Kaasav haridus

Eesti hariduskorralduse juhtiv põhimõte on kaasava haridus. Lihtsalt öeldes tähendab kaasamine hariduses seda, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust.

Võimetele ja vajadustele vastavat haridust on õigus saada igal inimesel, sealhulgas nii erivajadusega lastel kui ka väga andekatel lastel. Juhendame ja nõustame peresid, haridusasutusi ja omavalitsusi erinevate vajadustega laste kaasamise osas.

Juhendmaterjalid

Meie kaasava hariduse büroo annab välja juhendmaterjale ja nõuandeid, mis aitavad õpetajatel, lasteaedadel, koolidel ja omavalitsustel erinevate vajadustega lapsi edukamalt kaasata ning peredel oma eriliste laste arengut edukamalt toetada.

Materjale võivad vabalt kasutada kõik haridustöötajad ja teised huvilised. Lapsevanematele suunatud materjale võib koolides ise välja printida ja vanematele jagada või virtuaalselt edastada (näiteks Stuudiumisse või E-kooli lisada). 

Õppenõustamine Rajaleidjas

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. Selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Juhendmaterjalid

Eraldi infolehel koolile, lasteaiale, lapsevanemale ning noorele on lühidalt selgitatud, millal ja kuhu pöörduda, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus. Teabelehti võib kasutada ja levitada igaüks. Haridusasutused saavad teabelehti jagada õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kinnitada rühma, klassi või õpetajate toa seinale, lisada kooli või lasteaia koduleheküljele jne.

 Materjalid

Iga laps areneb oma tempos. Meie, täiskasvanud saame lapse kõne arengut toetada. Et vanemad oskaksid kõne arengu probleeme varakult ära tunda ja oma last toetada, panid Rajaleidja logopeedid koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Lugemisühingu spetsialistidega kokku järgnevad infovoldikud. Voldikud on mõeldud tasuta kasutamiseks ja jagamiseks kõigile lapsevanematele, lasteaiaõpetajatele tugispetsialistidele jt huvilistele.

Meie logopeedide videosari õpetab mängulisel viisil tegema häälduselundeid arendavaid harjutusi ja hääldama õigesti eesti keele häälikuid. Videod muudavad harjutuste kodus tegemise lastele ja peredele kergemaks ning koduste harjutuste andmise logopeedidele hõlpsamaks.

Materjal on inspireeritud 2018. aasta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusest. Muudatustega tehti suur samm edasi kaasava hariduse toetamises: palju sai lisatud uut, palju kohandati juba olemasolevat, loodi uus tasakaal paindlikkuse ja reguleerituse vahel. Juhendmaterjal annab ülevaate kaasava hariduse rakendamise kohustusest, vahenditest ja võimalustest – erinevatest meetmetest, teenustest, nende korraldusest ja rollidest õpilaste toetamisel koolis.

Abimaterjal annab etappide kaupa ülevaate põhimõtetest, millele tuginedes selgitada välja õpilase toe vajadus ja tema abistamise võimalused. Juhis suunab mõtlema õpilase vajaduste märkamisele, välja selgitamisele ning sekkumisele kui süsteemsele tegevusele. Fookus on õpilase toetamisel, võttes aluseks nii arusaamad varajasest märkamisest kui ka konkreetse lapse huvid. Materjal on suunav abivahend koolitöötajatele – õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijatele, juhtkonnale ja ka teistele kaasamõtlejatele.

Abimaterjal sisaldab tabeleid, mida saab kasutada eraldi töölehtedena, kuhu märkida tegevuste aeg ja oluline info. See toetab meeskonda oma töö analüüsimisel ja koostöö korraldamist spetsialistide vahel organisatsioonisiseselt ning -väliselt. Seepärast on need ka eraldi kättesaadavad.

Koolis on alati olnud õpilasi, kes vajavad teistest rohkem abi ja juhendamist, märkamist ja julgustamist. Kuidas jõuda iga lapseni ja leida tema jaoks sobiv lähenemine? Millised on lapse vajadused ja keskkonna kohandamise võimalused? Kuidas meeskonnatöö saab abiks olla? Vastuseid küsimustele ja toetavaid mõtteid saab lugeja valminud abimaterjalist.

Juhendmaterjal annab soovituslikud juhised toevajadusega õpilase abistamiseks ja õppetöö korraldamiseks koolis. Materjal on kasutamiseks koolitöötajatele, kes tänapäevases kaasava hariduse põhimõtteid järgivas koolis igapäevaselt õpilaste arendamisega tegelevad, olles abiks nii õpetajale, kooli tugispetsialistile kui ka haridusliku erivajadusega õppe koordineerijale tugimeetmete väljaselgitamisel ja õpilasele võimetekohase õppe tagamisel.

Selgitatud on õpilase toetamise võimalusi üldise, tõhustatud ning eritoe raames. Käsitletud on õpitulemuste vähendamise, asendamise ning kohustuslikust õppeainest vabastamise teemat, koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumist ning antud on ülevaade eritingimustel eksamite sooritamisest.

Juhendmaterjal sisaldab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ning individuaalse õppekava koostamise ja täitmise põhjalikku juhendit, millele on lisatud vormide näidised. Vormide näidised on lisatud ka eraldi tabelina, et vajadusel oleks võimalik neid lihtsasti alla laadida ja täita või oma vajadustele vastavalt kohandada.

NB! Alapeatükis „Õpitulemuste vähendamine“ lk 15-16 on 12.05.2020 sisse viidud mõned täiendused.

Viimati uuendatud 20.04.2021