Noore õpetlase stipendium

Noore õpetlase stipendium (NÕS) on Eesti ettevõtjate ning Haridus ja Teadusministeeriumi koostöös väljaantav stipendium. Stipendiumprogrammi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte bakalaureuse tasemel õpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides. Programmi eelarvesse annavad võrdse rahalise panuse ettevõtjad ja ministeerium.

Stipendium on ellu kutsutud, sest sageli jääb kümnetel andekatel Eesti noortel rahapuuduse tõttu maailma prestiižikamatesse ülikoolidesse minemata isegi siis, kui nad läbinud Oxbridge’i või Ive League’i ülikoolide sisseastumiskatsed ja on õppemaksust vabastatud. Noore õpetlase stipendiumi algatajad soovivad igal aastal välja valida paarkümmend stipendiaati. Lõplik stipendiumi saajate arv kujuneb vastavalt programmi eelarvele ning võib olla aastate lõikes erinev.

Stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast. Selle väljaandjad soovivad rõhutada piireületavat õppimiskultuuri, millel on läbi aegade olnud euroopalikus traditsioonis oluline koht.  Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks, vastupidisel juhul käsitletakse stipendiumit laenuna. Stipendiumile saab teha ka annetusi, selleks võtke palun ühendust programmi kontaktisikuga.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuli. Taotluse esitamise võimalus avaneb elektroonilises taotlussüsteemis üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.


taotlussüsteemi

Lisainfo

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi võivad taotleda isikud kes:

 • on vastu võetud tunnustatud kõrgkooli välisriigis;
 • asuvad taotlemise aasta sügisel välisriigi kõrgkoolis õppima rakenduskõrghariduse või bakalaureuse tasemel õppe esimese aasta üliõpilasena;
 • on omandanud keskhariduse viimase kolme aasta jooksul;
 • on saanud inglise keele riigieksamil B2 taseme või rahvusvahelise keeleeksami B2 taseme ning matemaatika riigieksamil vähemalt 85 punkti; IBDP (International Baccalaureate diploma programme) õppekavade puhul 85% maksimumtulemusest v.a kunsti õppesuuna taotlejad;
 • on õppemaksu olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
 • ei ole Eesti kõrgkoolis õppinud rohkem kui 18 kuud;
 • on Eesti kodanikud või omavad siin elamiseks alalist elamisluba. Stipendiumi võivad  taotleda ka välisriigis keskhariduse omandanud Eesti kodanikud. 

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Esitamise tähtaeg on 1. juuli kl 23:59.

Taotluste esitamise võimalus avaneb taotlussüsteemis kuu aega enne välja kuulutatud tähtaega (1. juunil). Vormikohane stipendiumitaotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt ameti taotlussüsteemis ja allkirjastada digitaalselt.

Lisadokumentidena on vaja esitada skaneeritud või digiallkirjastatud kujul:

 • kinnitus välisriigi kõrgkooli vastuvõtmise kohta (või kinnitus selle kohta, millal taotlejat vastuvõtmisest teavitatakse, tingimuslik pakkumine kõrgkoolilt vms);
 • kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta (sponsorleping, vanemate kinnituskiri vm);
 • riigieksamite tulemuste ametlik väljavõte (eesti.ee portaalist alla laaditud dokument või koopia riigieksami tunnistusest). IBDP õppekavadel esitatakse tähtajaks kooli tõend prognoositavate lõputulemustega (predicted grades) ja ametlikud tulemused nende laekumisel;
 • keeleeksami tunnistus.

Kõik dokumendid tuleb laadida taotlussüsteemi. Amet jätab endale õiguse kontrollida pärast tähtaega pisteliselt üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

Stipendiumi suurus on kuni 4000 eurot stipendiaadi kohta ja seda makstakse stardirahana õpingute alguses. Kõik samal aastal makstavad stipendiumid on ühesuurused. Stipendiumi võib kasutada ainult taotluses näidatud kõrgkoolis õppimiseks.

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele ühe maksena enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu sõlmimist. Stipendium on tulumaksuvaba.

Otsuse stipendiaatide valiku ja stipendiumi suuruse osas teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu.

