Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust. Tasemeeksamid on mõeldud mitte-eestlastele ja sisserännanutele, kelle töökohal on nõutav eesti keele oskuse taseme tõendamine või kes tahavad taotleda elamisluba või kodakondsust. Eksami positiivselt sooritanutele hüvitame ka eesti keele õppe kulud.

Eesti keele tasemeeksamil kontrollitakse ainult keeleoskust – seal ei ole vaja teadmisi näiteks Eesti kultuuri kohta või muid fakte. Eksamil hinnatakse sooritaja eesti keeles kirjutamise, kuulamise, lugemise ja rääkimise oskuse taset. Kodakondsuse saamiseks nõutakse riigikeele oskust vähemalt B1 tasemel. 

Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsuse taotleja on keeleeksamil vabastatud kirjutamistestist ja peab sooritama kolm eksamiosa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.

Enne eksamit saab ka ilma eksamiavaldust esitamata osaleda tasuta konsultatsioonis, kus anname infot eksami vormi, korra ning eksamil kontrollitavate teadmiste ja oskuste kohta. Konsultatsioonis proovime ka lahendada ülesandeid, et saada teada, kas keeleoskus vastab valitud tasemele või võiks valida muu taseme eksami.

Remote video URL

Toimumisajad 2021. aastal

Juhised Covid-19 perioodil tasemeeksamil osalejale 2021

Eesti keele tasemeeksamid ja eksamieelsed konsultatsioonid toimuvad kord kvartalis. Konsultatsioonid algavad kell 10 ning kestavad ligikaudu 6 akadeemilist tundi. Eksamid algavad kell 10.00. 

TASE EKSAMID KONSULTATSIOONID
A2 13.02.2021
15.05.2021
11.09.2021
13.11.2021
30.01.2021
08.05.2021
28.08.2021
23.10.2021
 B1 14.02.2021 (ka Pärnus)
16.05.2021
12.09.2021 (ka Pärnus)
14.11.2021 (ka Soomes)
31.01.2021
09.05.2021
29.08.2021
24.10.2021
 B2 27.02.2021 (ka Soomes)
05.06.2021 (ka Soomes)
25.09.2021
27.11.2021
06.02.2021, Tartus 13.02.2021
29.05.2021, Tartus 15.05.2021
04.09.2021, Tartus 11.09.2021
30.10.2021, Tartus 13.11.2021
 C1 28.02.2021
06.06.2021
26.09.2021
28.11.2021
07.02.2021, Tartus 14.02.2021
30.05.2021, Tartus 16.05.2021
05.09.2021, Tartus 12.09.2021
31.10.2021, Tartus 14.11.2021

Toimumiskohad

Eesti keele tasemeeksamid toimuvad igal kuupäeval Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas. Mõnel kuupäeval ka Pärnus (kui sooritajaid on vähemalt 5) ja Helsingis.

 • Tallinnas: Pae Gümnaasium, Pae 5
 • Tartus: Tartu eksamipunkt, Jakobi 2
 • Jõhvis: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoht, Kutse 13 (sissepääs B korpusest Pae tn ühiselamu poolt, minna mööda koridori C korpusesse)
 • Narvas: Eesti Gümnaasium, Kraavi 1
 • Pärnu: Tammsaare Kool, A.H. Tammsaare pst 30
 • Soomes, Helsingis: Sörnäisten rantatie 22, 00540

Infopunktid

Eesti keele tasemeeksamite lisainfo ja registreerimiseks vajaliku taotluse blanketid on saadaval ka järgnevates kohalikes infopunktides:

 • Tallinnas: Harno peakontor, Lõõtsa 4. E-R 9–17
 • Narvas: Rajaleidja keskus, Kerese 3 (Kerese keskus, II korrus). E–N 9–17
 • Jõhvis: Rajaleidja keskus, Keskväljak 4 (kaubanduskeskus Tsentraal, IV korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Tartus: Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Pärnus: Rajaleidja keskus, Metsa 1 (II korrus). E–N 9–17, R 9–15
 • Helsingis: Tuglase Selts/Eesti Maja, Sörnäisten rantatie 22. E-R 10.00–17.00, telefon: +358 9 681 1430

Oluline info eksamisooritajale

Harno info ja materjalid, mis aitavad eksamiks õppida ja valmistuda: 

Keskkonnad eesti keele õppimiseks ja keeleoskuse proovile panekuks:

Eksamitele saab registreeruda aastaringselt. Registreerumine lõpeb eksamile eelneva kuu 1. kuupäeval. Korraga on võimalik registreeruda ühele eksamile.

