Digikoolitused

Digipädevus on suutlikkus lahendada (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamiseks ja koolide valmisoleku tõstmiseks digitehnoloogiat õppetöös rakendada, korraldame regulaarselt erinevaid koolitusi.

Digikoolituste üldinfo

 • Meie digikoolitused toetavad tehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendavad iga haridustaseme õpetaja digipädevusi. Sõltuvalt koolitusest on õppevormiks võimalik valida: kontakt-, veebipõhine või kombineeritud õpe.
 • Digikoolitusi saab tellida kooli kohapeale. Samuti on võimalik õpetajaid suunata osalema avatud koolitustel individuaalselt. Tellimuskoolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toel.
 • Oleme koolitusprogramme koostades jälginud, et kaetud oleks kõigi haridustasemete õpetajate, õppejõudude ja koolijuhtide IKT- alane koolitusvajadus. Huvilistel on võimalik valida sobiv koolitus vastavalt oma tasemele, ainevaldkonnale ja huvile. Soovijad saavad lihvida oma õpetamisoskusi nii üldoskuste kui ka oma ainevaldkonna tasemel.
 • Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.

Digipädevusmudelid

Selleks, et õppijatel oleks ajakohane digipädevus ning tehnoloogia toetaks kõige paremal moel kooli kui organisatsiooni toimimist tervikuna, peavad nõuded digipädevusele olema kirjeldatud ajakohaselt ja arusaadavalt. 

Eestis hetkel vajalikud digipädevusvaldkonnad ja pädevused on kirja pandud veebilehele digipadevus.ee. Veebilehel asuvad nii õppijale kui õpetajale mõeldud digipädevusmudelid koos vajalike baasoskuste kirjeldamisega.

Koolitused

Lihtsad joonistamisvahendid

Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada, kuidas õppetööd ette valmistada ja läbi viia, ning kuidas rakendada hindamist. Lisaks sellele näidatakse, kuidas õpilastega enda näidistöid jagada ning õpilaste joonistustöid kokku koguda. 26 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab ise oma õppeprotsessi juhtida, kuna veebikohtumisi ei toimu. Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad, klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiad Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes

Veebipõhisel kiirkoolitusel jagatakse ideid, kuidas õppetöösse integreerida tegevusi, mis motiveeriksid samal ajal ka liikuma. Iga osaleja loob mitmete vabavaraliste vahenditega erinevaid ülesandeid, mida saab koheselt enda õppetöösse integreerida. 26 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab seal ise oma õppeprotsessi juhtida, veebikohtumisi ei toimu. Koolitusele on oodatud õpetajad ja huvijuhid ning koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejale tasuta.

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) 

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale

Koolitus tutvustab õpetajale, kuidas oma töös eesmärgipäraselt kasutusele võtta erinevaid digitaalseid visualiseerimise vahendeid. Veebipõhise kiirkoolituse käigus saadakse ülevaade erinevatest infograafika ja pildikollaaži loomise vahenditest ning nende kasutusvõimalustest õppetöös. Koolituse lõpuks valmib osalejate katsetustest näidisgalerii ja iga osaleja personaalne e-portfoolio. 13 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab ise oma õppeprotsessi juhtida, sest veebikohtumisi ei toimu. 

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Õpikeskkond MS Teams

Koolituse eesmärk on toetada õpetajat MS Teams´i kasutamisel distantsõppes. Tutvustame MS Teams´i erinevaid võimalusi: alustades päris algusest ehk keskkonda sisse logimisest, liikudes edasi videotunni läbiviimise ja õpiülesannete genereerimise juurde. Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi ning seda on võimalik läbida nii veebipõhiselt kui ka kombineeritud õppes.

Täpsem info (kombineeritud õppevorm): https://koolitus.edu.ee/course/1871

Täpsem info (veebipõhine õppevorm): https://koolitus.edu.ee/course/2172 

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Õpikeskkond Google Classroom

Google Classroom on lihtne ja mugav õpihaldussüsteem. Kokkuvõttev kursus avab kõige tähtsamad funktsioonid Google Classroom kasutamise kohta, et kool ja õpetaja saaks distantsõpet efektiivselt korraldada. Koolitusele on oodatud kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.

Veebipõhise kursuse käigus toimuvad seminarid, mis on järelvaadatavad. Kursuse maht on 26 akadeemilist tundi ning selle aja jooksul vaatame Google Classroom keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest. Veebikursuse lõpetajal valmib enda Google Classroom'i kursus, mis sisaldab esmaseid ülesandeid, ning mis on valmis õppetöös kasutamiseks.

