Digikoolitused

Digipädevus on suutlikkus lahendada (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamiseks ja koolide valmisoleku tõstmiseks digitehnoloogiat õppetöös rakendada, korraldame regulaarselt erinevaid koolitusi.

Digikoolituste üldinfo

  • Meie digikoolitused toetavad tehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendavad iga haridustaseme õpetaja digipädevusi. Sõltuvalt koolitusest on õppevormiks võimalik valida: kontakt-, veebipõhine või kombineeritud õpe.
  • Digikoolitusi saab tellida kooli kohapeale. Samuti on võimalik õpetajaid suunata osalema avatud koolitustel individuaalselt. Tellimuskoolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toel.
  • Oleme koolitusprogramme koostades jälginud, et kaetud oleks kõigi haridustasemete õpetajate, õppejõudude ja koolijuhtide IKT- alane koolitusvajadus. Huvilistel on võimalik valida sobiv koolitus vastavalt oma tasemele, ainevaldkonnale ja huvile. Soovijad saavad lihvida oma õpetamisoskusi nii üldoskuste kui ka oma ainevaldkonna tasemel.
  • Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.

Digipädevusmudelid

Selleks, et õppijatel oleks ajakohane digipädevus ning tehnoloogia toetaks kõige paremal moel kooli kui organisatsiooni toimimist tervikuna, peavad nõuded digipädevusele olema kirjeldatud ajakohaselt ja arusaadavalt. 

Eestis hetkel vajalikud digipädevusvaldkonnad ja pädevused on kirja pandud veebilehele digipadevus.ee. Veebilehel asuvad nii õppijale kui õpetajale mõeldud digipädevusmudelid koos vajalike baasoskuste kirjeldamisega.

Koolitused

Lihtsad joonistamisvahendid

Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada, kuidas õppetööd ette valmistada ja läbi viia, ning kuidas rakendada hindamist. Lisaks sellele näidatakse, kuidas õpilastega enda näidistöid jagada ning õpilaste joonistustöid kokku koguda. 26 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab ise oma õppeprotsessi juhtida, kuna veebikohtumisi ei toimu. Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad, klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiad Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes

Veebipõhisel kiirkoolitusel jagatakse ideid, kuidas õppetöösse integreerida tegevusi, mis motiveeriksid samal ajal ka liikuma. Iga osaleja loob mitmete vabavaraliste vahenditega erinevaid ülesandeid, mida saab koheselt enda õppetöösse integreerida. 26 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab seal ise oma õppeprotsessi juhtida, veebikohtumisi ei toimu. Koolitusele on oodatud õpetajad ja huvijuhid ning koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejale tasuta.

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) 

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale

Koolitus tutvustab õpetajale, kuidas oma töös eesmärgipäraselt kasutusele võtta erinevaid digitaalseid visualiseerimise vahendeid. Veebipõhise kiirkoolituse käigus saadakse ülevaade erinevatest infograafika ja pildikollaaži loomise vahenditest ning nende kasutusvõimalustest õppetöös. Koolituse lõpuks valmib osalejate katsetustest näidisgalerii ja iga osaleja personaalne e-portfoolio. 13 akadeemilise tunni mahuga e-kursus toimub Harno Moodle's. Õppija saab ise oma õppeprotsessi juhtida, sest veebikohtumisi ei toimu. 

Lisainfo koolituse ja järgmiste toimumiste kohta leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolitaja: Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Õpikeskkond MS Teams

Koolituse eesmärk on toetada õpetajat MS Teams´i kasutamisel distantsõppes. Tutvustame MS Teams´i erinevaid võimalusi: alustades päris algusest ehk keskkonda sisse logimisest, liikudes edasi videotunni läbiviimise ja õpiülesannete genereerimise juurde. Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi ning seda on võimalik läbida nii veebipõhiselt kui ka kombineeritud õppes.

Täpsem info (kombineeritud õppevorm): https://koolitus.edu.ee/course/1871

Täpsem info (veebipõhine õppevorm): https://koolitus.edu.ee/course/2172 

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Õpikeskkond Google Classroom

Google Classroom on lihtne ja mugav õpihaldussüsteem. Kokkuvõttev kursus avab kõige tähtsamad funktsioonid Google Classroom kasutamise kohta, et kool ja õpetaja saaks distantsõpet efektiivselt korraldada. Koolitusele on oodatud kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.

Veebipõhise kursuse käigus toimuvad seminarid, mis on järelvaadatavad. Kursuse maht on 26 akadeemilist tundi ning selle aja jooksul vaatame Google Classroom keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest. Veebikursuse lõpetajal valmib enda Google Classroom'i kursus, mis sisaldab esmaseid ülesandeid, ning mis on valmis õppetöös kasutamiseks.