Registreerumiseks on mitu võimalust:

 • Elektrooniline registreerumine riigiportaalis www.eesti.ee
 • Elektrooniline registreerumine Eksamite Infosüsteemis EIS
 • Saada arvutil täidetud ja digitaalselt allkirjastatud avalduse koos isikut tõendava dokumendi koopiaga e-posti aadressile harno@harno.ee.
 • Esita paberil avalduse otse Haridus- ja Noorteametile. Saates avalduse posti teel, tuleb sellele lisada isikut tõendava dokumendi koopia. Esitades avalduse meie klienditeeninduses kohapeal, tuleb võtta kaasa isikut tõendav dokument. Harno aadress on Lõõtsa 4, Tallinn 11415. Kui avalduse toob ära volitatud isik, peab ta esitama ka volituse ja enda dokumendi.

Avalduse plank allalaadimiseks
Juhend EIS-is eksamile registreerumiseks

Paberil avaldused on saadaval ka kõigis meie piirkondlikes infopunktides.

Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kirjutamistestist (esseest). Ta peab sooritama eksamil kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa. Et seda võimalust kasutada, tuleb registreerimisavaldusel valida variant „B1-tase* (65 a ja vanem kodakondsuse taotleja)“.

Õpilased saavad eksamile registreeruda vaid Eksamite Infosüsteemis EIS! Põhikooliõpilane (7.-9. klass) saab eesti keele tasemeeksamile registreeruda ainult juhul, kui ta taotleb Eesti kodakondsust (selleks peab olema 15-aastane) või kui tema eesmärgiks on töökohal keeleoskuse tõendamine. 7. ja 8. klassi õpilane saab registreerida põhikooli eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile. 9. klassi õpilane sooritab põhikooli lõpus eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksami.

Registreerimise saab tühistada kuni seitse päeva enne toimumist. Registreeringu saab tühistada, andes oma soovist Haridus- ja Noorteametile teada telefonil 735 0500 või e-posti aadressil harno@harno.ee.

Eksamile registreerunu, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksamitulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, saab eksamile uuesti registreeruda kuue kuu pärast. Registreerunul, kes puudus eksamilt mõjuval (näiteks tervislikul) põhjusel ning kes soovib eksamit sooritada enne kuue kuu möödumist, tuleb 30 päeva jooksul esitada Harnole vabas vormis selgitus ja tõend puudumise põhjuste kohta. 

Eksamiteade, kus on kirjas eksami ja konsultatsiooni toimumise aeg ja koht, aga ka kogu muu tarvilik informatsioon, saadetakse postiaadressil või e-posti aadressil, mis on märgitud eksamiavaldusele. Eesti keele tasemeeksami teade saadetakse üldjuhul üks kuu enne eksami toimumist.

Kui terviseseisundi tõttu pole võimalik sooritada eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile.

Ekspertkomisjoni otsuse alusel võib eksamit sooritada teistest erineval ajal ja kohas, saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega, vabastada avalduse esitaja mõne eksamiosa sooritamisest, asendada eksami suuline osa kirjalikuga ja vastupidi. Ekspertkomisjoni otsusega võib lubada ka muid mõistlikke erisusi. Eesti kodakondsuse taotlejaid võib komisjon terviseseisundi tõttu eesti keele tasemeeksamist ka vabastada. Komisjoni liikmed määrab haridus- ja teadusminister.

Eksami eritingimustel sooritamiseks või eksamist vabastuse taotlemiseks tuleb esitada üks järgmistest avalduse vormidest:

Lisaks avaldusele on vaja esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • olemasolu korral võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga. Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

 • originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;
 • notariaalselt kinnitatud koopiana;
 • originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;
 • Harno poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha Harno infosaalis.

Dokumendid tuleb edastada Haridus- ja Noorteameti aadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või digiallkirjastatult e-posti aadressile harno@harno.ee.

Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  •     raske vaegnägevus OD-OS 0,12;
  •     0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
 • pimesus OD-OS 0,05-0;
 • liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  •     kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus, k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  •     kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.