Nõukogu hindab esitatud taotlusi kahes voorus:

 • esitatud dokumentide alusel valitakse välja taotlejad, kes pääsevad intervjuule;
 • intervjuude alusel koostatakse taotlejatest pingerida.

Dokumentide hindamisel arvestab nõukogu:

 • taotleja riigieksamite tulemusi;
 • välisriigi kõrgkooli akadeemilist taset ning valitud eriala olulisust Eestile;
 • taotleja motivatsiooni välismaal õppida ning õpitut hiljem Eestis rakendada.

Nõukogul on õigus kehtestada lisakriteeriume, et tagada stipendiaatide võrdsem esindatus:

 • piirkondade ja koolide lõikes (eesmärgiks on toetada stipendiaate erinevatest Eesti piirkondadest ja koolidest);
 • välisriigi kõrgkoolide ja erialade lõikes (eesmärgiks on mitmekesisus, erinevad riigid, ülikoolid ja erialad).

Stipendiumi määramise otsustab nõukogu lähtudes programmi eelarvest.  Hindamisprotseduur võtab aega üks kuu tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. 

Noore Õpetlase stipendiumi nõukogusse kuuluvad:

 • Janne Pukk – Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert;
 • Tõnu Pekk – Tuleva juhatuse liige, eraettevõtjate esindaja;
 • Eha Teder – Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuse juhataja;
 • Küllike Tohver – ekspert;
 • Kert Pütsepp – Noore Õpetlase stipendiumi stipendiaat, eratoetajate esindaja.

Stipendiumikomisjoni töökord ja kooseis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga (nr. 1.1-2/18/23 17.01.2018).

Amet sõlmib üldjuhul üks kuu enne välisõpingute algust stipendiaadiga lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ning kasutamise tingimused. Hiljemalt lepingu sõlmimise hetkeks tuleb stipendiaadil esitada lõplik vastuvõtmist kinnitav dokument (kui seda ei esitatud taotlemise ajal). Enne lepingu sõlmimist võib amet kontrollide skaneeritud kujul esitatud dokumentide originaale.

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.

Juhul kui stipendiaat ei saa stipendiumi määramise aastal õpinguid väliskõrgkoolis alustada, võib ta stipendiumit kasutada õpinguteks samal erialal ja ülikoolis järgmisel aastal. Sellisel juhul tuleb välisülikooli vastuvõtmist kinnitavad dokumendid esitada uuesti. 

Stipendiumi vastuvõtmisega kohustub stipendiaat pöörduma ühe aasta jooksul pärast õpingute lõpetamist tagasi Eestisse. Tähtaega on võimalik pikendada seoses õpingute jätkamisega välismaal.

Tagasitulemise kohustus loetakse täidetuks, kui stipendiaat peale kõrgkooli lõpetamist:

 • alustab õpinguid Eesti ülikoolis magistri- või doktoriõppe tasemel;
 • asub tööle Eesti ettevõttes, riigiasutuses või alustab siin ettevõtlusega;
 • panustab nõukoguga kooskõlastatult Eesti arengusse muul moel (näiteks osaledes Eesti organisatsioonide töös või nende heaks välismaal, läbides siin praktika jms).

Amet võib nõukogu otsusega stipendiumi täies ulatuses tagasi küsida, kui stipendiaat ei täida lepinguga võetud kohustusi. 

Esimese õppeaasta lõpul, kuid mitte hiljem kui stipendiumi maksmisele järgneva aasta 1. septembril tuleb esitada aruanne. Stipendiaadid, kes on stipendiumi saanud 2017. aastal või hiljem, esitavad aruande taotlussüsteemis elektrooniliselt. 

Esimese aasta aruanne on oma olemuselt kirjeldus läbitud õpingutest. Selles vastatakse küsimustele: kas aasta möödus ootuspäraselt, kuidas ollakse ülikooli tasemega rahul, kas valitud erialaga ollakse rahul, kuidas rahaliselt hakkama saadi, mis plaanid on üliõpilasel edaspidiseks jms.

