Lähtetaseme testid

Lähtetaseme testid on ainetestid, mille abil saab õpetaja hinnata eelmisel õppeaastal käsitletud teemade omandatust. Need testid sobivad kasutamiseks näiteks kooliaasta alguses, et täpsustada edasist õppetööd ja leida üles õpilased, kellel on vaja oma eelteadmisi täiendada.

Testid ei ole mõeldud hinnete panemiseks. Testi tulemusi saab õpetaja kasutada oma töökava ja edasiste õpitegevuste täpsustamiseks, saades tulemuste põhjal ülevaate nii õpilaste üldisest teadmiste tasemest kui märgates neid, kellega mõnel teemal tuleks spetsiaalselt töötada.

Õpilaste jaoks on hindamise rolliks varem õpitu aktiveerimine ja oma õpivajaduste teadvustamine – millistele teemadele on endal vaja tähelepanu pöörata. Hindamise kasutegur sõltubki ennekõike sellest, kuivõrd tulemusi läbi töötatakse ja edasises õppes arvestatakse.

Sihtrühm

2021/22 õppeaasta sügisel on võimalik testide abil hinnata õpilaste eelteadmisi matemaatikas 5.,8.,9. ja 10. klassis ning eesti keel teise keelena aines 5. ja 8. klassis. Koostamisel on testid keemias ja füüsikas 8. klassile.

Testide sisu

Testidesse on valitud eelneva aasta teemasid vastavalt millised eelteadmised on enim vajalikud õpingute jätkamiseks ning varieeruva raskusega ülesandeid. Pandeemia perioodil toimunud õppe eripärade tõttu võib esineda üksikuid ülesandeid, mille sisu ei ole klassile tuttav.

Testide ülesehitus

Testil võib olla üks või mitu osa. Mahukates ainetes on vajalikke eelteadmisi palju ja nende hindamine võtab aega. Seetõttu saab osa teste teha eri teemade/osaoskuste kaupa erinevates tundides. Õpilaste eelteadmiste kaardistamiseks soovitame klassiga ära teha kõik pakutavad testi osad.

Matemaatikas on valminud testid järgmistele klassidele:

  • 5. klassi lähtetaseme test, teemad: "Arvutamine", "Mõõtühikud ja geomeetria".
  • 8. klassi lähtetaseme test, teemad: "Protsent ja ratsionaalarvud", Funktsioonid ja hulknurgad", "Võrrand ja üksliikmed"
  • 9. klassis lähtetaseme test teemad: "Hulkliikmed ja lineaarvõrrandisüsteem", Defineerimine ja tõestamine. Kolmnurk ja trapets", "Ringjoon ja korrapärane hulknurk; kujundite sarnasus".
  • 10. klassi lähtetaseme test.

Loe rohkem:

Matemaatika lähtetaseme testide sisu, ülesehitus ja kasutamine

Eesti keel teise keelena aines kasutamiseks on valminud järgmised testid:

  • 5. klassi lähtetaseme test
  • 8. klassi A2.2.-B1.1 lähtetaseme test

Uuri lähemalt:

Lähtetaseme testide sisu ja läbiviimise tingimused

Digitaalse lähtetaseme testi veebiseminar: Eesti keel teise keelena

Lähtetaseme testid valmivad digipöörde programmi raames, mida viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toel.

Viimati uuendatud 16.11.2021