Eesti keele tasemeeksami tulemusi on võimalik näha riigiportaalis hiljemalt 30 päeva möödumisel eksami sooritamisest. Telefoni teel tulemusi ei avaldata. Eesti keele tasemeeksami tunnistus väljastatakse elektroonilisena. Paberil tunnistusi ei väljastata.

E-tunnistus

Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee

Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate, kus on kirjas eksamitulemus ja temale väljastatud tunnistuse unikaalne number. Näiteks tööandjale keeleoskustaseme tõendamiseks piisab, kui inimene teab oma tunnistuse numbrit ning isikukoodi. Nende põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust. Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrollimiseks.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Soovi korral saab tunnistuse riigiportaalist alla laadida, kuid see ei ole eesti keele tasemeeksami ega ka kodakondsuseksami sooritaja jaoks kohustuslik.

Vajadusel on siiski võimalik saada Harno klienditeenindusest (Lõõtsa 4, Tallinn) e-tunnistuste kinnitatud väljatrükk

Täpne info e-tunnistuse kasutamise kohta on olemas ka riigiportaalis www.eesti.ee vastava teenuse juures. Kõik vajalikud juhendid ja selgitused lisatakse ka igale eksamiteatele ja sooritusteatele.

Kõik varasematel aegadel paberil välja antud tunnistused kehtivad jätkuvalt.

Duplikaat

Kui varasemalt välja antud eesti keele tasemeeksami pabertunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema – võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaati saab taotleda, kui:

 • Algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks.
 • Tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus.
 • Algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.
 • Algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab Harnole taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

 • Taotleja ees- ning perekonnanimi.
 • Isikukood.
 • Aadress, kontakttelefon.
 • Eksami sooritamise aeg ja tase.
 • Avalduse esitamise kuupäev ja allkiri.
 • Kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, sellel tuvastatakse vormistamise ebatäpsuseid või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Duplikaat valmib hiljemalt 45 päeva jooksul. Kui see on valmis, võtame taotlejaga ühendust ja väljastame duplikaadi e-tunnistusena.

Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistuse duplikaadina väljastatakse arhiiviteatis. Arhiiviteatise väljastamiseks tuleb esitada Harnole täidetud ja allkirjastatud avaldus:

Duplikaadi või arhiiviteatise väljastamise avaldus tuleb saata allkirjastatuna Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või digiallkirjastatuna e-posti aadressile harno@harno.ee.

Eesti keele tasemeeksami tööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist. 

Eesti keele tasemeeksami tööga tutvumiseks tuleb esitada avaldus meie klienditeeninduses (avatud esmaspäevast reedeni kell 9–17), saata täidetud avaldus Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või digitaalselt e-posti teel aadressile harno@harno.ee.

Avalduste plangid:

Vaatame laekunud avaldused läbi ja anname esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul) teada, millal saab eksamitööga tutvuma tulla. Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust tööga tutvumiseks, teavitame sellest 30 tööpäeva jooksul.

Eesti keele tasemeeksami tööga saab tutvuda vaid Harnos kohapeal. Töid välja ei anta.

Tööga tutvuma tulles tuleb kaasa võtta:

 • töö kirjutanud eksaminandil tuleb esitada isikut tõendav dokument;
 • töö kirjutanud eksaminandi poolt volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri, oma isikut tõendav dokument ja koopia volitanud isiku isikut tõendavast dokumendist;
 • kolmandal isikul tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Eksamitööga tutvumise kord

 • Korraga võib eesti keele tasemeeksami tööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
 • Eksamitööga saab tutvuda Haridus- ja Noorteametis eraldi ruumis meie töötaja juuresolekul.
 • Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.
 • Eksamitööd näeb täpselt niisugusena, nagu eksaminand selle eksamil ära andis. Eksami kirjaliku osa hindajad ei paranda töö peal vigu ega lisa sellele kommentaare või muid märkusi.

Kui eksaminand ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, on õigus 30 päeva jooksul pärast selle teatavaks tegemist esitada vaie.

Vaiete läbivaatamiseks moodustatakse tasemeeksamite vaidekomisjon, mille koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Vaidekomisjon lahendab vaide 30 päeva jooksul pärast selle saamist ning teeb ühe järgmistest otsustest:

 • jätta vaie rahuldamata;
 • rahuldada vaie ning teha vajaduse korral eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettekirjutus eesti keele tasemetunnistuse väljastamiseks.

