Valminud on loodusvaldkonna tasemetööde riiklikud analüüsid

13.01.2022 | 11:02

Septembrist kuni oktoobri keskpaigani toimusid e-tasemetööd, mis annavad riikliku õppekava eesmärkidest lähtuvalt tagasisidet õpilaste õpitulemustest. Nüüdseks on valminud 4., 7. ja 10. klassi loodusvaldkonna tasemetööde analüüsid.
    • Jaga

I ja II kooliastme loodusõpetuse tasemetööd

Loodusõpetuse tasemetöödega hinnatakse õpilaste loodusvaldkonna alaseid teadmisi eri tunnuste ja tasemete lõikes. Tasemetöödes hinnatakse viit tunnust: ainealased teadmised, uurimuslikud teadmised, analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskused. I kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste vastavust alg-, kesk- ja kõrgtasemele. II kooliastmes kesk-, kõrg- ja tipptasemele.

Loodusõpetuse 4. klassi tasemetöö sooritas valimi alusel 1303 õpilast. Lisaks sooritas tasemetöö 3878 õpilast.

2021. aasta loodusõpetuse tasemetööde 4. klassi tulemustest nähtub, et kõige paremal tasemel on õpilastel analüüsioskused (kõrgtaseme saavutas 59% testi sooritajatest) ning ainealased ja uurimuslikud teadmised (kõrgtaseme saavutasid vastavalt 58% ja 46% õppuritest). Madalamaks jäid õpilaste kavandamisoskused ja tõlgendamisoskused, kus kõrgtaseme saavutas vastavalt 7% ja 9% õpilastest.

Loodusõpetuse 7. klassi tasemetöö valimisse kuulus 2186 õpilast. Lisaks valimile osales tasemetöö tegemisel 3652 õpilast.

Loodusõpetuse tasemetööde tulemustest selgub, et 7. klassi õpilastel on kõige paremad analüüsioskused (tipptaseme saavutas 51% õpilastest) ja kavandamisoskused (tipptaseme saavutas 43% õpilastest). Tagasihoidlikumaks jäid õpilaste uurimuslikud teadmised ja tõlgendamisoskused.

III kooliastme loodusvaldkonna katseline tasemetöö

Esimest korda toimus katseline e-tasemetöö loodusainetes üldhariduskoolide 10. klassi ja kutseõppeasutuste I kursuse õpilastele. Tasemetöö sooritas kokku 2923 õpilast 159 koolist.

Tasemetöös hinnatakse viit tunnust: loodusteaduslik ainesisu, uurimuslikud oskused, probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskused, kommunikatsioonioskused ja arusaam teaduse olemusest. Õpilane võib igas eraldi komponendis (v.a. teaduse olemuse puhul, kus taset ei määrata) olla baas-, kesk-, kõrg- või tipptasemel. Kui õpilane ei saavutanud kõige madalamat hinnatavat taset, saab ta nulltaseme.

Tasemetööde tulemustest selgub, et õpilased saavutasid kõige paremaid tulemusi probleemilahenduse ja otsuste tegemise ülesannetes, kus kõrgtaseme saavutas 75% õpilastest. Kuna selle komponendi ülesanded said piloteerimise tulemusena kõige rohkem uuendatud ning muutus sooritajate vanuseaste (9. klassi õpilaste asemel viidi test läbi 10. klassi alguses), siis tuleb tulemustesse suhtuda teatud ettevaatusega. Õpilased näitasid häid tulemusi ka uurimuslikke oskusi hindavate ülesannete puhul, kus tipptaseme saavutas 8%, kõrgtaseme 17% ning kesktaseme 51%.

Keskmisest madalamad tulemused saadi kommunikatsioonioskuste ja ainesisu tundmise osas, kus peaaegu pooled õpilased saavutasid vaid null- või baastaseme ning tipptasemel sooritajaid oli väga vähe.

Koolides tuleks pöörata rohkem tähelepanu ülesannetele, mis eeldavad loodusteadusliku teksti koostamise ja info(allikate) usaldusväärsuse oskust, loodusteaduslike mudelite ja nähtuste selgitamise ja põhjendamise oskust ning analüüsi-, sünteesi- ja hindamisoskust avatud vastusega küsimuste vormis. Samuti peaks loodusainete tundides senisest enam pöörama tähelepanu teadusega seotud aspektide arutamisele ning põhjus-tagajärg seoste mõistmisele.

Loodusõpetuse ja loodusvaldkonna tasemetöö annab tõhusat tagasisidet õpilaste edasijõudmise kohta ning võimaldab seeläbi suunata õppimis- ja õpetamisprotsessi. Tasemetöid sooritanud õpilaste õpetajad said peale testide sooritamist Eksamite Infosüsteemi keskkonnas detailse tagasiside kogu klassi ja iga lapse õpitulemustest.

Loodusvaldkonna tasemetööde analüüsid on leitavad siit. Samast kohast on kättesaadavad ka matemaatika, eesti keele, võõrkeelte ja vene keele tasemetööde kokkuvõtted.

Tasemetöid viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga elektrooniliselt Eksamite Infosüsteemis. Tasemetööde korraldamise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Tasemetöid ei hinnata ja õpilasi nendeks eraldi ette valmistada ei tule. Kõikide uuenduslike tasemetööde valmimine on rahastatud digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" vahenditest.