Rahvusvahelised keeleeksamid

Korraldame Eestis rahvusvaheliselt tunnustatud inglise, saksa, prantsuse ja vene keele eksameid. Rahvusvaheliste keeleeksamite sooritamine võib olla vajalik, et tõendada oma keeleoskust välismaa haridusasutustele või tööandjatele. Rahvusvahelisi keeleeksameid hinnatakse vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi. Kui eksaminand saavutab rahvusvahelise eksami hindamisjuhendis nõutud taseme, väljastatakse talle rahvusvaheliselt tunnustatud keeletaseme tunnistus.

Toimumisajad 2021/2022 õppeaastal

 • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): 24. november 2021, lisaeksam 9. detsember 2021
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): ajavahemikus 8. november 202114. jaanuar 2022
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik): 7. veebruar 2022
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline): 01. juuni–03. juuni 2022
 • Prantsuse keel – DELF A1-, A2-, B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 18. aprill22. aprill 2022   
 • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 9. mai–13. mai 2022; lisaeksam 30. mai 2022
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 9. mai–13. mai 2022; lisaeksam 30. mai 2022  
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 27. november – 10. detsember 2021   
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 27. november 2021    
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. märts–08. aprill 2022   
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26. märts 2022

Loe lähemalt:

Cambridge eksam

Rahvusvahelised keeleeksamid, mida korraldab Harno

2019. aastast alates pakub Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning rahvusvaheliselt tunnustatud testimisorganisatsiooniga Cambridge University Press & Assessment Eesti gümnaasiumiõpilastele võimalust sooritada tasuta inglise keele eksamit Cambridge English: C1 Advanced. C1 Advanced näol on tegu kõrgetasemelise teadmiste kontrolliga, mis tõendab enam kui 9000 ettevõtte, haridus- ja valitsusasutuse poolt nõutava keeleoskustaseme olemasolu.

Kes saavad osaleda? 

C1 Advanced eksamil saavad osaleda gümnasistid ja gümnaasiumiharidust omandavad kutsekoolide õpilased:

 • kellel on läbitud riikliku õppekava järgi viis kohustuslikku inglise keele kursust,
 • kes on sooritanud elektroonilise eeltesti CEPT tulemusele “C1 või kõrgem”,
 • kes pole varem Harno korraldataval C1 Advanced eksamil osalenud.

Eksamisessioonid käimasoleval õppeaastal

Abituriendid võivad sooritada eksami nii sügisel kui ka kevadel, sest Harno kaudu sooritatud C1 Advanced eksami puhul ei ole vaja eraldi esitada rahvusvahelise keeleeksami tunnistust riigieksami asendamiseks.

Loe rohkem: eksamisessioonide info käimasoleval õppeaastal.

CEPT eeltestist

C1 Advanced eksamile pääsemiseks tuleb õpilastel oma koolis sooritada arvutipõhine adaptiivne eeltest: Cambridge English Placement Test ehk CEPT. Osalemiseks tuleb õpilasel ühendust võtta oma kooli C1 Advanced kontaktisikuga. Loe lähemalt siit.

Eksami tulemused

Eksami tulemusted avalikustatakse Results Service for Candidates portaalis 4–6 nädalat pärast kirjaliku eksami toimumist. Tulemuste nägemiseks peab õpilane esmalt looma antud veebilehel kasutajakonto ning seejärel sisestama Confirmation of Entry failis saadetud andmed: "ID Number" ja "Secret Number". Confirmation of Entry PDF fail saadetakse igale eksamil osalejale Cambridge'i süsteemist u nädal enne eksamit koos eksamipäevaks vajaliku infoga.

Pabertunnistus saadetakse Eestisse umbes kaks kuud pärast eksamit. Tunnistus saadetakse kooli, kus õpilane eksami sooritamise ajal õppis.