Täpsem info vaide esitamise kohta on Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

Juhised Covid-19 perioodil tasemeeksamil osalejale 2021

Keeleoskuse tasemed – mis need on?
Keeleoskuse tasemed on Euroopa Nõukogu koostatud ja Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud kuus keeleoskustaset (A1–C2), millega mõõdetakse inimese võõrkeeleoskust. Loe eesti keele võõrkeelena tasemetest siit. Emakeeleoskust A1-C2 tasemetega ei mõõdeta, emakeeleoskuse mõõtmiseks on teistsugused vahendid.

Kellele on mõeldud eesti keele tasemeeksamid?
Töötajale, kelle emakeel ei ole eesti keel, kellel on vaja tõendada tööandjale, et ta oskab oma ametikohale sobival tasemel eesti keelt. Erinevatel ametikohtadel nõutud eesti keele oskuse tasemetest loe siit.

Millistest osadest eksam koosneb ja kui kaua eksam kestab?
Eksamil on neli osa: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksami kirjalik osa kestab olenevalt tasemest 2-3 tundi, sellele järgneb pärast väikest vaheaega suuline osa. Loe eksami kohta lisa siin.

Kust ma leian õppematerjale ning näidisteste?
Näidistestid ja konsultatsioonimaterjalid leiad siit. Kindlasti soovitame enne eksamit käia tasuta konsultatsioonitunnis, kus konsultandid vastavad kõigile küsimustele. Õppematerjalidest soovitame veel eesti keele omandamiseks e-keskkonda Keeleklikk ja e-õppe kursuseid portaalis Keeleteeoma oskuste testimiseks e-keskkonda TESTEST.

Mitu punkti ma pean eksamil koguma, et läbi saada?
Eksami sooritamiseks on vajalik saada vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi eksamiosa (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Milline eesti keele oskuse tase peab olema, et saada Eesti kodakondsust või pikaajalise elaniku elamisluba?
Vähemalt B1.

Kui ma olen lõpetanud ülikooli (keskkooli, põhikooli), kus õppisin eesti keeles, kas ma pean ikkagi tasemeeksami tegema?
Ei pea. Keeleseaduse kohaselt tõendab eestikeelse õppega põhikooli, keskkooli või ülikooli lõpetanu keeleoskust lõputunnistus.

Millise tasemega võrdsustatakse varem alg-, kesk- või kõrgtaseme tunnistuse saanud inimese (ka põhikooli ning gümnaasiumi lõpetaja) keeleoskuse tase praegu?
Keeleseaduse kohaselt ei pea enne 1. juulit 2008 eesti keele tasemeeksami sooritanud inimesed keeleeksameid uuesti tegema. Nende keeletunnistused loetakse vastavaks uue keeletasemete süsteemiga:

 • Algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B1-taseme keeleoskusega.
 • Kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B2-taseme keeleoskusega.
 • Kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks C1-taseme keeleoskusega.

Miks ei ole eesti keele C2-taseme eksamit?
C2-tase on kõige kõrgem Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud võõrkeeleoskuse tase, mis sarnaneb seda keelt emakeelena kõneleva haritud inimese keeleoskusega (samas ei ole C2 siiski haritud emakeelekõneleja tase, nagu on vahel ekslikult arvatud – emakeeleoskust A1-C2 tasemetega ei mõõdeta). Nii kõrget eesti keele kui võõrkeele oskuse taset ei tohi Eestis nõuda ühelgi töökohal, mistõttu ei korraldata ka C2-taseme eksamit. Kui loed mõnest töökuulutusest, et nõutav on eesti keele oskus C2-tasemel, siis pöördu selgituse saamiseks tööpakkuja poole.

Kas eksamil on küsimusi eesti kultuuri ja ajaloo kohta?
Eksami lugemis- ja kuulamisülesannete tekstide seas võib olla eesti kultuuri ja ajalugu puudutavaid tekste, kuid eksaminandil ei ole vaja eelteadmisi eesti kultuuri ja ajaloo kohta, sest kogu ülesannete sooritamiseks vajalik info on nendes tekstides olemas.