3 kuu jooksul pärast välisriigi kõrgkooli lõpetamist esitab stipendiaat ametile koopia kõrgkooli lõpetamist kinnitavast dokumendist.

Tulemused

2020

 1. Maksim Vassim (Narva Keelelütseum) - King's College London (International Relations), Suurbritannia
 2. Hanna Eliis Talving (Mahindra United World College of India) - University of Nottingham (Veterinary Medicine and Veterinary Surgery), Suurbritannia
 3. Lauren Elisabeth Lind (Tallinna Prantsuse Lütseum) - Imperial College London (Biochemistry), Suurbritannia
 4. Markus Vaher (Tallinna Reaalkool) - Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) (Middle Eastern and Mediterranean research), Prantsusmaa
 5. Hanna-Riia Allas (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Cambridge (Natural Sciences), Suurbritannia
 6. Nikita Žoglo (Tallinna Õismäe Vene Lütseum) - University of Cambridge (Natural Sciences Physical), Suurbritannia
 7. Martin Karu (Jakob Westholmi Gümnaasium) - Guildhall School of Music & Drama - BMus (Hons) (Music - Classical CounterTenor), Suurbritannia
 8. Ines Sandra Junti (Royal Alexandra and Albert School) - University College London (Security and Crime Science), Suurbritannia
 9. Artur Avameri (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Cambridge (Mathematics), Suurbritannia
 10. Kadri Muuga (Tallinna Reaalkool) - University of Cambridge (Natural Sciences), Suurbritannia
 11. Carmen Kremm (Vanalinna Hariduskolleegium) - Institut Français de la Mode (Fashion Designer), Prantsusmaa
 12. Konstantin Dukatš (Narva Keeltelütseum) - University of Oxford (Physics), Suurbritannia
 13. Laima Šusta (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London (Biochemistry), Suurbritannia
 14. Mireena Mandel (Gustav Adolfi Gümnaasium) - Loughborough University (Psychology), Suurbritannia
 15. Aleks Tammiksaar (Tallinna Prantsuse Lütseum) - University of Southampton (Aeronautics and Astronautics), Suurbritannia
 16. Artjom Pugatšov (Tallinna Tõnismäe Reaalkool) - Technische Universiteit Delft (Computer Science and Engineering), Holland
 17. Rahel Kelus (Tallinna 21. Kool) - Universiteit Leiden (International Studies), Holland
 18. Kaarel Kivisalu (Tallinna Reaalkool) - University of Manchester (Mathematics and Physics), , Suurbritannia
 19. Margareth Olde (Tallinna Reaalkool) - Università degli studi di Padova (Psychology), Itaalia
 20. Jarl Patrick Paide (Tallinna Reaalkool) - The University of Manchester (Computer Science and Mathematics), Suurbritannia
 21. Kadi Kaldmäe (Hugo Treffneri Gümnaasium) - Conservatorium van Amsterdam (Jazz song), Holland
 22. Andreas Simson (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London (Chemistry with Medicinal Chemistry), Suurbritannia 
   