Koolituste lisainfo ja toimumisajad:

Google Classroom edasijõudnutele

Google Classroom´i edasijõudnute kursus vaatab keskkonna isikupärastamise ja klassi reegleid ning käsitleb kujundavat hindamist ja interaktiivseid töölehti. Kursusel õpib tegema õppevideosid ning aktiivseid Google Meet tunde.

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan

Koolituse projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Õpikeskkond Moodle 

Moodle algtase

Tegemist on praktilise Moodle'i keskkonna koolitusega, mis on suunatud kõikidele õpetajatele. Eelkõige on koolitusele oodatud aga III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad veebiseminarid ning saadud teadmisi saab koheselt ka Moodle'i keskkonnas rakendada. Kursuse maht on 31 akadeemilist tundi.

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemist Juhan.

Moodle edasijõudnutele

Moodle on e-õppe platvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Edasijõudnute kursus on loodud selleks, et õpetajad ja õppejõud, kellel on juba olemas eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid keerukamaid vahendeid (näiteks H5P, väline tööriist jt) tundma õppides oma kursust täiendada ja eesmärgipärasemalt hallata. 

Kursuse maht on 31 akadeemilist tundi ja koolitus koosneb veebiseminaridest ja praktilisest iseseisvast tööst. 

Koolituse lisainfo ja toimumisajad leiab Täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, kes koolitajate juhtimisel arutavad, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Koolitusel osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 

Koolitus koosneb veebikohtumistest ja kahest auditoorsest kohtumisest koolides.

Lisaks õpetajatele ootame meeskonnas osalema haridustehnoloogi ja õppealajuhatajat. Koolituse maht on 31 akadeemilist tundi.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1834

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Viiest koolitusest koosnev koolitusprogramm Digivõti toetab aineõpetajaid õppijate digipädevuste arendamisel. Viis koolitust on oma ülesehituselt sarnased, kuid igaüks neist keskendub ühele konkreetsele ainevaldkonnale. Koolitused on mõeldud alus- ja üldhariduse õpetajatele ning sinna on oodatud ka kutsehariduse üldainete õpetajad.

Aineõpetajad saavad valida Digivõtme programmist omale sobiva koolituse viie erineva valdkonna vahel:

Koolitus numbrites:

  • Läbitakse 5 digipädevuste teemat
  • Valmib 1 õpilugu
  • Kestab 8 nädalat 
  • Toeks on 2 praktikust koolitajat
  • 100% veebipõhine
  • Maht 39 akadeemilist tundi

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse: igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida endale sobiva aja õppimiseks ja õpitu katsetamiseks. Koolituse käigus valminud õpilugu saab õpetaja hiljem oma klassiruumis kasutada; seda edasi arendada ja kolleegidega jagada.

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle ülesandeks on õpetajate koolitamine. Iga osaleja saab juurdepääsu 36 moodulile, mis sisaldavad sisekoolituse läbiviimiseks tarvilikke materjale (slaidid erinevate teemade kohta, õpetused ja metoodilised juhendmaterjalid).

Moodulid on kokku pannud Ingrid Maadvere (Harno ja Gustav Adolfi Gümnaasium), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka juba kogenud sisekoolitajale.

Koolitus koosneb neljast veebikohtumisest ja iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest. Maht on kokku 26 akadeemilist tundi. Kursuse läbinutele säilib juurdepääs Moodle’is paiknevatele moodulitele, ka nendele, mida hiljem juurde tehakse. 

Koolitusel osalemiseks peab enne registreerumist esitama kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis tõendab, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll, ning tal on võimalus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame meiliaadressile triin.kaasik@harno.ee. Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht üle järgmisele soovijale.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1836

Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

"Digialgus" on täiendkoolitusprogramm õpetajatele, kes on alles alustanud digivahendite kasutamisega õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas digivahenditega õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta. Kõik koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist (õppesisu ei kordu). Koolitused on sellegipoolest ka eraldi läbitavad, ehk puudub kohustus läbida kõik programmi kuuluvad koolitused.

"Digialguse" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-24 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

"Digialguse" koolitusprogrammi kolm erinevat koolitust on:

Koolitused arendavad neid õpetajale vajalikke digipädevusi, mis on välja toodud õpetaja digipädevusmudelis, ning mis tuginevad Euroopa Komisjoni digipädevuse raamistikule DigCompEDU (2017).

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

"Tuleviku õpetaja" on täiendkoolitusprogramm erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele; koolijuhtidele ning teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogramm annab osalejatele baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks. Seda nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis, kui ka iseenda professionaalseks arenguks.

Koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist (õppesisu ei kordu). Koolitused on sellegipoolest ka eraldi läbitavad, ehk puudub kohustus läbida kõik programmi kuuluvad koolitused."Tuleviku õpetaja" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat.

Hetkel pakume programmist järgnevaid täiendkoolitusi:

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Täiendkoolitus arendab õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides. Koolitusel õpitakse, kuidas suurendada koostööd õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks digivahendeid. 

Mooduli käigus arutleme: mis on koostöö, kuidas veebipõhist koostööd planeerida ning kuidas koostööst võimalikult palju kasu saada. Uurime, milliseid koostöö metoodikaid ja vahendeid valida ning kuidas koostöös teiste õpetajatega luua lõimitud õppematerjale või hindamismudeleid.

Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, õppetöö korraldamisega seotud spetsialistid (õppedirektor, osakonna juht, õppekavahoidja, valdkonna juht jne) ja õppeasutuse juhtimisega seotud spetsialistid.

"Digimeistri" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-22 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Koolitus "Interaktiivne tahvel õppetöös" toetab õpetajate valmisolekut kasutada õppetöös erinevaid interaktiivseid tahvleid (seda lähtuvalt õpistiilist). Lisaks toetab koolitus seeläbi interaktiivsete vahendite abil õppematerjalide loomist. Koolitusele on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad, kellel on olemas arvutialased algteadmised.

"Interaktiivne tahvel" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena. Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-20 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta ning tellimine: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Kõikidel õppijatel — hoolimata nende erivajadustest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest — peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega. Samuti on oluline tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel õpilase järgi kohandada.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamiseks ning koostamiseks. Luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

"Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil" koolitused toimuvad tellimuskoolitustena.  Õppevormiks on kontaktõpe (koolis kohapeal) ning lisaks sellele toimub ka iseseisev töö. Koolitusgrupi suurus on vahemikus 15-20 osalejat. Koolituse täies mahus läbimisel on koolitus osalejatele tasuta (tutvu Harno koolitusel osalemise tingimustega SIIN).

Lisainfo koolituse kohta ning tellimine: Täienduskoolituste infosüsteem Juhan.

Koolituste projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Praktiline multimeediakoolitus lasteaia— gümnaasiumi õpetajatele. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2196 
Koolituste projektijuht Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee 

Koolitusel tutvustatakse sisuloome platvormi E-koolikotis, selles olevaid klassiõpetajate õppematerjale ning jagatakse kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

Koolitus toimub 100% veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas. Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavatest õppematerjalidest ning veebiseminaridest, mille käigus jagab koolitaja reaalajas oma kogemusi ja soovitusi ning näitab täpselt ette, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivne õppematerjal. Iga veebiseminari järel on osalejatel võimalik tutvustatud materjale katsetada, soovi korral muuta ning juba ka distantsõppes rakendada. Koolituse lõpus on kokkuvõttev veebiseminar, mille käigus jagatakse viimaseid nõuandeid ja osalejate saadud kogemusi.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2514 
Koolituste projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee 

Koolitusele ootame lasteaia rühmaõpetajaid ja lasteaia eesti keele õpetajaid, kes on digipädevustes algtasemel. Koolitus toetab digivahendite eakohast kasutamist laste arendamisel ja tegevuste lõimimisel varases keeleõppes. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: digivahendid, õppimine mängu kaudu, materjalide koostamine multimeedia vahenditega ja digiturvalisus ning palju muud. 

Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast koolituspäevast Zoomis ja iseseisvast tööst. Õpikeskkonnast Moodle leiab nädalate kaupa koolituse täpsema kirjelduse (kava, iseseisvad tööd, materjalid jm vajaliku). 
Koolituse lõputööna valmib igal osalejal praktiline õppetöös kasutatav õpilugu.  

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2458 
Koolituste projektijuht Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee 

Targalt internetis ABC minu koolis

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt minu olulised kontod, kaheastmeline autentimine, varukoopiate tegemine) ja metoodilised juhendmaterjalid. 

Koolitus koosneb kolmest veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma koolis. 

Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2306 

Targalt internetis ABC minu lasteaias

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt digiturvalisus lasteaias, turvaline ja juhendatud ekraaniaeg, lapse mäng tehnoloogiaga, lapsed kui autorid ja digisisu loojad) ja metoodilised juhendmaterjalid. 

Koolitus koosneb neljast veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma lasteaias.

Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2513  
Koolituste projektijuht Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee 

Viimati uuendatud 12.08.2021