Mis siis saab, kui ma ei tea midagi nende teemade kohta, millest on juttu eksami lugemis- ja kuulamistekstides?
Eksami sooritajal ei pea olema tekstide teemade kohta mingeid eelteadmisi. Kõigile küsimustele saab vastuse ülesande teksti tähelepanelikult lugedes või kuulates.

Miks ei ole B2/C1-taseme eksami suulises osas muid teemasid peale tööteemade (nendele, kes alles õpivad või on töötud)?
B2/C1-taseme eksamiga mõõdetakse tööalase eesti keele oskust, seetõttu ongi nende tasemete eksamite suulises osas valdavad tööteemad.

Miks ma ei tohi eksamil kirjutada hariliku pliiatsiga?
Et ära hoida eksamipettusi, tohib eksamivihikusse kirjutada ainult pastapliiatsiga. Kui eksamitöö on kirjutatud ainult hariliku pliiatsiga või hariliku pliiatsi jooned on pastapliiatsiga üle kirjutatud, siis tööd ei hinnata. Loe eksamikorra kohta lähemalt siit.

Kas eesti keele B2- ja C1-taseme eksami kirjutamisülesande hindamisel arvestatakse mustandit vastusena?
Mustandileht on mõeldud eksaminandile märkmete tegemiseks, mitte töö vormistamiseks. Poolikuks jäänud kirjutamisülesande hindamisel mustandit arvesse ei võeta. Eksamitööd saab objektiivselt hinnata ainult eksaminandi eksamivihikus selleks ette nähtud kohale kirjutatud teksti, mitte mustandi põhjal.

Kas on vahet, millises eksamipunktis ma eksamit sooritan?
Ei. Kõikides eksamipunktides on eksamivihikud ühesugused ning eksam viiakse läbi ühtmoodi. Et ühes või teises eksamipunktis on eksam lihtsam, on kuulujutt.

Kui palju eksami tegemine maksab?
Eksam on tasuta.

Mida tähendavad protsendivahemikud minu tunnistusel/sooritusteatel/mittesooritusteatel?
Tulemused osaoskustes antakse protsendivahemikena ja sõnalise hinnanguna:

 • 0% – ei vasta taseme nõuetele;
 • 1–49% – ei vasta taseme nõuetele;
 • 50–59% – nõrk;
 • 60–75% – rahuldav;
 • 76–90% – hea;
 • 91–100% – väga hea.

See tähendab näiteks, et kui teie rääkimisoskusele anti näiteks sõnaline hinnang „hea“, siis jäi teie osaoskuse tulemus 76 ja 90 protsendi vahele.

Kui ma eksamil läbi kukun, millal ma võin uuesti proovida?
Kui eksamitulemus jääb alla 35% võimalikust punktisummast, saab eksami uuesti sooritada siis, kui eksami toimumisest on möödunud kuus kuud.

Kas ma tõesti ei või eksami ajal WC-s käia?
Tungiva vajaduse korral on võimalik eksami kirjaliku osa ajal tualetis käia eksamikomisjoni liikme saatel (eksamiruumist WC ukseni).

Ma olen juba mitu korda sama taseme eksamil käinud, miks mu tulemus ei parane?
Eksamil käimine üksi ei saagi tulemust parandada. Eksamitulemusi parandab keele õppimine ja aktiivne kasutamine. Kui saate kogu aeg vähe punkte eksami lugemis- ja kuulamisosa eest, lugege eestikeelseid ajalehti, kuulake raadiot ja vaadake telesaateid. Kui nõrgemad küljed on kirjutamis- ja rääkimisoskus, kasutage igal võimalikul juhul – poes, ametiasutuses, eestlastest kolleegidega suheldes jne – eesti keelt. Samuti soovitame enne eksamit osaleda vastava taseme keelekursustel. Kõik see aitab kindlasti eksamil parema tulemuse saavutada.

Kas ma saan oma eksamitööd näha?
Jah, Haridus- ja Noorteametis on kohapeal võimalik oma sooritatud eksamitööga tutvuda. Selleks tuleb esitada avaldus, misjärel meie töötaja võtab sinuga ühendust, et leppida kokku mõlemale sobilik kohtumisaeg. Loe lisainfot eksamitööga tutvumiseks avalduse esitamise kohta siitKuid NB! Näed oma eksamitööd täpselt niisugusena, nagu selle eksamil ära andsid. Eksami kirjaliku osa hindajad ei paranda töö peal vigu ega lisa sellele kommentaare või muid märkusi. 

