Riiklikes rahuloluküsitlustes osales kokku 484 kooli ja 572 lasteaeda

10.06.2021 | 09:58

Veebruarist juunini viis Haridus- ja Noorteamet lasteaedades, üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes läbi riiklikud rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.
    • Jaga

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa tõdeb, et rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud ning on saanud asutuse juhtkonnale heaks abivahendiks töö korraldamisel. „Vaatamata sellele, et see õppeaasta oli eriline, mil koolidel tuli vahelduvalt toimetada nii distants-, hübriid- kui kontaktõppe vormis, olid enamus haridusasutused siiski valmis küsitlustes osalema. See on ka hea võimalus saada tagasisidet, kuidas uutes oludes õppimine ja töötamine on sujunud ning mida tuleks arvestada edaspidiste plaanide seadmisel,“ selgitab Püüa.

8. veebruarist kuni 28. märtsini oli oma arvamust võimalik avaldada üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilastel, täiskasvanute gümnaasiumide õpilastel ning õpetajatel ja lapsevanematel. Kokku osales 449 kooli. 4. klassi õpilasi vastas küsitlusele 11 365  ehk 70,6%, 8. klasside õpilaste seas oli osalejaid 9460 ehk 63,1%, 11. klassi õpilastest vastas 5193 õpilast ehk 61,8%. Kõige tagasihoidlikum oli täiskasvanute gümnaasiumite õppijate osavõtt –  937 õppijat ehk 18,4 %. Õpetajatest vastas küsitlusele 9090 ehk 51, 5% ning lapsevanemaid osales 25 373.

15. märtsist kuni 25. aprillini vastasid rahuloluküsitlustele kutseõppeasutuste õppurid ja õpetajad. Kokku osales 4333 õpilast ja 759 õpetajat 35 koolist üle Eesti.

Lasteaedades toimusid rahuloluküsitlused 26. aprillist kuni 6. juunini. 572 lasteaiast osales küsitluses 22 714 lapsevanemat ning 10 253 õpetajat, õpetajaabi ja abiõpetajat.

Üleriigilisi rahuloluküsitlusi korraldati viiendat korda. Õpilaste rahuloluküsitlused toimuvad igal aastal, õpetajad ja lapsevanemaid saavad tagasisidet anda üle kolme aasta. Kõik küsitlused on elektroonsed, igale haridusasutusele edastati individuaalne veebilink. Küsimustikke oli kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Hiljemalt augustis saavad küsitlustes osalenud haridusasutused ja KOVid tulemuste kohta tagasisidet. Kogutud teavet on võimalik kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat. Peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis www.haridussilm.ee

Lisainfot leiab Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.

Mari Annus

Kommunikatsiooniosakonna konsultant