Avalik konkurss: Haridus- ja Noorteameti peadirektor

07.10.2021 | 11:55

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi Haridus- ja Noorteameti peadirektori ametikohale.
  • Jaga

Harno peadirektor panustab Eesti hariduse eduloo elluviimisesse ja selle rahvusvahelisse levitamisse, kindlustades riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimise.

Peadirektori peamised väljakutsed on:

 • Asutuse käivitamine (visiooni loome, eesmärgistamine, koostöise töökultuuri teadlik kujundamine, jne).
 • Kujundada haridus- ja noortevaldkonna poliitikat eesmärgipäraselt ja tõhusalt ellu viiv asutus.
 • Kujundada aasta tagasi liitunud nelja eraldiseisva asutuse teenuseid ja tegevusi arvestav toimiv ühtne organisatsioon.
 • Tagada ladus ja sujuv koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 • Luua sünergia haridus- ja noortevaldkonna vahel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(vt. kompetentsimudel), rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, väärtuste looja, tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

 • Haridus- ja noortevaldkonnas töötamise kogemus.
 • Teenusorganisatsioonis töötamise kogemus.
 • Rahvusvahelise suhtlemise ja strateegilise planeerimise kogemus.
 • Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
 • Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palutakse esitada:
1. motiveeritud avaldus;
2. CV;
3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
5. essee teemal: "Minu sihid Haridus- ja Noorteameti juhina järgmiseks viieks aastaks" (essee pikkus kuni 2 lehekülge).
 
Dokumendid palutakse esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis.

Konkursile kandideerimine tippjuhi konkursiveebis

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).