Noorteinfo

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust vajalikku teavet, toetades nende iseseisvust ning suurendades mõtestatud osalust ühiskonnas.

Haridus- ja Noorteamet on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis. Arendustegevuste hulka kuulub riikliku noorteinfo arendusgrupi tegevuse koordineerimine, koostöö noorteinfo koolitajate ja arendajatega ning temaatiliste materjalide loomine ja levitamine valdkonna spetsialistide seas. 

 • Noorteinfo teenus on noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja kättesaadavaks tegemine. 
 • Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele. 
 • Noorteinfoteenust pakuvad noorsootöö asutused ja noortevaldkonna töötajad. 

Haridus- ja Noorteamet on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo teemat üleriigiliselt ja toetada noorteinfo kättesaadavust noorteinfoportaalis Teeviit. Kuulume ka Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet õppimise; töö ja karjääri; füüsilise ja vaimse tervise; iseseisva elu; keskkonna ja tarbimise; noorsootöö võimaluste, ohutuse ja turvalisuse teemadel. Teemade kajastamisel tehakse koostööd  erinevate organisatsioonide ja asutuste ning noortega. Teeviit sotsiaal- ja meediakanaliteks on veebilehtFacebookInstagramYoutubeV-KontakteSoundCloud ja Spotify.

Portaali põhitegevused on:

 • temaatiliste artiklite loomine ja avaldamine veebis;
 • digitaalse noorteinfo sarja “Teeviit Tulevikku”  korraldamine ning veebinaride, taskuhäälingute ja lühivideote avaldamine;
 • vabatahtliku tegevuse koordineerimine ja koostöö noortetiimide juhtidega;
 • noorte informeeritust toetavate sündmuste planeerimine ja elluviimine ja/või nende korraldusele kaasa aitamine (Euroopa noorteinfo päev, meediapädevuse nädal, noortepäev, noorsootöö nädal).

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostöös Haridus- ja Noorteametiga on välja töötanud 15 erineva temaatikaga juhendmaterjali, et toetada noortega keerulistel teemadel arutlemist.

Materjalide toel saab läbi viia töötube erinevate avatud noortekeskuste tegevuste, huvitegevuse- ja hariduse, malevate, laagrite, infopäevade, koolituste, aruteluõhtute jms raames ning kasutada igapäevase tööriistana vastavalt noorte huvidele ja vajadustele. Juhendmaterjalide aitavad parandada noorte informeeritust näiteks vaimse tervise, tõhusa õppimise või karjääriteadlikkuse teemadel.

Juhendmaterjalide teemadeks andsid sisendi noored ise ning noortega töötavad spetsialistid. Materjalidega saab tutvuda veebilehel Teeviit.

Noortega töötavatele spetsialistidele on loodud noorteinfo teemalise maandumisleht Teeviit portaali külge “Noorteinfo – Kaasav. Võimestav. Professionaalne” kust leiab teemalisi materjale, sh Noorteinfo käsiraamatu (2019).

Noorteinfo teemalised alusdokumendid ja toetavad materjalid spetsialistidele:

Juhendid vaimse tervise toetamiseks

Lühijuhendid noorte vaimse tervise murede märkamiseks ja esmaseks sekkumiseks noorsootöös ja hariduses: 

 1. Juhend noorsootöötajatele 
 2. Juhend laagritele ja malevatele 
 3. Juhend õpetajatele 

Riiklik abi

Neid võimalusi võib kasutada nii noore abini suunamiseks kui ka selleks, et küsida noore toetamiseks nõu. 

 • Ohvriabi kriisitelefon 116 006 on üleriigiline tasuta ööpäevaringne telefon, kus pakutakse abi kõigile, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. 

 • Lasteabitelefon 116111 on üleriigiline tasuta ööpäevaringne telefon, kus pakutakse lastele ja lastega seotud inimestele esmast sotsiaalset nõustamist, vajadusel kriisinõustamist ja võimalust teatada abivajavast lapsest.  

 • Vaimse tervise nõustamise tugiliin 660 4500 pakub tuge igapäevamurede ja pingetega toimetulekuks.  

 • Lasteabi Chat aitab hädast välja siis, kui murest kirjutamine tundub kergem. 

 • Rajaleidja kodulehe veebivestluses vastab tööpäeviti kell 10-14 küsimustele psühholoog. 

 • MTÜ Peaasjad kodulehel pakutakse 16-26-aastastele noortele vaimse tervise nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Üle 26-aastased saavad end nõustamisele registreerida

 • Usaldustelefon Lapse mure 646 0770 on mõeldud lastele ja noorukitele, kes on oodatud oma muresid telefonitsi nõustajaga jagama.  