2019

 1. Angelika Anette Antsmäe (Gustav Adolfi Gümnaasium) - Harvard University (bioteadused), Ameerika Ühendriigid
 2. Richard Luhtaru (Hugo Treffneri Gümnaasium) - Massachusetts Institute of Technology  (füüsika & arvutiteadus), Ameerika Ühendriigid
 3. Carmen Koov (Tallinna Prantsuse Lütseum) - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  (kooridirigeerimine), Austria
 4. Andreas Must (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London (Chemical Engineering),  Suurbritannia
 5. Kirke Joamets (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Cambridge (Natural Sciences),  Suurbritannia
 6. Robin Haljak (Tallinna Reaalkool) - University of Cambridge (Natural Sciences Physical),  Suurbritannia
 7. Ljubov Kozlova  (Vanalinna Hariduskolleegium) - Plymouth College of Art (animatsioon), Suurbritannia
 8. Taaniel Palmiste (Hiiumaa Gümnaasium) - Manchester Metropolitan University (Creative Writing),  Suurbritannia
 9. Grete Kurik (Rocca al Mare Kool) - University of Surrey (Nutrition and Dietetics), Suurbritannia
 10. Mari Liis Keevallik (Keila Kool) - Arts University Bournemouth (Film Production), Suurbritannia
 11. Sarah Marta Veskimägi (Li Po Chun United World College) - Bates College (Biochemistry/ neuroscience), Ameerika Ühendriigid
 12. Elis Roost (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool) - Royal Northern College of Music (popmuusika - laulmine),  Suurbritannia
 13. Kristiin-Heleen Toovis (Tallinna 21. Kool) - University of Westminster-Music (Production, Performance and Enterprise),  Suurbritannia
 14. James Paul Arney (Miina Härma Gümnaasium) - The University of Oxford- Law (Jurisprudence),  Suurbritannia
 15. Karl Männik (Tallinna 21. Kool) - Coventry University (Aerospace Systems Engineering),  Suurbritannia
 16. Katarina-Emilia Kõiv (Tallinna Inglise Kolledž) - King's College London (History and International Relations),  Suurbritannia
 17. Daniel Koch (Tallinna 21. Kool) - King's College London (Computer Science with Intelligent Systems),  Suurbritannia
 18. Markus Meresma (Tallinna 21. Kool) - Edinburgh Napier University (Business Information Technology),  Suurbritannia
 19. Rainer Kravets (Tallinna Reaalkool) - Aalto Yliopisto (International Business), Soome
 20. Dora Grents (Vanalinna Hariduskolleegium) - The Animation Workshop,  Taani
   

2018

 1. Joonas Jürgen Kisel (Vanalinna Hariduskolleegium) - University of Cambridge- Matemaatika ja statistika
 2. Eliise Tani (H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool) - Taideyliopiston Sibelius-Akatemia- Metsasarv
 3. Karina Põdra (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium) - Technische Universität München- Arhitektuur
 4. Siim Kaukver (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London- MSci Chemistry with Medicinal Chemistry
 5. Jörg Miikael Tiit (Tallinna Prantsuse Lütseum) - King's College London- Füüsika koos astrofüüsika ja kosmoloogiaga
 6. Karl Richard Herem (Saue Gümnaasium) - University of Surrey- Lennundusinsener
 7. Erik Markus Kannike (Tallinna Inglise Kolledž) - King's College London- War Studies
 8. Kevin Reisenbuk (Hugo Treffneri Gümnaasium) - King's College London- Arvutiteadused koos ärindusega
 9. Krister Kasemaa (Miina Härma Gümnaasium) - The University of Manchester- Aerospace Engineering with Management
 10. Birgitta Listra (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool) - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien- Klassikaline laul
 11. Johanna Kristiina Jaansoo (Hugo Treffneri Gümnaasium) - King's College London- Neuroscience
 12. Nikita Poljakov (Tallinna Reaalkool) - University of Bristol- Füüsika
 13. Johannes Vallikivi (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Edinburgh- Tehisintellekt
 14. Maria Keridon (Tallinna Reaalkool) - The University of Edinburgh-  Biological Sciences (Biochemistry)
 15. Marie Olli (Hugo Treffneri Gümnaasium) - Universität Leipzig- Füüsika
 16. Meril Mirjam Oras (Miina Härma Gümnaasium) - King's College London- Biomedical Science
 17. Karl Hendrik Nurmeots (Tallinna Reaalkool) - University of Toronto Mississauga- Matemaatika ja statistika
 18. Gundra Raissar (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Bristol- Cellular and Molecular Medicine
 19. Kärttu Kivinukk (Gustav Adolfi Gümnaasium) - University of Bristol- Zooloogia
 20. Maarja-Liisa Mark (Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) - Arts University Bournemouth- Animation Production
   

