Estophiluse stipendium

Stipendiumiga Estophilus toetame välisülikoolide eesti keele ja kultuuri huvilisi teadlasi ja õppureid, et aidata kaasa teadmiste vahetusele ja muuta Eestit nähtavamaks. Estophiluse tulemusena suureneb eesti keele ja kultuuri huviliste õppurite ning Eestiga seotud uuringute arv.

Stipendiumit võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide viimase õppeaasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel üheks kuni viieks kuuks.

Taotlusvoorude tähtajad:

 • 2. mai 2021– taotlusvoor on avatud 1.04-2.05.2021.
 • 15. oktoober 2021 – taotlusvoor on avatud 16.09-15.10.2021 (Eesti aja järgi), taotlusvooru eelarve kuni 13 098 eurot.

Taotluse esitamise võimalus avaneb elektroonilises taotlussüsteemis üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

TAOTLUSSÜSTEEMI

Lisainfo:

Tiiu Tuisk
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 604
Tiiu.Tuisk@harno.ee 

Estophiluse stipendiumi juhend 2021

Stipendiumi taotlemine

Taotleja peab tähtajaks esitama elektroonilise taotlussüsteemi kaudu järgmised dokumendid:

 • vormikohane taotlus;
 • uurimistöö kava;
 • elulookirjeldus;
 • tõend selle kohta, et taotleja on bakalaureuse viimase aasta üliõpilane, magistrant/doktorant või doktorikraadi kinnitav dokument;
 • stipendiaadi Eesti-poolse juhendaja allkirjastatud kinnitus, et ta on valmis kandidaadi vastu võtma ning teda Eestis viibimise perioodil juhendama. Eestikeelses kinnituskirjas peab vastuvõtja lühidalt kirjeldama uurimisteemat ja põhjendama uurimistöö tähtsust Eestile.

Taotlusvorm koos lisadega võib olla vormistatud eesti või inglise keeles.
 

Konkursi tingimustele vastavaid taotlusi hindab kolmeliikmeline hindamiskomisjon, mille moodustab EKKAV programminõukogu oma liikmetest igaks taotlusvooruks.

Hindamiskomisjon võtab valiku tegemisel arvesse järgmisi hindamiskriteeriume:

 • taotluse kvaliteet (selged uurimistöö eesmärgid, tööplaan, oodatavad tulemused jms) ja seotus Eesti-teemadega;
 • taotleja kompetentsus vastava uurimistöö läbiviimiseks;
 • õpirände seotus taotleja teadusliku tööga ja olulisus teadustöö valmimisel;
 • põhjendatus Eestis valitud kõrgkoolis või teadusasutuses uurimistöö teostamiseks ja soovituskirja sisukus

Hindamiskomisjon koostab hindamise tulemusel ja lihthäälteenamuse alusel taotluste pingerea ning esitab selle rahastamisettepaneku tegemiseks nõukogule. Stipendiumi eraldamise otsuse teeb nõukogu lähtuvalt hindamiskomisjoni poolt esitatud rahastamisettepanekust arvestades programmi eelarve võimalusi. Nõukogul on õigus teha lõplik otsus, sh põhjendatud kaalutlustel muuta pingerida, määrata taotluses märgitust ja taotlusvooruks planeeritud kogueelarvest väiksemas summas stipendiume.

Hindamisprotseduur koos stipendiumiotsuste tegemisega võtab aega kuni 45 kalendripäeva alates väljakuulutatud taotlusvooru lõppemise kuupäevast. Stipendiumiperiood ei või alata enne lõplike tulemuste kinnitamist.

Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist Euroopa Komisjoni veebipõhise distantsikalkulaatori põhjal seatud piirmäärade ulatuses:

Kaugus linnast linna (üks suund)

Stipendiumi sõidukulu osa (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

1-499 km

180 eurot

500-1999 km

275 eurot

2000-2999 km

360 eurot

3000-3999 km

530 eurot

4000-7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

Leping sõlmitakse stipendiaadiga üldjuhul üks kuu enne õpirände algust. Lepingus sätestatakse stipendiumi suurus ja selle kasutamise tingimused.

Stipendium kantakse stipendiumi saaja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne õpirände algust, kuid mitte enne stipendiumilepingu allkirjastamist.

Stipendiumi saaja on kohustatud esitama ametile hiljemalt 14 päeva pärast stipendiumiperioodi lõppu järgmised dokumendid:

 • Vormikohane aruanne
 • Stipendiaadi Eesti-poolse juhendaja allkirjastatud kinnituskiri uurimistöö läbiviimise kohta

Juhul, kui aruannet õigeaegselt ei esitata või kui selgub toetuse mittesihipärane kasutamine on stipendiumi saaja kohustatud stipendiumi tagasi maksma. Kui õpirände tegelik kestus on lühem, kui stipendiumi saajaga sõlmitud lepingus fikseeritud stipendiumiperiood, küsitakse enam makstud stipendiumi osa tagasi. Ühtegi kuludokumenti ei ole vaja esitada.
 

Viimati uuendatud 16.11.2021