Kui mul on kuulmis- või nägemispuue, kas ma siis ei saa eksamit teha?
Saad kindlasti. Erivajadustega eksaminand saab eksamit sooritada talle sobivas vormis. Täpsemalt loe siit.

Mida ma teen, kui eksami rääkimisosas on minu vestluspartneriks inimene, kes ei oska üldse eesti keelt?
Eksami läbiviijad oskavad sellise olukorraga arvestada – annavad sulle rohkem sõna ning vestlevad sinuga ise, kui teine eksaminand ei oska keelt piisavalt.

Äkki tehti minu eksamipunktide kokkulugemisel viga?
Eksami lugemis- ja kuulamisosa vastuste sisestamine on dubleeritud ja vajadusel sisestatakse need veel kolmandatki korda. Seega on täiesti kindel, et punktid on õigesti sisestatud. Kirjutamis- ja rääkimisosa hindavad samuti kaks inimest, ning kui nende antud punktid oluliselt erinevad, hinnatakse tööd kolmandat korda. Kui arvad, et sinu tööd ei hinnatud õiglaselt, on teil õigus esitada vaie.

Ma sain eksami kirjutamisosa ühe/mõlema ülesande eest 0 punkti. Kuidas nii, ma ju ometi kirjutasin palju?
Võib-olla ei lugenud sa tähelepanelikult läbi kirjutamisülesande juhist. Näiteks pidid kirjutama ametliku kirja ülemusele, aga kirjutasid vabas vormis kirja sõbrale. Sellisel juhul jäi ülesanne pikast kirja pandud tekstist hoolimata tegelikult täitmata ning seda ei saanud hinnata.

Kes kontrollib, et tasemetestid oleksid õiglased?
Haridus- ja Noorteamet on Euroopa keeletestijate ühenduse ALTE liige. ALTE seisab hea selle eest, et ka eesti keele tasemeeksamid oleksid õiglased.

Kas eksami läbiviija võib eksaminandi eksami suulise osa ajal katkestada?
Eksami suulise osa läbiviija katkestab eksaminandi monoloogi (sõnavõtu, ettekande, esitluse, vmt) vaid juhul, kui eksaminand kaldub ülesande teemast väga kõrvale. Siis peab eksami läbiviija sobival kohal sekkuma ning püüdma suunavate küsimustega test ettenähtud raamidesse tagasi viia, et hindajatel oleks võimalik ülesande täitmist hinnata. Katkestamise tingib harilikult olukord B2/C1 taseme eksamil, kui eksaminand hakkab esitama päheõpitud ettekannet, millel ei ole talle antud ülesandega midagi ühist.

Esitasin Haridus- ja Teadusministeeriumile vaide ning kirjutasin avaldusele, et soovin selgitust, miks ma sellise tulemuse sain. Kuid vaidekomisjoni otsuses ei olnud mingit selgitust. Miks?
Vaidekomisjon ei jaga selgitusi ega kommentaare ega vasta küsimustele. Vaidekomisjon teeb otsuse rahuldada vaie või jätta vaie rahuldamata. 

Kui sa ei leidnud siit leheküljelt oma küsimusele vastust, siis palun saada see meile e-kirja teel aadressile info@harno.ee.

Eesti keele õppe kulude hüvitamine

Harno ei korralda ise keelekursusi, kuid hüvitame eesti keele õppele tehtud kulusid. Hüvitist saab taotleda kolmel erineval alusel: kulu hüvitamine kodakondsuse taotlejale Kodakonduse seaduse alusel, kulu hüvitamine keeleinspektsiooni suunamisel eksamile tulnud isikule Keeleseaduse alusel ning kulu hüvitamine teistele. 

Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud – ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist taotleda ei saa.

Eesti keele õppe läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Vastav info on leitav Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Tegevusluba peab olema väljastatud eesti keele taseme kohta, mille järgselt hüvitist taotletakse.

Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud. Õppekulu peab olema tehtud enne tasemeeksamit, mille järgselt hüvitist taotletakse.