2017

 1. Karmen  Markov (Tallinna Reaalkool) - King's College London (bioteadused), London, Suurbritannia
 2. Eva-Maria  Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Cambridge (füüsikalised loodusteadused), Cambridge, Suurbritannia
 3. Taavet  Kalda (Tallinna Reaalkool) - University of Oxford (füüsikalised loodusteadused), Oxford, Suurbritannia
 4. Hälis  Rünk (Rakvere Gümnaasium) - The Royal Conservatoire of Scotland (klassikaline laul, kunstid), Glasgow, Šotimaa
 5. Paul  Kerner (Tallinna Tõnismäe Reaalkool) - Durham University (füüsikalised loodusteadused), Durham, Suurbritannia
 6. Beatrice Marlene Metsaorg (Tallinna Prantsuse Lütseum) - University of Edinburgh (bioteadused), Edinburgh, Suurbritannia
 7. Karl-Ander Kasuk (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London (füüsikalised loodusteadused), London, Suurbritannia
 8. Hanna Maria  Saik (Tallinna Reaalkool) - Univesity of Cambridge (füüsikalised loodusteadused), Cambridge, Suurbritannia
 9. Eliise  Priiman (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) - University of Essex (humanitaaria), Colchester, Suurbritannia
 10. Aleksandra Isabel  Pillmann (Hugo Treffneri Gümnaasium) - King's College London (arvutiteadused), London, Suurbritannia
 11. Henri  Kopra (Tallinna Reaalkool) - University of Nottingham (arhitektuur ja ehitus), Nottingham, Suurbritannia
 12. Mariann  Jüriorg (Rocca al Mare Kool) - University of Surrey (kunstid), Guildford, Suurbritannia
 13. Hana  Nisametdinova (Tallinna Tõnismäe Reaalkool) - Durham University (matemaatika ja majandus), Coventry, Suurbritannia
 14. Tobias  Tammearu (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool) - Conservatorium van Amsterdam (kunstid), Amsterdam, Holland
 15. Mari  Ronimois (Tartu Kivilinna Gümnaasium) - San Francisco Conservatory of Music (kunstid) San Francisco, Ameerika Ühendriigid
 16. Taavi  Tuulik (Miina Härma gümnaasium) - University College London / Università Ca' Foscari Venezia (humanitaaria), London / Veneetsia, Suubritannia / Itaalia
 17. Hendriico  Merila (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) - University of Southampton (matemaatika ja statistika), Southampton, Suurbritannia
 18. Anastasija  Moskalets (Pärnu Koidula Gümnaasium) - The University of Essex (humanitaaria), Colchester, Suurbritannia
 19. Silver  Suurorg (Tallinna Reaalkool) - Universiteit Twente (arhitektuur ja ehitus), Enschede, Holland
 20. Mark Joel Tamm (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Aberdeen (bioteadused), Aberdeen, Šotimaa
   

2016

 1. Andreas Palm (Gustav Adolfi Gümnaasium) - Sciences Po  (Sotsiaal- ja käitumisteadused) Prantsusmaa
 2. Annaliina Sofia Aavik (Rocca al Mare Kool) - The University of Edinburgh (Füüsikalised loodusteadused), Suurbritannia
 3. Edward Erelt (Tallinna Reaalkool) - University of Cambridge (Füüsikalised loodusteadused), Suurbritannia
 4. Georg-Henri Kaup (Tallinna Inglise Kolledž) - University of York (Humanitaaria), Suurbritannia
 5. Hiie Marie Uibo (Tallinna Inglise Kolledž) - King's College London (Humanitaaria), Suurbritannia
 6. Iris Vilu (Tallinna Prantsuse Lütseum) - University of the Arts (Kunstid), Suurbritannia
 7. Helen Reimand (Miina Härma Gümnaasium) - King's College London (Bioteadused), Suurbritannia
 8. Killu Asu (Tallinna Reaalkool) - Imperial College London (Bioteadused), Suurbritannia
 9. Konstantin Široki (Tallinna Õismäe Vene Lütseum) - The University of Manchester (Matemaatika ja statistika), Suurbritannia
 10. Kristiina Joon (Tallinna Reaalkool) - University of Oxford (Füüsikalised loodusteadused), Suurbritannia
 11. Lada Krutik (Sakala Eragümnaasium) - University of York (Matemaatika ja statistika), Suurbritannia
 12. Marcus Kiisa (Gustav Adolfi Gümnaasium) - University of California (Arvutiteadused), Ameerika Ühendriigid
 13. Maris Sala (Hugo Treffneri Gümnaasium) - Aarhus Universitet (Sotsiaal- ja käitumisteadused), Taani
 14. Silver Käsper (Pärnu Koidula Gümnaasium) - Yale University (Tehnikaalad), Ameerika Ühendriigid
 15. Tambet Kikas (Kärdla Ühisgümnaasium) - Royal Conservatoire of Scotland (Kunstid), Suurbritannia
 16. Tiina Tubli (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University College of Northern Denmark (Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus), Taani
 17. Timur Valitov (Narva Keeltelütseum) - University of the Arts London (Humanitaaria), Suurbritannia
 18. Vassili Tunjov  (Narva Kreenholmi Gümnaasium) - Delft University of Technology (Tehnikaalad), Holland
 19. Vikki Perijainen (Tallinna Inglise Kolledž) - University of Oxford (Humanitaaria), Suurbritannia
   