Koolituste lisainfo ja toimumisajad:

Google Classroom edasijõudnutele

Google Classroom´i edasijõudnute kursus vaatab keskkonna isikupärastamise ja klassi reegleid ning käsitleb kujundavat hindamist ja interaktiivseid töölehti. Kursusel õpib tegema õppevideosid ning aktiivseid Google Meet tunde.

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan

Koolituse projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Õpikeskkond Moodle 

Moodle algtase

Tegemist on praktilise Moodle'i keskkonna koolitusega, mis on suunatud kõikidele õpetajatele. Eelkõige on koolitusele oodatud aga III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad veebiseminarid ning saadud teadmisi saab koheselt ka Moodle'i keskkonnas rakendada. Kursuse maht on 31 akadeemilist tundi.

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemist Juhan.

Moodle edasijõudnutele

Moodle on e-õppe platvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Edasijõudnute kursus on loodud selleks, et õpetajad ja õppejõud, kellel on juba olemas eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid keerukamaid vahendeid (näiteks H5P, väline tööriist jt) tundma õppides oma kursust täiendada ja eesmärgipärasemalt hallata. 

Kursuse maht on 31 akadeemilist tundi ja koolitus koosneb veebiseminaridest ja praktilisest iseseisvast tööst. 

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, kes koolitajate juhtimisel arutavad, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Koolitusel osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 

Koolitus koosneb veebikohtumistest ja kahest auditoorsest kohtumisest koolides.

Lisaks õpetajatele ootame meeskonnas osalema haridustehnoloogi ja õppealajuhatajat. Koolituse maht on 31 akadeemilist tundi.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1834

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Viiest koolitusest koosnev koolitusprogramm Digivõti toetab aineõpetajaid õppijate digipädevuste arendamisel. Viis koolitust on oma ülesehituselt sarnased, kuid igaüks neist keskendub ühele konkreetsele ainevaldkonnale. Koolitused on mõeldud alus- ja üldhariduse õpetajatele ning sinna on oodatud ka kutsehariduse üldainete õpetajad.

Aineõpetajad saavad valida Digivõtme programmist omale sobiva koolituse viie erineva valdkonna vahel:

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat 
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat
 • 100% veebipõhine
 • Maht 39 akadeemilist tundi

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse: igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida endale sobiva aja õppimiseks ja õpitu katsetamiseks. Koolituse käigus valminud õpilugu saab õpetaja hiljem oma klassiruumis kasutada; seda edasi arendada ja kolleegidega jagada.

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle ülesandeks on õpetajate koolitamine. Iga osaleja saab juurdepääsu 36 moodulile, mis sisaldavad sisekoolituse läbiviimiseks tarvilikke materjale (slaidid erinevate teemade kohta, õpetused ja metoodilised juhendmaterjalid).

Moodulid on kokku pannud Ingrid Maadvere (Harno ja Gustav Adolfi Gümnaasium), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka juba kogenud sisekoolitajale.

Koolitus koosneb neljast veebikohtumisest ja iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest. Maht on kokku 26 akadeemilist tundi. Kursuse läbinutele säilib juurdepääs Moodle’is paiknevatele moodulitele, ka nendele, mida hiljem juurde tehakse. 

Koolitusel osalemiseks peab enne registreerumist esitama kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis tõendab, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll, ning tal on võimalus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame meiliaadressile triin.kaasik@harno.ee. Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht üle järgmisele soovijale.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1836

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

"Digialgus" on täiendkoolitusprogramm õpetajatele, kes on alles alustanud digivahendite kasutamisega õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas digivahenditega õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta. Kõik koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist (õppesisu ei kordu). Koolitused on sellegipoolest ka eraldi läbitavad, ehk puudub kohustus läbida kõik programmi kuuluvad koolitused.

"Digialguse" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-24 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

"Digialguse" koolitusprogrammi kolm erinevat koolitust on:

Koolitused arendavad neid õpetajale vajalikke digipädevusi, mis on välja toodud õpetaja digipädevusmudelis, ning mis tuginevad Euroopa Komisjoni digipädevuse raamistikule DigCompEDU (2017).

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

"Tuleviku õpetaja" on täiendkoolitusprogramm erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele; koolijuhtidele ning teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogramm annab osalejatele baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks. Seda nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis, kui ka iseenda professionaalseks arenguks.

Koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist (õppesisu ei kordu). Koolitused on sellegipoolest ka eraldi läbitavad, ehk puudub kohustus läbida kõik programmi kuuluvad koolitused."Tuleviku õpetaja" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat.