Juhendid ja materjalid

Seminarid õpetajatele

Cambridge University Press & Assessment korraldatavad veebiseminarid annavad ülevaate nii C1 Advanced eksami kirjaliku (lugemine, keelestruktuurid, kirjutamine ja kuulamine) kui ka suulise osa erinevatest ülesandetüüpidest. Samuti saavad veebinaridel osalejad hulga juhiseid sobivate lisamaterjalide leidmiseks ning ideid ja strateegiaid õpilaste paremaks ettevalmistamiseks. Hetkel eesootavaid veebinare ei ole. 

Lisainfo

Korraldame koostöös Prantsuse Instituudiga Eestis rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele DELF (Diplôme d’études en langue française) eksameid. Eksameid on võimalik sooritada A1-, A2-, B1- ja B2-tasemetel. Osaleda võivad põhikooli II ja III astme ning gümnaasiumi õpilased.

Kui  õpilane  sooritab keeleeksami positiivsele tulemusele, väljastatakse talle rahvusvaheliselt tunnustatud eluaegse kehtivusega vastavat keeletaset tõendav diplom. 

Gümnaasiumiastmes sooritatud B1-ja B2-taseme DELF eksameid tunnustatakse ka võõrkeele riigieksamina. Tulemust võib kool soovi korral arvestada lisaks ka gümnaasiumi koolieksami või selle osana.

DELF eksamitel osalemine on vabatahtlik. Õpilane otsustab ise, kas ja millisel tasemel eksam sooritada ning registreerib ennast eksamile iseseisvalt (või õpetaja juhendamisel) Eksamite infosüsteemis hiljemalt käimasoleva õppeaasta 20. jaanuariks. DELF-eksamitele  registreerimine toimub  riigieksamitele registreerimisega sarnases korras.

Eksamite toimumisajad jooksval õppeaastal leiad rahvusvaheliste keeleeksamite toimumisaegade kalendrist

Infoseminarid

Infoseminarid on mõeldud kõigile prantsuse keele õpetajatele, kelle õpilastel on lähiajal plaanis eksamitel osaleda. Seminaril antakse ülevaade viimasest eksamisessioonist ning tutvustatakse lühidalt eksamite ülesehitust ja hindamismeetodeid. Kuna A2, B1 ja B2 eksamite puhul võetakse järk-järgult kasutusele uus eksamiformaat, soovitame tungivalt osaleda kõigil neil, kes soovivad muudatuste kohta rohkem infot saada.

Järgmine infoseminar toimub reedel, 22. oktoobril kell 16.00-17.00 Teamsi keskkonnas. Oma osalussoovist palume teada anda aadressil anu.lutsepp@harno.ee.

Koolitused õpetajatele

Pakume prantsuse keele õpetajatele võimalust osaleda tasuta DELF eksamite hindajate neli koolitusel. Koolituse käigus antakse detailne ülevaade eksamite ülesehitusest ja iseärasustest ning viiakse läbi rohkelt praktilisi näidishindamisi. Koolituse nõuetekohase läbimise ning lõputesti eduka soorituse korral saavad osalejad viis aastat kehtiva ning rahvusvaheliselt tunnustatud DELF A1-B2 hindaja tunnistuse.

2022. a. toimuva koolituse kuupäevad ja registreerimisinfo avaldame lähiajal.

  Goethe Instituudi saksa keel võõrkeelena ja saksa keel teise keelena eksameid viiakse läbi ja hinnatakse selleks volitatud eksamikeskustes ühtsetel tingimustel üle maailma. Eestis korraldab riigieksameid asendavaid Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksameid Harno. Eksami edukalt sooritanud saavad eluaegse rahvusvahelise saksa keele vastava taseme oskuse tunnistuse.

  Eksamid on mõeldud iseseisva keelekasutaja suhtlusläve tasemel täiskasvanud õppijatele, kes on õppinud saksa keelt võõrkeelena. Üldjuhul on eksaminandide minimaalne vanus 16 aastat. Eksam Goethe-Zertifikat B1 vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest kolmandale. Eksam Goethe-Zertifikat B2 eeldab keele valdamist edasijõudnu tasemel ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest neljandale.