2015

 1. Martin Kaio (Nõo Reaalgümnaasium) - University of Bristol, Suurbritannia (füüsika);
 2. Joonas Kalda (Tallinna Reaalkool) - University of Cambridge, Suurbritannia (Mathematics with Physics);
 3. Aksel Johannes Part (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Manchester, Suurbritannia (Politics, Philosophy and Economics);
 4. Alina Kurjan (Tallinna Humanitaargümnaasium) - University of Glasgow, Suurbritannia (psühholoogia ja neuroteadus);
 5. Heldur Harry Põlda (Tallinna Muusikakeskkool) - Guildhall School of Music and Drama, Suurbritannia (laulmine);
 6. Joanna Jürimäe (Kärdla Ühisgümnaasium) - University of South Wales, Suurbritannia (Theatre & Drama);
 7. Mikk Laanes (Tallinna Reaalkool) - University of Manchester, Suurbritannia (Civil Engineering);
 8. Raul Rinken (Hugo Treffneri Gümnaasium) - Imperial College London, Suurbritannia (Chemical Engineering);
 9. Uku-Kaspar Uustalu (Tallinna Reaalkool) - Tufts University, Ameerika Ühendriigid (Architectural, Environmental and Urban Studies);
 10. Rasmus Kisel (Gustav Adolfi Gümnaasium) - University of Cambridge, Suurbritannia (füüsikalised loodusteadused);
 11. Raul Richard Stein (Loo Keskkool) - University of York, Suurbritannia (füüsika);
 12. Ulla Meeri Liivamägi (Hugo Treffneri Gümnaasium) - King’s College London, Suurbritannia (English Language and Linguistics);
 13. Eleriin Müüripeal (Tallinna Prantsuse Lütseum) - Sibelius Academy, Soome (kooridirigeerimine);
 14. Gerda Raissar (Tartu Miina Härma Gümnaasium) - University of Manchester, Suurbritannia (Politics and International Relations);
 15. Hanna Tuus (Saaremaa Ühisgümnaasium) - University of Nottingham, Suurbritannia (Mathematics and Management);
 16. Heli Parašin (Gustav Adolfi Gümnaasium) - Sciences Po, Prantsusmaa (Ida- ja Kesk-Euroopa suhted);
 17. Iris Roost (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool) - Sibelius Academy, Soome (kirikumuusika);
 18. Minna Ots (Hugo Treffneri Gümnaasium) - University of Southampton, Suurbritannia (Zoology);
 19. Mai-Britt Tomson (Eesti Rahvusvaheline Kool) - Oxford University, Suurbritannia (Classical Archaeology and Ancient History);
 20. Tatjana Ljubimtseva (Narva Keeltelütseum) - University of Bolton, Suurbritannia (Visual Effects for Film & Television).
   

