Eksamite taustaküsitlused

Viime läbi põhikooli lõpueksamite taustaküsitlusi, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas on kooli õpikeskkond seotud noorte õpitulemuste ja -pädevusega.
  • Taustaküsitlusi viiakse läbi igal kevadel enne põhikooli lõpueksamite perioodi algust.
  • Taustaküsitlused toimuvad põhikooli lõpuklassi õpilaste ja neid õpetavate õpetajate hulgas.
  • Küsitlused toimuvad kolmes aines – matemaatikas, eesti keeles ning eesti keeles teise keelena.
  • Küsitlused annavad õpetajale informatsiooni selle kohta, kas ja kuidas tema klassitegevused ja teadmised toetavad õpilaste õpioskuste kujunemist.

Lisainfo põhikoolilõpetajale ja tema õpetajale

Küsitluses osalemine on vabatahtlik.

Oluline on, et küsitlustes osaleksid nii õpetaja kui ka tema õpilased, vastasel juhul ei ole võimalik õpetajale tagasisidet anda!

Nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks on vastamine isikustatud, sest analüüsideks on vaja õpilaste vastused seostada tema õpetaja küsitluse tulemuste ja õpilase enda eksamitulemustega. Seoste loomise järel muudetakse andmed anonüümseks. Õpilased osalevad küsitlustes ainult siis, kui vanem on andnud selleks nõusoleku. Vanema keeldumisel õpilane küsitlusele ei vasta.

Lapsevanema nõusolekuvorm:

Küsitlustulemuste põhjal anname üldistatud kujul tema õpilaste kohta tagasisidet igale küsitluses osalenud matemaatika, eesti keele ja eesti keel teise keelena õpetajale (küsitlusele peab olema vastanud vähemalt viis õpilast). Tagasiside hõlmab õpetaja õppetööd iseloomustavate tunnuste, üldistatult tema õpilaste õpioskuste ja eksamitulemuste kirjeldust teiste küsitluses osalenud õpetajate ja õpilaste üldise taseme taustal. Õpetajale mõeldud tagasisidet teistele osapooltele ei avalikustata. Tagasiside saadetakse õpetaja isiklikule e-posti aadressile, mille iga tagasisidet sooviv õpetaja küsitlusele vastamise käigus Haridus- ja Noorteametile edastab.

Õpetajate tagasiside näidised

2021. aasta elektroonsed küsitlused viiakse läbi 3-28. mai. Osalema on oodatud kõik õpilased, kes sooritavad põhikooli matemaatika, eesti keele või eesti keel teise keelena lõpueksamit, ning neid õpetavad vastava aine õpetajad. Täpsem informatsiooni küsitluste toimumise kohta edastatakse kõikidele koolidele.

Õpilane sooritab matemaatika eksamit

Õigusaktid

Põhikooli lõpueksamite taustaküsitlusi viiakse läbi tulenevalt Haridus- ja teadusministeeriumi määrusest nr 54, mis sätestab, et eksamitööd võivad õppekava eesmärkide ja õpitulemuste kohta tagasiside saamiseks sisaldada ka küsimusi. Õpilaste küsitlustega kogutakse täiendavat teavet õpilaste õpitulemuste ja õpioskuste ning kooli õpikeskkonna seoste kohta ning antakse õpetajatele tema õpilaste kohta tagasisidet.

Viimati uuendatud 28.09.2021