Kodakondsuseksamid

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ehk lühidalt kodakondsuseksam on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest.

Kodakondsuseksam toimub eksamipunktides, kus eksamitöö täidetakse elektrooniliselt ehk arvutil. Eksam kestab 45 minutit. Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust neljast valdkonnast:

 • Eesti riigikorra põhialused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis.
 • Igaühe põhiõigused, vabadused ja kohustused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis.
 • Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele.
 • Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimused ning kord vastavalt kodakondsuse seadusele.

Eksami ajal tohib kasutada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut, mis on eksamiruumis olemas.

Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 18 küsimusele.

Enne eksamit saab ka ilma eksamiavaldust esitamata osaleda tasuta konsultatsioonis, kus tutvustatakse eksamikorda, jagatakse nõuandeid eksamitöö täitmiseks, tutvustatakse eksamivaldkondi ja -ülesandeid, lahendatakse läbi näidistest ja vastatakse eksaminandide täiendavatele küsimustele.

Toimumisajad 2021. aastal

NB! Nõuded COVID19 perioodil konsultatsioonil ja eksamil osalejale alates 01.11.21

Tallinnas Jõhvis, Narvas
ja Tartus


11. detsember

11. detsember


 

 Toimumisajad 2022. aastal

NB! Nõuded COVID19 perioodil konsultatsioonil ja eksamil osalejale alates 01.11.21 

Tallinnas, Jõhvis, Narvas ja Tartus Valgas, Pärnus ja Rakveres (toimub juhul, kui on vähemalt 5 registreerunut)

22. jaanuar 
19. veebruar
19. märts
23. aprill
28. mai
18. juuni
27. august
17. september
22. oktoober
26. november
17. detsember

19. märts
26. november

Toimumiskohad

Eksamipunkti aadressi koos infoga eksamieelse konsultatsiooni kohta saadame eksamikutsega.

 • Tallinnas: konsultatsioon aadressil Lõõtsa 4 (Harno kontor), eksam aadressil Pae 5 (Pae Gümnaasium)
 • Tartus: Jakobi 2
 • Jõhvis: Jaama 10
 • Narvas: Narva eksamipunkt, Kalda 9
 • Pärnus:  A.H. Tammsaare pst 30 (Tammsaare Kool)

Infopunktid

Piirkondlikes infopunktides on saadaval kodakondsuseksamite lisainfo ja registreerimiseks vajaliku taotluse blanketid.

 • Tallinnas: Harno peakontor, Lõõtsa 4. E-R 9–17
 • Narvas: Rajaleidja keskus, Kerese 3 (Kerese keskus, II korrus). E–N 9–17
 • Jõhvis: Rajaleidja keskus, Keskväljak 4 (kaubanduskeskus Tsentraal, IV korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Tartus: Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Pärnus: Rajaleidja keskus, Metsa 1 (II korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Helsingis: Tuglase Selts/Eesti Maja, Sörnäisten rantatie 22. E-R 10–17, telefon: +358 9 681 1430

Infomaterjalid:

Näidised:

 • Elektroonilise eksami näidisvideo
 • Elektroonilise eksami näidisküsimused
  Küsimusele vastamiseks vali õige vastusevariant ning vajutage nupule „Kinnitan vastuse“. Seejärel kuvatakse tulemus – õige vastuse korral 1 punkt, vale vastuse korral 0 punkti.  Õige vastuse nägemiseks vajuta nupule „Näita õiget vastust“. Järgmisele ülesandele liikumiseks vajuta nupule „Järgmine“. Ülesannete loetellu tagasi pöördumiseks kasuta nuppu „Tagasi“.

Kasulikud viited:

Eksamitele saab registreeruda aastaringselt. Kodakondsuseksamile registreerumine lõpeb 15 päeva enne eksami toimumise kuupäeva. Registreeruda saab:

 1. Riigiportaalis www.eesti.ee
 2. Eksamite infosüsteemis (EIS-is).
 3. Esitades Harnole täidetud avaldus koos koopiaga passist või ID-kaardist. Avalduse võib saata posti teel Haridus- ja Noorteameti aadressile Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või tuua ise ära meie infolauda samal aadressil. 
 4. Saata digiallkirjastatud avaldus koos dokumendi koopiaga aadressile info@harno.ee.

Eksamile registreerimise avaldus
Juhend EIS-is registreerumiseks

Lisainfot, paberkandjal avalduse vormi, abi avalduse täitmisel jms saab ka kodakondsuseksami piirkondlikest infopunktidest.