2014

 1. Daniil Demišin - University of Oxford, Suurbritannia (matemaatika);
 2. Eleanor Ender - The University of Aberdeen, Suurbritannia (keemia);
 3. Erle Kont - Sibelius Academy, Soome (klarnet – klassikalise muusika interpretatsioon);
 4. Hanna Kamille Kiviloo - Emily Carr University of Art + Design, Kanada (3D animatsioon);
 5. Heiki Riisikamp - Imperial College London, Suurbritannia (arvutiteadus);
 6. Kadi Vaher - University of Glasgow, Suurbritannia (psühholoogia ja neuroteadused););
 7. Mari Liis Pedak - The University of Edinburgh, Suurbritannia (matemaatiline füüsika);
 8. Marina Rõbalova - VIA University College, Taani (Value Chain Management);
 9. Martti Rell - University of Manchester, Suurbritannia (finantsjuhtimine);
 10. Mikk Langeproon - Sibelius Academy, Soome (klassikalise akordioni interpretatsioon);
 11. Nadežda Avanessova - The University of Edinburgh, Suurbritannia (inseneriteadus);
 12. Stella Veski - Imperial College London, Suurbritannia (tuumafüüsika).
 13. Timothy Henry Charles Tamm – Harvard University, Ameerika Ühendriigid (eriala valik hiljem).
   

2013

 1. Aleksandra Jartseva – The University of Edinburgh, Suurbritannia (Biochemistry);
 2. Andres Erbsen – Massachusetts Institute of Technology, Ameerika Ühendriigid (Electrical Engineering and Computer Science);
 3. Hanna-Stina Sonts – University of Bath, Suurbritannia (Civil engineering);
 4. Jüri-Mikk Udam – Harvard University, Ameerika Ühendriigid (Chemical Engineering Physics and Chemistry);
 5. Kristo Ment – Yale University, Ameerika Ühendriigid (Physics and Astronomy);
 6. Ksenia Popova – Birmingham City University, Suurbritannia (Fashion Design with Design for Performance);
 7. Mihkel Hiob – University of Exeter, Suurbritannia (Mathematics with Finance);
 8. Monika Härma - Sciences Po, Prantsusmaa (Social Sciences);
 9. Pauline Marie Korp – Arts University Bournemouth, Suurbritannia (Visual Communication);
 10. Sandra Schumann – Harvard University, Ameerika Ühendriigid (Informatics and Mathematics);
 11. Roberth Kulbin – The University of Edinburgh, Suurbritannia (Computational Physics);
 12. Katriin Bachmann – Durham University, Suurbritannia (Criminology).
   

2012

 1. Anni Müüripeal - The University of Edinburgh, Suurbritannia (tsiviilehitus);
 2. Anton Puzõrjov - The University of Edinburgh, Suurbritannia (immunoloogia);
 3. Erik Tamre - Harvard University, USA (bioteadused);
 4. Eva-Lotta Käsper - Massachusetts Institute of Technology, USA (aju-uuringud);
 5. Heiki Ojasild - University of Glasgow, Suurbritannia (lennunuds- ja aeronautikaseadmete ehitus);
 6. Kaarin Lehemets - Royal College of Music, Suurbritannia (viiul);
 7. Martin Jeret - The University of Edinburgh, Suurbritannia (meditsiiniline ja bioloogiline keemia);
 8. Michael Florea - Imperial College London, Suurbritannia (bioloogia);
 9. Mirjam Mesak - Guildhall School of Music and Drama, Suurbritannia (sopran);
 10. Olivia Luige - The University of Edinburgh, Suurbritannia (keemia);
 11. Ralf Ahi – The University of Edinburgh (Rakenduskeemia koos ärijuhtimisega)
   

2011

 1. Andre Tamm – The University of Edinburgh, Suurbritannia (arvutiteadus);
 2. Janno Jõulu – The Arts University College at Bournemouth, Suurbritannia (arhitektuur);
 3. Johanna Salu – University of Oxford, Suurbritannia (eksperimentaalpsühholoogia);
 4. Julia Tšeglakova – Technische Universität München, Saksamaa (keemia);
 5. Karl Pops – Cornell University, Ameerika Ühendriigid (arhitektuur);
 6. Kert Pütsepp – University of Cambridge, Suurbritannia (keemia);
 7. Ksenia Grozdova – University of Manchester, Suurbritannia (füüsika);
 8. Laura Valli – University of Cambridge, Suurbritannia (arheoloogia ja antropoloogia);
 9. Silver Taza – The University of Edinburgh, Suurbritannia (informaatika);
 10. Vladislav Lušin – The University of York, Suurbritannia (lingvistika).

