Malevasuvest saab osa ligi viis tuhat noort

10.06.2021 | 17:28

Riikliku programmi “Malevasuvi 2021” raames on planeeritud malevatesse osalema 4839 noort 68 malevakorraldaja poolt. Noored saavad oma esimese ametliku töökogemuse koos kvaliteetse noorsootöö ja õpipädevuste arendamisega. Kogu suvevaheaja jooksul toimub enam kui kolmsada malevarühma üle Eesti.
    • Jaga

Programmi eesmärk on toetada puuduva või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tõstes nende teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturul vajalikest oskustest ja karjääriplaneerimisest ning arendades üldpädevusi, eelkõige ettevõtlikkuspädevust. Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja toetatakse tööturule sisenemisel, luuakse võimalused erinevatest piirkondadest eakaaslaste ja erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks. 

Malevasuve toetuse saanud korraldajate nimekiri:

Malev koosneb kahest osast: töötamisest ja noorsootöö tegevustest. Noored teevad malevas väga erinevaid töid erinevates valdkondades - heakorratööd;  töö turismivaldkonnas (puhkemajad, puhkekeskused, hotellid), klienditeenindus ning samuti ei puudu ka traditsioonilised põllumajandusvaldkonnatööd - korjatakse maasikaid, vaarikaid, mustikaid jne. Noored teenivad malevas kokku üle 700 000€ taskuraha.

Iga malevakorraldaja on koostöös noortega välja töötanud programmid, mis toetavad erinevaid pädevusi: kultuuri- ja väärtuspädevust; sotsiaalset ja kodanikupädevust; enesemääratluspädevust; õpipädevust; suhtluspädevust; tehnoloogiaalast pädevust; ettevõtlikuspädevust ja digipädevust. Lisaks kohtutakse erinevate inimestega, tehakse koostööd külaseltsidega, kaasatakse erinevast rahvusest osalejaid, korraldatakse koolitusi, tutvutakse loodusega ja toetatakse kogukonda. Iga malev sisaldab küll kohustuslikke komponente, kuid on igas piirkonnas oma nägu. 

Kõikidesse malevatesse on integreeritud ka uuenduslikud ja tulevikutööd ning -ametid. On malevaid, kus noored saavad ise näiteks IT-valdkonnas tööle hakata, aga viiakse läbi ka väga palju erinevaid koolitusi, mänge ja valdkonda tutvustavaid ühistegevusi ning külastatatakse nii kohalikke kui kaugemaid ettevõtteid. Sotsiaalmeedia kasutust nii õpitakse teoorias kui praktiseeritakse ka ise kontosid hallates. Viiakse läbi ka tulevikumaleva planeerimist - millised on vajalikud oskused malevas aastal 2030? Kuna tänane noor on homne täiskasvanud töötegija on põlvkondade ülene töökasvatus väga oluline. Igas malevarühmas on vähemalt üks kvalifitseeritud rühmajuht ja tihti on rühmajuhtideks just endised malevlased. 

Selle aastased malevad on pühendatud Eesti Vabariigi 30. taasisesisvumise aastapäevale. Üheskoos tähistatakse ja meenutatakse, kuidas sai alguse meie vaba riik. Tänased malevlased on kõik vabas Eestis sündinud ja kasvanud. Seega viiakse läbi erinevaid tegevusi, mis on pühendatud just sellele tähtsale sündmusel - viiakse läbi MALgatusi ehk maleva algatusi - heateod kogukonna heaks, kutsutakse külla isesisvuse taastamise perioodil silmapaistvaid isikuid ning toimub fotokonkurss, kus pilte tehakse 30 aasta taguse pildistamise tehnikaga.

Sten Otsmaa

Kommunikatsiooninõunik