Harno avaldas haridusvaldkonna riiklike rahuloluküsitluste kokkuvõtted

13.01.2022 | 13:47

Harno eestvedamisel toimuvad lasteaedades, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes rahuloluküsitlused. Iga kolme aasta tagant koostatakse rahuloluküsitluste tulemuste põhjal ka riiklikud aruanded. Äsja valminud aruannetest saab ülevaate 2021. aasta olulisematest tulemustest ning ka võrdluse varasemate aastatega.
    • Jaga

Harno analüüsi büroo juhataja Merit Kangro sõnul näitavad rahuloluküsitluste kokkuvõtted, et tervikuna ollakse kõikides sihtrühmades pigem rahulolevad ja enamik rahulolufaktoritest on saanud positiivse hinnangu. Samuti ei ole võrreldavatel aastatel toimunud hinnangutes suuri muutusi. „Täpsemate tulemustega eri haridustasemete ja sihtrühmade lõikes saab tutvuda äsja valminud koondaruannetest,“ selgitab Kangro.

Riiklikke rahuloluküsitlusi viiakse läbi iga aasta Haridus- ja Noorteameti (Harno) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös. 2021. aasta andmekogumine toimus üldhariduskoolides 8. veebruarist 14. märtsini, kutseõppeasutustes 15. märtsist 11. aprillini ja lasteaedades 26 aprillist 23. maini. Sel korral osalesid küsitluses kõik sihtrühmad üldhariduskoolidest, kutsekoolidest ja ka lasteaedadest. Vastasid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad.

Vastajate arv on pea iga aastaga kasvanud, 2021. aastal oli vastajaid haridusastmete peale kokku 93 155 (sh 32 161 õppijat, 17 518 õpetajat ja 43 476 lapsevanemat).

Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse haridusasutustele ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Küsitlustes osalemisega saavad nii õppijad, õpetajad kui ka lapsevanemad anda oma panuse koolikeskkonna arendamisse, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esilekutsumine oleks vajalik. Igale küsitluses osalenud õppeasutusele, kust osales vähemalt 5 vastajat ühest sihtrühmast, koostatakse asutusepõhine tagasiside. Lisaks valmivad iga kolme aasta tagant rahuloluküsitluste tulemuste põhjal riiklikud aruanded.

Äsja avaldatud aruannetest saab ülevaate nii 2021. aasta olulisematest tulemustest kui ka sellest, millised muudatused on erinevate sihtrühmade hinnangutes viimasel kolmel aastal toimunud. Tervikuna ollakse kõikides sihtrühmades pigem rahulolevad ning enamik rahulolufaktoritest on saanud positiivse hinnangu ja see on aastate lõikes jäänud suhteliselt samaks. Üldiselt on kõige kriitilisemad koolikeskkonna faktorite suhtes õpilased ise, seda eriti just 8. ja 11. klassis. Erandiks on täiskasvanute gümnaasiumites õppijad, kelle hinnangud on võrreldes 8. ja 11. klassi õpilastega enamjaolt kõrgemad. Õpetajad on üldiselt oma tööga ja muude koolikeskkonna aspektidega pigem rahul, ent tähelepanu vajab kindlasti õpetajaameti maine. Lapsevanemad hindavad oma lapse rahulolu kooliga samuti pigem kõrgelt. Täpsemaid tulemusi ja ka mõningaid kitsaskohti näeb juba aruannetest lähemalt.


Lisainfot rahuloluküsitluste kohta leiab Harno koduleheküljelt