2010

 1. Kristiina Rokaševitš – Guildhall School of Music and Drama, Suurbritannia (kunstid);
 2. Kristjan Eerik Kaseniit – Massachusetts Institute of Technology, USA (füüsikalised loodusteadused);
 3. Kristiina Aare – The University of York, Suurbritannia (bioteadused);
 4. Erik Müürsepp – University of Bristol, Suurbritannia (bioteadused);
 5. Rauno Siinmaa – University of Cambridge, Suurbritannia (matemaatika ja statistika);
 6. Gerli Kundla – Sciences Po, Prantsusmaa (sotsiaal- ja käitumisteadused);
 7. Margus Potisepp – University of Edinburgh, Suurbritannia (tehnikaalad);
 8. Maria Toomik – University of St Andrews, Suurbritannia (matemaatika ja statistika);
 9. Dan Glošin – King’s College London, Suurbritannia (füüsikalised loodusteadused);
 10. Gleb Široki – University of Cambridge, Suurbritannia (füüsikalised loodusteadused).
   

2009

 1. Taavi Pungas – University of Cambridge, Suurbritannia (loodusteadused);
 2. Stanislav Zavjalov – University of Oxford, Suurbritannia (füüsika);
 3. Siret Lust – Guildhall School of Music and Drama, Suurbritannia (muusika);
 4. Arseni Timofejev – The Glasgow School of Art, Suurbritannia (arhitektuur);
 5. Ain Andreas Neuhaus – University of Oxford, Suurbritannia (arstiõpe);
 6. Merilin Piipuu – University of Essex, Suurbritannia (politoloogia ja sotsioloogia);
 7. Sandra Sillamaa – Royal College of Music in Stockholm, Rootsi (muusika);
 8. Joonas Taras – Sciences Po Paris, Prantsusmaa (rahvusvahelised suhted).


2008

 1. Marek Sirendi – University of Edinburgh, Suurbritannia (füüsika);
 2. Kristjan Põder – University of Bristol, Suurbritannia (füüsika);
 3. Ave Lauren – University of Cambridge, Suurbritannia (geograafia);
 4. Juhan Matthias Kahk – University of Oxford, Suurbritannia (keemia);
 5. Martin Kruusimägi – University of Leeds, Suurbritannia (tootedisain).


2007

 1. Mihkel Aamer – University of Bristol, Suurbritannia (inseneriteadus);
 2. Mariliis Voitk – University of Essex, Suurbritannia (psühholoogia ja kognitiivsed teadused);
 3. Mats Kuuskemaa – University of Bath, Suurbritannia (politoloogia ja majandus);
 4. Ellen Murula – University of Glasgow, Suurbritannia (ajalugu koos kultuuriantropoloogia ja sotsiaalteadustega)
 5. Kaarel Nummert – University of Cambridge, Suurbritannia (matemaatika).


2006

 1. Toomas Laarits – Harvard University, USA (loodusteadused);
 2. Holger Haas – University of Bristol, Suurbritannia (füüsika);
 3. Jaanika Kronberg – University of Birmingham, Suurbritannia (bioinformaatika);
 4. Meelis Lootus – University of Bristol, Suurbritannia (füüsika).


2005

 1. Juhan Aru – Humboldt-Universität zu Berlin, Saksamaa (biofüüsika);
 2. Ket Kalda – Unviersity of Warwick, Suurbritannia (matemaatika);
 3. Mattias Linnap – University of Cambridge, Suurbritannia (informaatika).


2004

 1. Jasper Adamson – University of Cambridge, Suurbritannia (loodusteadused);
 2. Kaur Adamson – University of Cambridge, Suurbritannia (loodusteadused);
 3. Jekaterina Jeromenok – Heinrich-Heine-Universität, Saksamaa (majanduskeemia);
 4. Kaidi Kuusk – University of Lancaster, Suurbritannia (juhtimine);
 5. Margus Maantoa – Uppsala universitet, Rootsi (tehniline füüsika);
 6. Siim Trumm – University of Nottingham, Suurbritannia (poliitikateadused).

Viimati uuendatud 26.03.2021