IELS – alushariduse ja laste heaolu uuring

IELS on OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring, milles vaadeldakse viieaastaste laste arengut ja oskusi. Uuring keskendub laste alusharidusele ja seda mõjutavatele teguritele - kasvukeskkonnale kodus ja lasteaias.
  • Uuringu käigus lahendavad lapsed tahvelarvutil lõbusaid ja mängulisi ülesandeid, mis mõõdavad lapse oskusi kolmes valdkonnas: kognitiivsed oskused, eneseregulatsiooni oskused ning sotsiaalsed ja emotsionaalseid oskused.
  • Lisaks vastavad uuringus osaleva lapse vanemad ja õpetajad küsimustikule, mille abil kogutakse täiendavat infot lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste ning kodukeskkonna kohta.
  • Uuringu tulemused võimaldavad meil võrrelda Eesti viieaastaste laste teadmisi, oskuseid ja heaolu teiste riikide sama vanade lastega ning teha järeldusi alushariduse kvaliteedi kohta Eestis. Tulemused annavad sisendit koolieelse lasteasutuse õppekava arendamisse ja õpetajate täiendkoolituste ettevalmistamisse.

Eesti IELS uuringus

IELS uuring toimus esimest korda 2018. aastal. Põhiuuring viidi läbi kolmes riigis: USA-s, Suurbritannias ja Eestis. Uuringus osalemine oli vabatahtlik, aga Eesti osalemisest oli meie väga heade PISA uuringu tulemuste tõttu huvitatud ka OECD. Eesti oli ainuke riik, mis viis uuringut läbi kakskeelselt – nii eesti kui ka vene keeles. 

Uuringust

Uuringus osales veidi enam kui 7000 viieaastast last, lisaks lapsevanemad ja õpetajad USA-st, Suurbritanniast ja Eestist. Eestist osales veidi enam kui 2100 last 200 lasteaiast, ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat. Uuringu õnnestumisse panustas koordinaatori või hindamise läbiviijana üle 300 haridustöötaja.

Lapse oskuste hindamiseks kasutati spetsiaalselt uuringu jaoks välja töötatud tahvelarvuti äppi. Iga laps lahendas ülesandeid kahel päeval, mõlemal kuni üks tund. Esimesel päeval lahendasid lapsed kirja- ja eneseregulatsioonioskuse ülesandeid, teisel päeval arvutamisoskuse ja empaatia ülesandeid. Ülesanded olid mängulised ja lõbusad, nende lahendamisel said lapsed tuttavaks tegelaste Miia ja Toomasega. 

Laste hindamist viisid lasteaias läbi sama piirkonna teise lasteaia töötajad või pedagoogilise hariduse ja viieaastaste laste õpetamise kogemusega teised uuringu läbiviijad. Uuringu läbiviimist toetas igas lasteaias ka kohapealne koordinaator.

Tulemustest

Laste tulemusi analüüsiti ainult anonüümsel kujul ja üksikute laste tulemusi ei avalikustatud. Uuringu tulemustest selgus, et:

  • Eesti lastel on osalenud kolmest riigist tugevaimad eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused.
  • Eesti laste kujunev kirjaoskus on parem kui Ameerika Ühendriikide lastel, kuid sarnane Inglismaa laste omaga.
  • Arvutamisoskus on Eesti lastel samuti parem kui Ameerika Ühendriikides, kuid jääb alla Inglismaale.
  • Eestis on tüdrukute kirjaoskus, eneseregulatsioonioskus ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused keskmiselt paremad kui poistel, kuid arvutamisoskuses erilisi soolisi erinevusi ei ole.

Põhiuuringu tulemuste põhjal on OECD koostanud rahvusvahelise raporti ja ka iga osalenud riigi raporti. Raportid on inglise keeles. Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud ka riikliku eestikeelse raporti ja tulemuste kokkuvõtte.

Viimati uuendatud 01.04.2021