 • Eluliin pakub erinevat liiki tuge – emotsionaalne tugi (eesti keeles 655 8088 või vene keeles 655 5688), psühholoogiline kriisiabi (6314300), naiste tugikeskus (5515491) ja inimkaubandusohvrite nõustamine (6556140 või 5515491). Lisainfo

 • Lahendus.net pakub anonüümset psühholoogilist nõustamist ning kirjutada võivad kõik hoolimata vanusest, soost või mure suurusest. 

 • Õpetajate tugiliin 735 0750 on abiks, kui sa tunned, et vajad noorte toetamisel tuge või nõu. Tugiliin töötab kuni 23. juunini ja jätkub sügisel. 

Infomaterjalid noortele 

Siit leiad infomaterjale ja kasulikke viiteid, mis on noortele enda vaimse tervise toetamiseks loodud ning mida on võimalik noortele edastada:

 • Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise (ENVTL) veebist ja blogist leiavad noored mitmeid kasulikke nõuandeid ja kontakte vaimse tervise mure korral abi ning toe saamiseks.  

 • Lasteabi.ee lehel saab lugeda erinevatest teemadest, mis aitavad muuhulgas ka vaimset tervist toetada ning ka infot, kust abi leida just oma kodukoha lähedal.  

 • Suhete ja seksuaaltervise teemal leiavad noored kasulikke materjale ja lugemist, aga ka nõustamiskeskuse kontaktid Seksuaaltervis.ee veebist.  

Abi noorsootööst

Noorsootöö tuleb appi ka suveperioodil ning noorsootöötajad pakuvad sisukaid vaheaja veetmise võimalusi. Noorsootöötajad aitavad märgata vaimse tervise probleeme ning pakkuda oma nõu ja tuge. Suvised noorsootöö võimalused on: 

 • Noortekeskused ja noortetoad - info noortekeskuste ja –tubade kohta leiab kohaliku omavalitsuse hallatavalt kodulehelt. 

 • Noorte Tugilad pakuvad tuge NEET-staatuses noortele üle-Eesti. Tallinna linnas pakub sama tuge Hoog Sisse! Programm. 

 • Noorsootöötajad teevad teatud piirkondades mobiilset noorsootööd - lisainfot saab oma kohalikust omavalitsusest. 

 • Noorteorganisatsioonid- ja ühendused - info leiab kohaliku omavalitsuse hallatavalt kodulehelt, Eesti Noorteühenduste Liidu ja noorteorganisatsioonide veebidest. 

 • Noortekohtumised, projektid ja ühistegevused.  

 • Noorte- ja projektlaagrid – Haridus- ja Noorteameti poolt toetatavaid laagrivahetusi leiab Harno kodulehelt

 • Noortemalevad -  infot malevate toimumise kohta saab tavapäraselt kohalikult noortekeskuselt. 

 • Õpihuvilaagrite toimumise kohta tuleb uurida infot koolilt 

Abi kohalikust omavalitsusest

Lisaks noorsootöötajatele on noorte vaimse tervise abistamisega toeks ka teised erinevad kohaliku omavalitsuse teenused. Abi saamise võimaluste leidmiseks tasub pöörduda oma valla- või linnavalitsuse poole. Alati saab tuge küsida ka lastekaitsetöötajatelt, sotsiaaltöötajatelt ja perearstidelt.  

Vaimset tervist ja kõne arengut toetavad nutirakendused 

 • Koostöös noortega on välja töötatud ennastjuhtiva õppuri tugisüsteem ja suhtlusrakendus Clanbeat, mida õpilased saavad kasutada eesti, vene ja inglise keeles. 

 • ALPA Kids rakendus aitab logopeede ja õpetajaid haridusliku erivajadusega laste ning muu kodukeelega laste õpetamisel. 

 • Alusharidusele mõeldud rakendus ELIIS aitab jälgida ja analüüsida HEV laste käekäiku. 

 • Laste psühholoogilise toetamise keskkond Helge Kool viib läbi erinevaid uuringuid, aitab tuvastada hädas lapsi, pakub neile tuge ning annab koolidele ülevaate erinevate klasside dünaamikast. 

 • Teaduspõhine õppemäng Triumfland Saga toetab laste vaimset heaolu. 

 • Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on koostatud kohalikele omavalitsustele juhendmaterjalid kohalike tegevuste korraldamiseks, et ära hoida laste, noorte ja nende vanemate vaimse tervise murede teket ning toetada vaimset heaolu. Tutvu materjalidega: "Laste ja perede heaolu. Tegevusi vaimse tervise toetamiseks".

Viimati uuendatud 18.08.2021