Noorte omaalgatus

Noorte omaalgatus on noorte mõtetest alguse saanud ideede arendamine ja elluviimine noorte endi poolt. Noorte omaalgatuse toetamine edendab noorte aktiivset eluhoiakut, suurendab teadlikkust töömaailma toimimisest ning arendab nende ettevõtlikkust.

Noorte omaalgatuse toetamiseks on erinevaid võimalusi, kuid üsna suures osas tuleb toetus kohalikelt omavalitsustelt. Noorteprojektide ja –programmide, sh omaalgatuse toetamise põhimõtted ja korra määrab omavalitsus ise, lähemat infot saab selle kohta omavalitsuste veebilehtedelt.

Alates 2019. aastast toetab riiklikul tasandil noorte omaalgatuslike ideede elluviimist projektikonkurss “Ideeviit”. Projektikonkursi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse  ja osaluse toetamine. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades, näiteks: koolituste, sündmuste (veebi)seminaride, töötubade, konverentside vms vormis.

Noorte omaalgatuse toetamine

Noorsootöö seaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesanne muude hulgas:

  • kinnitada noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluste vormid ning toetuse kasutamise aruandluse korra;
  • toetab eelarveliste vahendite olemasolul valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte.

Üheks heaks näiteks on Tartu Linn, kus on ellukutsutud Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlemise võimalus.

Alates 2019. aastast toetab riiklikul tasandil noorte omaalgatuslike ideede elluviimist projektikonkurss “Ideeviit”. Projektikonkursi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse  ja osaluse toetamine. 

Käesoleval hetkel on projektikonkursi „Ideeviit“ sisu ja vorm uuendamisel ning noortele vanuses 7-26 avaneb võimalus taotlemiseks 2021. aasta II pooles. Uuendamise eesmärk on pakkuda senisest veelgi mugavamat taotluskeskkonda ja pakkuda tuge eelkõige just nende piirkondade noortele, kus seni on olnud väiksemad võimalused seoses noortealgatuste toetamisega. Samuti muutuvad voorude fookused senisest konkreetsemaks, et noored panustaksid üle-eestiliselt üheskoos konkreetsete kitsaskohtade lahendamisele.

Lisaks läheb uuendamisele ka Ideeviida bränd. Uue taotlusvooru täpsed tingimused, ajaraam ja fookus avaldatakse projektikonkursiga seotud veebilehel hiljemalt mais.

Viimati uuendatud 26.03.2021