Kui terviseseisundi tõttu pole võimalik sooritada kodakondsuseksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist või eksamist vabastamist.

Kodakondsuse taotleja eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi või eksamitest vabastamise üle otsustab ekspertkomisjon. Selle liikmed määrab haridus- ja teadusminister. Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eritingimuste või vabastuse taotlemiseks tuleb esitada meile:

 • Täidetud avaldus
 • Raviarsti või vastava eriarsti tõend.
 • Olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta.
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist.
 • Esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab notariaalselt volitatud esindaja.
 • Võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga. 

Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada ühel viisil järgmistest:

 • Originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit.
 • Notariaalselt kinnitatud koopiana.
 • Originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana.
 • Harno poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha sihtasutuse infosaalis.

Dokumendid tuleb edastada meile kas allkirjastatuna Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa 4, Tallinn 11415 või digiallkirjastatult e-posti aadressile harno@harno.ee.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  •    raske vaegnägevus OD-OS 0,12 – 0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
  •    pimesus OD-OS 0,05-0.
 • Liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  •    kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus; k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  •    kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.

E-tunnistus

Kodakondsuseksami tunnistus väljastatakse elektroonilistena. Paberkandjal tunnistusi ei väljastata. Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. Dokumendi autentsuse tagab digitempel.

Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee

Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate, kus on kirjas eksamitulemus ja temale väljastatud tunnistuse unikaalne number. Tunnistuse numbri ja isikukoodi põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust. Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrollimiseks.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida, kuid see ei ole kohustuslik.

Soovi korral saab tunnistuse riigiportaalist alla laadida, kuid see ei ole eesti keele tasemeeksami ega ka kodakondsuseksami sooritaja jaoks kohustuslik.

Vajadusel on siiski võimalik saada Harno klienditeenindusest (Lõõtsa 4, Tallinn) e-tunnistuste kinnitatud väljatrükk

Täpne info e-tunnistuse kasutamise kohta on olemas ka riigiportaalis www.eesti.ee vastava teenuse juures. Kõik vajalikud juhendid ja selgitused lisatakse ka igale eksamiteatele ja sooritusteatele.

Kõik varasematel aegadel paberil välja antud tunnistused kehtivad jätkuvalt.

Duplikaat

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaat väljastatakse e-tunnistusena.

Duplikaati saab taotleda, kui:

 • Algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks.
 • Tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus.
 • Algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.

Duplikaadi taotleja esitab Haridus- ja Noorteametile taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

 • Taotleja ees- ning perekonnanimi.
 • Isikukood.
 • Aadress, kontakttelefon.
 • Mis eksami duplikaati taotletakse (Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam).
 • Avalduse esitamise kuupäev ning allkiri.
 • Kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, algdokumendil tuvastatakse vormistamise ebatäpsused või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Duplikaadi või arhiiviteatise väljastamise avaldus tuleb saata Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või digiallkirjastatuna e-posti aadressile harno@harno.ee.

Duplikaat valmib hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui see on valmis, võtame taotlejaga ühendust ja väljastame duplikaadi e-tunnistusena. Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga saavad tutvuda selle teinud eksaminand ja teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist. 

Eksamitööga saab tutvuda ainult meie kontoris kohapeal. Tööga tutvumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus meie infolauda (avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00), saata Haridus- ja Noorteameti postiaadressile (Lõõtsa 4, 11415 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile harno@harno.ee. Avalduse plangid:

Vaatame laekunud avaldused läbi ja teavitame avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel (kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul) sellest, millal võib tulla eksamitööga tutvuma. Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvumiseks, teavitame sellest.

Tööga tutvuma tulles tuleb kaasa võtta:

 • Töö kirjutanud eksaminandil tuleb esitada isikut tõendav dokument.
 • Töö kirjutanud eksaminandi poolt volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri, oma isikut tõendav dokument ja koopia volitanud isiku isikut tõendavast dokumendist.
 • Kolmandal isikul tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Eksamitööga tutvumise kord:

 • Korraga võib eesti keele tasemeeksami tööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
 • Eksamitööga saab tutvuda Haridus- ja Noorteametis eraldi ruumis meie töötaja juuresolekul.
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.

Harnos eksamitööga tutvumise kord

Õigusaktid

Viimati uuendatud 26.11.2021