharidusasutuste ja tööturu vahel;
 • tagada nii üliõpilaste kui õppejõudude kõrge tasemega õpiränne  Nordplus programmi riikides.

Nordplus kõrgharidusprogramm toetab järgmisi tegevusi:

Õpirändeprojektid - mobility activities (minimaalselt 2 partnerit kahest NP riigist)

 • üliõpilaste mobiilsus (3-12 kuud)
 • üliõpilaste lühiajaline mobiilsus (1-2 kuud)
 • ekspress mobiilsus (alla 1 kuu)
 • õppejõudude mobiilsus

Koostööprojektid - project activities (minimaalselt 3 partnerit  kolmest NP riigist)

 • intensiivkursused
 • ühisõppekavad
 • kõrghariduse arendusprojektid

Võrgustikuprojektid - network activities (minimaalselt kolm partnerit kolmest riigist)

 • võrgustike loomine ja arendamine (administratiivsed kohtumised võrgustike loomiseks ja arendamiseks; kohtumised planeerimaks õpirännet, kursusi või uute partnerite kaasamist)

Taotlus võib olla esitatud kas taani, norra, rootsi või inglise keeles. Kõigilt osapooltelt kinnituskiri (Letter of Intent).

Lisainformatsiooni programmis osalemise ning reeglite kohta leiad Nordplus juhendraamatust. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2019. Taotlus tuleb esitada keskkonnas Espresso

Rohkem infot Nordplusi kohta on leitav NP ametlikul lehel

Programmiga saab taotleda toetust valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustikke jaoks.

Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada valdkondi läbivaid projekte ja võrgustikke;
 • toetada uuenduslikke projekte, mis ühendavad traditsioonilisi kategooriaid ja valdkondi ning mis tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega;
 • toetada projekte ja võrgustikke, mis edendavad osalevate riikide elukestvale õppele suunatud haridussüsteemide kvaliteeti ja uuenduslikkust.

Programm toetab valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustikke ning neisse peab olema kaasatud vähemalt kaks haridusvaldkonda. Tegevused võivad olla varasemate Nordplus programmi toetatud võrgustike või projektide edasiarendused või laiendused, mis katavad erinevaid valdkondi ning analüüsivad, võrdlevad, levitavad ja kasutavad laialdasemalt nende projektide ja võrgustike tulemusi.

Tegevuste sisuks võivad olla

 • töötoad;
 • seminarid kogemuste vahetamiseks;
 • konverentsid;
 • uuringud ja analüüsid;
 • statistikaprojektid;
 • projektid, mis kasutavad haridusuuringute tulemusi;
 • keeleõppe, õpetamise ja tõlkimise alasted uuenduslike materjalide või teiste valdkondade samalaadsete materjalide loomine;
 • uuenduslikel õpiplatvormidel põhinevate uute kursuste moodulite loomine;
 • tulemuste ja heade kogemuste avaldamine, levitamine ja vahetamine.

Viimati uuendatud 26.03.2021