Noortevaldkonna koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Haridus- ja Noorteamet teeb noortevaldkonnas mitmekesist koostööd erinevate organisatsioonidega. Kuulume üle-euroopalisse noorteinfo, Eurodesk ja Youth Wiki võrgustikku.

Euroopa noorteinfo ja nõustamisagentuur ERYICA

ERYICA on üle-euroopaline sõltumatu katuseorganisatsioon, mis koondab enda alla noorteinfo võrgustikke, keskusi ning asutusi. Tegevuse eesmärk on arendada, toetada ja võimestada noorteinfoteenuseid ning noorteinfoga tegelevaid töötajaid, toetades sellega noortele suunatud info kättesaadavust üle Euroopa. Noorteinfo teenuste töö järgib Euroopa noorteinfo Harta põhimõtteid. Võrgustikku kuulub ligi 40 organisatsiooni. 

Eestit on kuulunud võrgustikku alates 2004. aastast ning esindaja on Haridus- ja Noorteameti Noorteosakond. Esindaja roll on aktiivselt osaleda võrgustiku tegevustes, projektides ja kohtumistel, levitada ja tõlkida väljatöötatud materjale ning toetada noortega töötavate inimeste teadlikkust noorteinfo teenuse arendamisest. Alates 2019. aastat on ERYICA juhatuses Eesti liige – esindaja Kadri Koort.

Loe lisa ERYICA kodulehelt.

Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk

Eurodesk tegeleb üleeuroopaliste võimaluste info (sh Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus) jagamisega nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 36 Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1200 liikme. Eestis koordineerib Eurodesk Eesti võrgustikku Haridus- ja Noorteameti Noorteporigrammide Keskus.

Eurodesk Eesti võrgustik katab pea tervet Eestit ning igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jpm. Eurodeski töö järgib Euroopa noorteinfo Harta põhimõtteid.

Loe lisa Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse lehelt.

Veebipõhine noortevaldkonna kogumik Youth WIki

Youth Wiki on veebiplatvorm, mis koondab Euroopa riikide noortepoliitika alast informatsiooni ja andmeid. Platvormi peamine eesmärk on toetada noortevaldkonna tõenduspõhist koostööd läbi informatsiooni pakkumise, mis omakorda toetab noortepoliitika kujundamist. Youth Wiki projekti üldine eesmärk on aidata Euroopa Komisjoni ja liikmesriike otsustusprotsessides. Youth Wiki võrgustik võimaldab ka riikidevaheliselt vahetada kogemusi, sh innovaatilisi lähenemisi. Praegusel ajal osaleb Youth Wiki võrgustikus 32 riiki.

Youth Wiki sisu tuleb Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poliitika prioriteetidest, täpsemalt toetab see Euroopa Liidu Noortestrateegia tegevusvaldkondi. Infot uuendatakse iga-aastaselt riiklike korrespondentide kaudu, kelle on määranud riiklikud institutsioonid. Põhiline info tuleb ametlikest noortevaldkonna dokumentidest, uuringutest, küsitlustest, analüüsidest jmt allikatest.

Youth Wiki platvormist on võimalik leida ingliskeelset infot 10 noortevaldkonda puudutavas teemas:

  1. noortepoliitika korraldamine;           
  2. vabatahtlik tegevus;
  3. töötamine ja ettevõtlikkus;
  4. sotsiaalne kaasatus;
  5. osalus;
  6. haridus ja koolitused;
  7. tervis ja heaolu;
  8. loovus ja kultuur;
  9. noored ja maailm;
  10. noorsootöö.

Lisaks peatükkidele, on Youth Wiki platvormilt leitavad ka võrdlevad ülevaated, sh kaardid, mis võiksid olla abiks otsustusprotsessides.

Eesti on osalenud projektis alates 2015. aastast, kui Euroopa Komisjon selle esmakordselt algatas. Riiklikuks korrespondendiks on Haridus- ja Noorteamet, kelle on määranud Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Birgit Villum
Birgit.villum@harno.ee
+372 5688 2001

Projekti rahastatakse Erasmus+ vahenditest.

Viimati uuendatud 03.11.2021