  Eksamite toimumisajad jooksval õppeaastal leiad rahvusvaheliste keeleeksamite toimumisaegade kalendrist

  Rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitel osalemine on vabatahtlik. Õpilane otsustab ise, kas ja millisel tasemel eksam sooritada ning registreerib ennast eksamile iseseisvalt (või õpetaja juhendamisel) Eksamite infosüsteemis hiljemalt käimasoleva aasta 20. jaanuariks. Registreerimine toimub riigieksamitele registreerimisega sarnases korras. 

  Materjalid

  Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite lühianalüüsid

  Infoseminarid

  Infoseminarid Goethe Zertifikat B1 ja Goethe Zertifikat B2 eksamite kohta on mõeldud kõigile saksa keele õpetajatele, kuid ennekõike õpetajatele, kes valmistavad õpilasi ette 2021. aastal toimuvateks Goethe eksamiteks. B2 eksami puhul on kasutusel uus formaat, seega soovitame tungivalt osaleda neil õpetajail, kelle õpilased B2-eksamit sooritada soovivad. Hetkel eesootavaid infoseminare ei ole.

  2021/2022. õppeaastal pakuvad Goethe Instituut ja Tallinna Saksa Kultuuriinstituut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga esmakordselt gümnaasiumiõpilastele võimaluse sooritada tasuta Goethe-Zertifikat C1-taseme eksamit. See on mõeldud lisavõimalusena õpilastele, kellel ei ole seni olnud võimalik oma saksa keele oskust C1-tasemel tasuta tõendada, kuid kelle oskused ületavad riiklikus õppekavas võõrkeeleõppes eesmärgiks seatud B-keeleoskustaseme. Tegevust piloteeritakse õppeaastani 2023/2024.

  Eksamit saavad sooritada gümnaasiumiastme õpilased:

  • kelle koolis ei ole võimalik sooritada Saksa II astme keelediplomi B2-/C1-taseme eksamit;
  • kellel on võimalus saadud tunnistust vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele kasutada riigieksami asendusena.

  Õpilasele on Goethe-Zertifikat C1-taseme eksami sooritamine tasuta, kui ta:

  • läbib eelnevalt edukalt tasemetesti (õpilane peab maksma testi eest 15 eurot; test viiakse läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis, Tolli 2, Tallinn);
  • osaleb C1-taseme eksami konsultatsioonil.

  Eksamit saab sooritada Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis. Eksami soovist tuleb instituuti teavitada hiljemalt 1. jaanuariks (kui on soov eksamit teha jaanuaris) või 1. maiks (kui on soov eksamit teha mais). Soovitame aga instituudiga ühendust võtta juba varem, et eksami tegemine aegsasti läbi rääkida.

  Lisainfo:

  Tingimuste info

  Helen Aedla, helen.aedla@goethe.de

  Eksamite ja neile registreerumise info

  Helena Kaasik, deutsch@deutsch.ee, Tallinna Saksa Kultuuriinstituut

  Korraldame koostöös Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooliga Moskvas rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksameid. Gümnaasiumi lõpuklassi õpilasel on võimalik sooritada eksamit B1- või B2-tasemel (Тест по русскому языку как иностранному. I сертификационный уровень; Тест по русскому языку как иностранному. II сертификационный уровень).

  Kui õpilane sooritab rahvusvahelise keeleeksami rahuldavale tulemusele, väljastatakse  talle rahvusvaheliselt tunnustatud eluaegse kehtivusega vastavat keeletaset tõendav sertifikaat.

  Eksameid tunnustatakse võõrkeele riigieksamina. Tulemust võib kool soovi korral arvestada gümnaasiumi koolieksamina.