Hetkel pakume programmist järgnevaid täiendkoolitusi:

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Täiendkoolitus arendab õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides. Koolitusel õpitakse, kuidas suurendada koostööd õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks digivahendeid. 

Mooduli käigus arutleme: mis on koostöö, kuidas veebipõhist koostööd planeerida ning kuidas koostööst võimalikult palju kasu saada. Uurime, milliseid koostöö metoodikaid ja vahendeid valida ning kuidas koostöös teiste õpetajatega luua lõimitud õppematerjale või hindamismudeleid.

Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, õppetöö korraldamisega seotud spetsialistid (õppedirektor, osakonna juht, õppekavahoidja, valdkonna juht jne) ja õppeasutuse juhtimisega seotud spetsialistid.

"Digimeistri" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Koolitus "Interaktiivne tahvel õppetöös" toetab õpetajate valmisolekut kasutada õppetöös erinevaid interaktiivseid tahvleid (seda lähtuvalt õpistiilist). Lisaks toetab koolitus seeläbi interaktiivsete vahendite abil õppematerjalide loomist. Koolitusele on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad, kellel on olemas arvutialased algteadmised.

"Interaktiivne tahvel" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-20 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta ning tellimine: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Kõikidel õppijatel — hoolimata nende erivajadustest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest — peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega. Samuti on oluline tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel õpilase järgi kohandada.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamiseks ning koostamiseks. Luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

"Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena.  Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-20 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta ning tellimine: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Arenguprogrammi eesmärk on toetada koolimeeskonda õppetöösse tehnoloogia kaasamisel, et soodustada sellega õpilaste digipädevuste arengut. 

"DigiKiirendi" programm lähtub iga kooli vajadustest ja suunab koolipersonali oma igapäevases töös digivahendeid aktiivsemalt kasutama. Pool õppeaastat vältavasse programmi on kaasatud ka koolipidaja. Ühe piirkonna koolid paigutatakse samasse koolitusgruppi. Samuti pakutakse koolile haridustehnoloogilist nõu ja tuge.

Programmis osalemine kutsete alusel

Koolide programmi kutsumine toimub koolide digiküpsuse mudeli Digipeegel andmete alusel, koostöös kohalike omavalitsustega. Programmi kaasamisel eelistatakse koole, kes on hinnanud end seal vähemalt kahes valdkonnas kolmest (õpikäsituse muutumine, muutuste juhtimine ja kooli digitaristu) tasemele A (st digivahendeid kasutatakse harva, samuti katsetatakse uusi lähenemisi, kuid süsteemseid muutusi õppekorralduses toimunud pole).

Koolitused koolijuhtidele

Koolijuhtidele pakub DigiKiirendi koolitust „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“. Koolituse käigus tutvutakse valdkonna trendide ja arengutega, õpitakse kujundama kaasaegset õpikeskkonda ja valima sobivaid digivahendeid kaasavaid meetodeid, ning planeeritakse esimesed sammud muudatuste elluviimiseks oma haridusasutuses.

Õpetajate õppegrupid

Õppegrupid moodustatakse vastavalt õpetajate senisele kogemusele ja digipraktikale. Jagunemine toimub kahte gruppi: algajad ja edasijõudnud. Algajate grupil on võimalik osaleda baaskoolitusel, edasijõudnutele koostatakse koolituskava nn rätsepameetodil, konkreetse kooli võimalusi ja vajadusi arvesse võttes. Mõlemale grupile toimub koolitus oma koolis, kasutades ära sealseid võimalusi.

Ajakava ja koolitusmaht

Koolitusmaht on mõlemas grupis 30 akadeemilist tundi, mis sisaldab 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd (kolm kohtumist) ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Soovi korral on programmis osalevatel koolimeeskondadel võimalus külastada ka mõnd tehnoloogiat edukalt rakendavat kooli või käia töövarjuks.


Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kutsume haridustöötajaid osalema iganädalases veebiseminaride sarjas "Distantsilt targemaks", kus antakse õpetajatele ja koolijuhtidele kiirelt praktilisi soovitusi õppetöö tõhustamiseks. Kõik veebiseminarid on järelvaadatavad YouTube'is. 

Veebiseminarid võtavad luubi alla koolides aktuaalsed teemad:

 • aktiivõppe meetodid distantsilt õpetamiseks ja õpilaste kaasamiseks
 • internetiturvalisus
 • kasulikud töövahendid koolides kasutamiseks
 • digipädevused ning nende arendamine
 • kommunikatsioon

Veebiseminarid YouTube’is 

Info eelseisvate veebiseminaride kohta leiab https://koolitus.edu.ee/calendar.

Viimati uuendatud 26.03.2021