Hüvitist saavad taotleda need, kes on eksami positiivselt sooritanud. Eksamid peavad olema sooritatud madalamast tasemest kõrgemale, st kui kõrgema taseme eksam on sooritatud ning hüvitis saadud, siis hiljem madalama taseme eksami sooritamise järgselt hüvitist ei saa. Arvestatakse alates 2010. aastast saadud hüvitisi.

Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega ei saa hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastame info Maksu- ja Tolliametile.

Hüvitis laekub avalduses märgitud pangakontole ühe kuu jooksul pärast seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks raamatupidamisele.

Harnol on õigus küsida täiendavaid dokumente, et kontrollida taotluse vastavust hüvitise saamise tingimustele. Valeandmete esitamisel on meil õigus väljamakstud hüvitise summa tagasi nõuda.

Maksame hüvitist Kodakondsuse seaduse alusel. Hüvitist saavad taotleda ainult isikud, kes ei ole Eesti kodanikud.

Kodakondsuse taotlemiseks peab olema sooritatud kaks eksamit: eesti keele tasemeeksam ( B1, B2 või C1 tasemel) ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Keeleõppekulude hüvitist saavad taotleda need, kes on mõlemad eksamid positiivselt sooritanud.

Avalduse hüvitise saamiseks võib esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami ja kodakondsuseksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Ei oma tähtsust, millises järjekorras on eksamid sooritatud või millal sooritati esimene eksam. Avalduse esitamise tähtaega arvestame seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.

Õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot.

Hüvitist makstakse neile, kes on eesti keele eksami sooritanud keeleinspektsiooni nõudel ettekirjutuses määratud tähtajaks. Hüvitise maksmine ei olene eksamisooritaja kodakondsusest. 

Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.

Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.

Õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot.

Hüvitist saavad taotleda need, kellel ei ole seda võimalik taotleda Kodakondsuse seaduse ega Keeleseaduse alusel.

Hüvitist saavad taotleda a) täiskasvanud, b) 17-aastased põhihariduseta noored ja c) 15-17-aastased noored, kes on põhihariduse omandanud, kuid ei õpi edasi üldhariduses, kutsekeskhariduses ega kõrghariduses.

Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.

Õppemaks hüvitatakse kuni 320 euro ulatuses üks kord iga positiivselt sooritatud eesti keele tasemeeksami kohta. See tähendab, et kui igal keeletasemel (A2, B1, B2, C1) sooritatakse tasemeeksam positiivselt ja igale positiivselt sooritatud eksamile on eelnenud eesti keele õpe, siis on võimalik õppekulude hüvitist taotleda iga taseme kohta ühe korra.

Hüvitise taotlemiseks tuleb Haridus- ja Noorteametile esitada a) avaldus koos b) isikut tõendava dokumendi koopia ja c) õppemaksu tasumist tõendavate dokumentidega.

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on sooritatud enne 1. juulit 2002, tuleb avaldusele lisada ka vastav tunnistus või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt kinnitatud ärakiri.

Avaldus

Lae alla avalduse plank 

Paberavaldused on saadaval:

 • Tallinnas Harno infosaalis aadressil Lõõtsa 4
 • Jõhvis Rajaleidja keskuses aadressil Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
 • Narvas Rajaleidja keskuses aadressil Kerese 3, (Kerese keskus)
 • Tartus Rajaleidja keskuses aadressil Tähe 4 (IV korrus)

Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, märkige avaldusele panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.

Isikut tõendava dokumendi koopia

Isikut tõendav dokument on välismaalase pass, juhiluba, elamisluba, ID-kaart. Dokumendi koopiat saab teha ka Harnos kohapeal.

Õppemaksu tõendamist tasuvad dokumendid

Nõuded õppemaksu tasumist tõendavale materjalile:

 • Esitada tuleb õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar (sularaha sissemakset kinnitav kviitung, kaardimakse kviitung, panga maksekorralduse originaal, panga poolt kinnitatud konto väljavõte).
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud ka keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud. Kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad.

Avalduse esitamine

Avalduse originaali koos lisadokumentidega saab esitada Haridus- ja Noorteameti postiaadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või digitaalselt aadressil harno@harno.ee. Digitaalse esitamise puhul peavad kõik dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud – st avaldusel eksamisooritaja digiallkiri, koolitusasutuse tõendil või arvetel asutuse juhi digiallkiri, panga maksekorraldusel panga digiallkiri.

Õigusaktid

Viimati uuendatud 30.04.2021