  Eksamite toimumisajad jooksval õppeaastal leiad rahvusvaheliste keeleeksamite toimumisaegade kalendrist

  Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksamitel osalemine on vabatahtlik. Õpilane otsustab ise, kas ja millisel tasemel eksam sooritada ning registreerib ennast eksamile iseseisvalt (või õpetaja juhendamisel) Eksamite infosüsteemis hiljemalt käimasoleva aasta 20. jaanuariks. Registreerimine toimub riigieksamitele registreerimisega sarnases korras.

  Inglise keele riigieksami asendamine rahvusvahelise võõrkeeleeksamiga

  Rahvusvahelisi keeleeksameid on võimalik sooritada inglise keele riigieksami asemel gümnaasiumi lõpetamiseks. Gümnaasiumi lõpetajal on võõrkeele eksami osas kolm valikut: 

  • Sooritada inglise keele riigieksam, mis mõõdab keeleoskust B1 ja B2 tasemel.
  • Sooritada Harno vahendatav rahvusvaheliselt tunnustatud inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksam.
  • Esitada riigieksami asendamiseks omal kulul varem sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava eksami tunnistus/diplom.

  Õpilane teavitab oma valikust kooli juhtkonda ja/või esitab rahvusvahelise eksami sooritamist tõendava dokumendi kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.

  Kaks tüdrukut eksamit sooritamas
  • Inglise keel: Cambridge Assessment English C1 Advanced
  • Prantsuse keel: DELF scolaire B1 või B2 tasemel
  • Vene keel: ТРКИ B1 või B2 tasemel
  • Saksa keel: Goethe-Zertifikat B1, B2 ja C1 tasemel
  • Saksa keel: Saksa I astme keelediplomi eksam (saavad sooritada õpilased nendest koolidest, kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba nende eksamite läbiviimiseks; gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik saavutada B1-tase)
  • Saksa keel: Saksa II astme keelediplomi eksam (saavad sooritada õpilased nendest koolidest, kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba nende eksamite läbiviimiseks)
  • Saksa keel: Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam (saavad sooritada Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased)

  Kui õpilase tulemus Harno vahendatud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamil on piisav, väljastatakse talle vastava keeletaseme rahvusvaheline tunnistus. Kui õpilase tulemus ei ole keeletaseme tunnistuse saamiseks piisav, saab ta siiski gümnaasiumi lõpetada, kui on saavutanud vähemalt ühe protsendi maksimaalsest tulemusest.

  Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik sooritada üks neist valikuist, kuid soovi korral võib õpilane sooritada ka rohkem eksameid. Lisaks inglise keele riigieksamile või C1 Advanced eksamile võib õpilane valida kuni kaks rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksamit. Registreerudes inglise keele riigieksamile pole aga võimalik valida ka C1 Advanced eksamit ja vastupidi.

  Kui õpilane on varem omal kulul sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami, siis ei pea ta riigieksamit ega riigieksamiga võrdsustatud keeleeksamit sooritama. Rahvusvaheline tunnistus peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.

  Nimekiri rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamitest, mille tulemusega saab riigieksamil osalemist asendada

  Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile registreerima ei pea, vaid kool saadab Harnole kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad 1. veebruariks. Tunnistused ja tõendid palume edastada e-posti aadressile tunnistused@harno.ee või postiaadressile Lõõtsa 4, 11 415 Tallinn.

  Kui õpilane asendab võõrkeele riigieksami rahvusvahelise tunnistusega, siis ei kajastu vastava rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemus riigieksamitunnistusel ja rahvusvahelise eksami tulemust ei teisendata riigieksami tulemuseks ümber. Andmed õpilase sooritatud rahvusvahelise eksami kohta (esitatud eksamitunnistused) kantakse Eksamite Infosüsteemi. Pärast seda on andmed kõrgkoolidele kättesaadavad SAIS andmebaasi vahendusel.

  Viimati uuendatud 25.11.2021